Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαρκουλής, Στέλιος
dc.contributor.authorΣαλλούμης, Δημήτρης
dc.contributor.otherSalloumis, Demetris
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-30T08:34:02Z
dc.date.available2020-07-30T08:34:02Z
dc.date.copyright2020-07-30
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΤΡΑ/2020/00367el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4587
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραγφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία αναλύεται το εποπτικό πλαίσιο για την ρύθμιση της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με ιστορική αναδρομή στους λόγους που οδήγησαν στην μετεξέλιξη του από Βασιλεία Ι, σε Βασιλεία ΙΙ και μετέπειτα σε Βασιλεία ΙΙΙ όπου επικεντρώθηκε και η ανάλυση μας με αναφορά στις ενέργειες των τραπεζών που εξετάζονται για να ανταποκριθούν στα ελάχιστα κεφαλαιακά πρότυπα που θέτει το νέο πλαίσιο. Επίσης, έγινε μελέτη των επιπτώσεων της εφαρμογής του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ καθώς και της οικονομικής κρίσης στους κυριότερους αριθμοδείκτες οι οποίοι υπολογίστηκαν με άντληση πληροφοριών από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζικών οργανισμών καθώς και από τις γνωστοποιήσεις Pillar III. Για να γίνει η ανάλυση περισσότερο κατανοητή γίνεται αναφορά στην σημασία της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, τους συμμετέχοντες σε αυτό καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προέρχονται από την διεξαγωγή των εργασιών τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αδυναμίες στην λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών που προέρχονται από το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται καθώς και στις αδυναμίες που προκύπτουν από την ίδια την λειτουργία των τραπεζικών οργανισμών ως αποτέλεσμα λανθασμένων πρακτικών, στρατηγικής και εταιρικής κουλτούρας. Επίσης, γίνεται αναφορά στην σημασία ύπαρξης ενός θεσμικού ρυθμιστικού πλαισίου για την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Με το πέρας της ανάλυσης ο αναγνώστης θα μπορέσει να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα όσο αφορά το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τους πιο σημαντικούς τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σήμερα. Οι τραπεζικοί οργανισμοί που περιλαμβάνονται στην ανάλυση μας είναι η Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Russian Commercial Bank και Astrobank. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε τις σημαντικές επιπτώσεις στην λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων που επέφερε η οικονομική κρίση καθώς και τις σημαντικές προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν για να επιτύχουν συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Επτά χρόνια μετά τον Μάρτιο του 2013 και μέχρι σήμερα παραμένουν σοβαρά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σε ψηλά επίπεδα απειλώντας την βιωσιμότητα των τραπεζών. Επίσης, τα υψηλά λειτουργικά έξοδα και η πλεονάζουσα ρευστότητα εξακολουθούν να ασκούν πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών.el_GR
dc.format.extent96 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣύμφωνο Βασιλείας ΙΙΙel_GR
dc.subjectBasel Agreements ΙΙΙel_GR
dc.subjectBasel Agreements III - Cyprus Banking Systemel_GR
dc.subjectΣύμφωνο Βασιλείας ΙΙΙ -- Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημαel_GR
dc.titleΤραπεζική εποπτεία και σύμφωνο της Βασιλείας ΙΙΙ: μελέτη του κυπριακού τραπεζικού συστήματος.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present paper analyzes the supervisory framework for regulating the operation of banking institutions with reference being made to the historical background on the reasons that led to its evolution from Basel I to Basel II and subsequently to Basel III where our analysis will be focused examining the actions that the banks in our sample have taken in order to meet the minimum capital requirements as defined by the new framework. In addition, an analysis will be carried out on the impact of the implementation of the new Basel III framework as well as the financial crisis on the main ratios of the banks in our sample calculated by extracting information from the financial statements and the Pillar III disclosures. To make the analysis more understandable, reference is made to the importance of the proper functioning of the financial system, its participants and the risks faced by banking institutions arising from the conduct of their operations. Particular reference is made to the weaknesses in the functioning of banking institutions deriving from the economic environment in which they operate as well as to the weaknesses arising from the functioning of banking institutions themselves as a result of wrong practices, strategies and corporate culture. Furthermore, reference is being made to the importance of having a regulatory framework for the operation of the banking system. At the conclusion of the analysis, the reader will be able to come to useful conclusions regarding the Cyprus banking system and the most important banking institutions that are active today. The banking organizations included in our analysis are Bank of Cyprus, Hellenic Bank, Russian Commercial Bank and Astrobank. The analysis highlighted the significant impact on the functioning of the banking institutions brought about by the financial crisis and the significant efforts made to achieve compliance with the new regulatory framework. Seven years after March 2013 and to this day serious problems remain in the banking system of Cyprus. Non-performing loans remain at high levels threatening the viability of banks. Also, high operating expenses and excess liquidity continue to put pressure on banks' profitability.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record