Recent Submissions

  • Η εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης στον ελληνικό δημόσιο τομέα: η περίπτωση της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας. 

    Παπανικολάου, Σοφία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05-28)
    Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να αξιολογήσει τη συνολική απόδοση και λειτουργία της ΔΟΥ Χαλκίδας στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας το μοντέλο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Για το σκοπό αυτό ερωτηματολόγια ...
  • Diversity in the workplace. 

    Καλογήρου, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στις μέρες μας η παγκοσμιοποίηση άλλαξε όχι μόνο τα σύνορα των χωρών δημιουργώντας ευκολότερο πέρασμα στο εργατικό μεταναστευτικό κίνημα, αλλά επίσης άλλαξε και τον τρόπο που δουλεύουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες τώρα πρέπει ...
  • Cloud forensics challenges - Log format unification. The CADF case. 

    Δαλέζιος, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Η αύξηση των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και των αναγκών τους σε χώρο και πόρους, έχει οδηγήσει τους παρόχους των υπηρεσιών σε μεταφορά της υποδομής τους στα εικονικά συστήματα και το Cloud. Το χαμηλό κόστος αλλά ...
  • Βελτίωση ασφάλειας δικτύου με SDN: Software Defined Networks. 

    Μανάκας, Παντελής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Τα Δίκτυα Καθορισμένα από Λογισμικό είναι μια νέα, αναπτυσσόμενη τεχνολογία η οποία έρχεται να αλλάξει πλήρως την αρχιτεκτονική και την λειτουργία των παραδοσιακών δικτύων. Διαχωρίζοντας το πεδίο ελέγχου από το πεδίο ...
  • Θωράκιση συσκευών τύπου Internet of Things (IP Cameras) από Botnets. 

    Μάρκου, Σωτήρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Η Διατριβή αυτή γίνεται στα πλαίσια των ερευνητικών αναγκών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην μελέτη του τρόπου λειτουργίας ...
  • Ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σε "έξυπνες" εφαρμογές εντοπισμού θέσεως. 

    Μονογιός, Στυλιανός (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρακολουθήσει μια στροφή προς εξατομικευμένες εφαρμογές και υπηρεσίες που βασικό στοιχείο πολλών από αυτών είναι η δυνατότητα εξαγωγής της τρέχουσας τοποθεσίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής ...
  • Ζητήματα ιδιωτικότητας σε τεχνολογίες Blockchain. 

    Πουλής, Δημήτριος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Το Blockchain γίνεται όλο και πιο δημοφιλές στην ψηφιακή εποχή. Παρόλο που οι κριτικοί αμφισβητούν την επεκτασιμότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητά του, έχει ήδη αρχίσει να μεταβάλει τον τρόπο ζωής λόγω της επιρροής του ...
  • Bootable Linux distribution με φιλικό γραφικό περιβάλλον για δοκιμές διείσδυσης. 

    Γιατρομανωλάκης, Εμμανουήλ (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια τεραστία ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και μια ραγδαία εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών που στηρίζονται σε αυτά. Μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί στηρίζουν την ύπαρξη τους ...
  • Συστήματα αξιολόγησης απόδοσης διοικητικού προσωπικού στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

    Χαραλάμπους, Ιωάννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας, ερευνάται το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης του διοικητικού προσωπικού στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού αποτελεί ...
  • Πράσινη επιχειρηματικότητα και ηλεκτρονικό εμπόριο. Μελέτη περίπτωσης η αγορά της Κίνας. 

    Γκουβά, Ελένη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Η μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στην παρουσίαση του ηλεκτρονικού εμπορίου και της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχοντας ως σημείο αναφοράς της αγορά της Κίνας η οποία λειτουργεί ως μελέτη περίπτωσης. Θα πρέπει να αναφερθεί ...
  • 3rd & 4th Play logistics: Η Κυπριακή Πραγματικότητα. 

    Κιοσσές, Αριστείδης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-10-10)
    Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτό που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι μεταφορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών από και προς μια επιχείρηση και όλες οι λειτουργίες που ...
  • Η επίδραση της "σκοτεινής" ηγεσίας στη συμπεριφορά των εργαζομένων στους οργανισμούς υγείας - Το παράδειγμα ενός μικρού περιφεριεακού νοσοκομέιου. 

    Ματζιαράκη, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-10-10)
    Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα είδη ηγεσίας (π.χ. μετασχηματιστική, αυθεντική, ηθική ηγεσία κ.α.) και συγκεκριμένα για το ανταγωνιστικό μέρος: τη σκοτεινή πλευρά της ηγεσίας. Η σημερινή προσωπικότητα ...
  • Η οικονομική κρίση του 2009. Η επίπτωση στις ΜΜΕ της Ελλάδας. 

    Χατζηδιαμαντή, Μαρία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αναλύθηκε το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορούσε το βαθμό στον οποίο η οικονομική κρίση έπληξε τις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο ...
  • Εταιρική διακυβέρνηση και κίνδυνος: ο ρόλος του κανονιστικού πλαισίου. 

    Γερασιμόπουλος, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής είναι να γίνει κατανοητό, μέσα από εμπειρικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα αλλά και ειδικότερα στον ελληνικό χώρο, κατά πόσο η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί ...
  • Η νευροοικονομική ως εργαελίο στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων και τραπεζών. 

    Μπασιούκα, Γεωργία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-04)
    Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη της νευροοικονομικής επιστήμης ως εργαλείο λήψης αποφάσεων στα τραπεζικά/χρηματοπιστωτικά συστήματα και τις επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται ότι με τη χρήση της ...
  • Business plan of a new construction management company. 

    Αταλιώτης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
    Within the framework of the Master's Degree Program in Business Administration at the Faculty School of Economics and Management of the Open University of Cyprus, as a Civil Engineer, I dream and I create with a team of ...
  • Ανάλυση ανταγωνιστικού συγκεκριμένης επιχείρησης/οργανισμού. 

    Αποστόλου, Δήμητρα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
    Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του καφέ/ροφημάτων καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάτω από τις οποίες λειτουργούν. Πιο συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση ...
  • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. 

    Μαυροδή, Δροσούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
    Η εργασιακή ικανοποίηση αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους υπεύθυνους για την διαχείριση των οργανισμών και των επιχειρήσεων, καθώς πολλές έρευνες έχουν δείξει τόσο την σχέση ...
  • Successful change management during sudden radical unplanned changes. 

    Κανέλλου, Στυλιανή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-04)
    Στις μέρες μας, η αλλαγή είναι η μόνη σταθερή έννοια. Η επιτυχής εφαρμογή της αλλαγής προαπαιτεί την ανάπτυξη προσαρμόσιμης και ευέλικτης κουλτούρας, και επιτυγχάνεται κυρίως μέσω αποτελεσματικού σχεδιασμού. Ωστόσο, η ...
  • Στρατηγικές διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου: μια συγκριτική ανάλυση. 

    Τιτομιχελάκης, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στόχος μεταπτυχιακής διατριβής: Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει στόχο μέσα από την συλλογή και ανάλυση δεδομένων τον προσδιορισμό παραγόντων και στρατηγικών που επηρεάζουν την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων και την ανάπτυξη ...

View more