Show simple item record

dc.contributor.advisorΜηλιαρέσης, Γιώργος
dc.contributor.authorΚωνσταντόπουλος, Κωνσταντίνος Αθ.
dc.contributor.otherConstantopoulos, Constantinos Ath.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-08-31T07:16:52Z
dc.date.available2018-08-31T07:16:52Z
dc.date.copyright2018-08-30
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΔΠΠ/2018/00173el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3633
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ χωρικός σχεδιασμός μεταξύ των βασικών του στόχων έχει ως σκοπό την ενίσχυση της αειφόρου και ισόρροπης κοινωνικό-οικονομικής ανάπτυξης, όπως επίσης την αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η χωροθέτηση ζωνών με μεγάλη επικινδυνότητα κατολισθήσεων / λασπορροών στο νομό Αχαΐας, μια περιοχή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως: (i) Γεωλογία (μεγάλη επιφανειακή εξάπλωση φλύσχη / αλλουβιακών αποθέσεων), (ii) Τεκτονική δραστηριότητα (εκτεταμένα συστήματα ρηγμάτων που συντάσσονται με το υδρογραφικό δίκτυο και την έντονη σεισμικότητα), (iii) Ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που επιδεινώνονται με τη συνεπαγόμενη κλιματική αλλαγή, και (iv) Εξαιρετικά έντονο ανάγλυφο με μεγάλες κλίσεις και εκτεταμένη κατά βάθος διάβρωση. Βάσει των παραπάνω χαρακτηριστικών, το αντικείμενο μελέτης της διατριβής διαρθρώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα, όπως: (i) Ποια η διαθεσιμότητα των ελεύθερων γεωγραφικών δεδομένων με συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς την γεωγραφική διακριτική ικανότητα και την ακρίβεια, αλλά και ποιο θεματικό πληροφοριακό περιεχόμενο μας επιτρέπει να χωροθετήσουμε ζώνες και να τις αξιολογήσουμε ως προς την επικινδυνότητα κατολισθήσεων / λασπορροών, (ii) Ποια η νοηματική διατύπωση του προβλήματος: «εντοπισμός ζωνών με μεγάλη επικινδυνότητα κατολισθήσεων / λασπορροών» στη συγκεκριμένη περιοχή μελέτης, (iii) Ποια επίπεδα πληροφορίας (με βάσει τεχνικές ανάλυσης πεδίου) που θα δημιουργηθούν από τα διαθέσιμα ελεύθερα γεωγραφικά δεδομένα, θα συμμετάσχουν στη σύνθεση του χωρικού ερωτήματος, (iv) Πως θα υλοποιηθεί (formalization) το ερώτημα (ii) σε γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα ανοικτού κώδικα, και (v) Ποια η αξιολόγηση των δυνητικών αποτελεσμάτων και ο έλεγχος, του κατά πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να υποβοηθήσουν τη λήψη αποφάσεων. Η μεθοδολογική προσέγγιση της διατριβής δομήθηκε με βάση τα χωρικά ερωτήματα και τα γεωγραφικά δεδομένα, σύμφωνα με την ακόλουθη ερευνητική αλληλουχία, όπως: (i) Τη νοηματική πρόσληψη του προβλήματος και των αλληλο-συσχετιζόμενων γεωγραφικών παραμέτρων του, (ii) Τον εντοπισμό κατάλληλων γεωγραφικών δεδομένων (με συγκεκριμένες προδιαγραφές ακρίβειας και χωρικής διακριτικής ικανότητας), (iii) Τη σύνθεση των επιπέδων πληροφορίας και των παράγωγων τους στο περιβάλλον λογισμικού ανοικτού κώδικα, (iv) Την τυποποίηση του προβλήματος (formalization) στο περιβάλλον του λογισμικού ανοικτού κώδικα (QGIS, SAGA GIS) και υλοποίησης των χωρικών ερωτημάτων, καθώς (v) Τον έλεγχος και την αξιολόγηση. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της διατριβής για την περιοχή μελέτης μπορούν να αναπτυχθούν σε τέσσερις βασικούς άξονες και να αναλυθούν κατ’ επέκταση σε επιμέρους τομείς, όπως: (i) Η χρήση των ελεύθερων πρόσβασης δεδομένων και ειδικότερα: (a) Του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους SRTM, (b) Των Δορυφορικών Φωτογραφίων Landsat 7 (c) Των Θεματικών Χαρτών καλύψεων γης CORINE, και (d) Τα Ανοιχτά (Διανυσματικά) Δεδομένα, αποδείχθηκε ότι είναι αξιόπιστες πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χωρική μοντελοποίηση καθώς και σε μέτριας διακριτικής ανάλυσης μελέτες, όπως οι δυνητικά περιβαλλοντικές μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης και οι ρυθμιστικές χωροταξικές μελέτες. (ii) Τα υψομετρικά δεδομένα SRTM επέτρεψαν τον προσδιορισμό επιπέδων πληροφορίας που αναπαριστούν τις γεωμορφολογικές, υδρολογικές, γεωμορφομετρικές και υδρομηχανικές πληροφορίες στην περιοχή μελέτης. (iii) Τα επίπεδα πληροφορίας χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς για να προσδιορισθεί η φυσική υπογραφή (εντοπιότητα) της περιοχής στην οποία λαμβάνουν χώρα κατολισθήσεις και λασπορρόες στην περιοχή μελέτης. (iv) Η «εντοπιότητα» χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό ζωνών με αντίστοιχα χαρακτηριστικά στην περιοχή μελέτης, επιτρέποντας τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο.el_GR
dc.format.extentxvii, 122 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΧωρική ανάλυσηel_GR
dc.subjectSpatial resolutionel_GR
dc.subjectΚατολισθήσεις / Λασπορροέςel_GR
dc.subjectLandslides / Mudflowsel_GR
dc.titleΕντοπισμός περιοχών με μεγάλη επικινδυνότητα κατολισθήσεων / λασπορροών από δορυφορικά δεδομένα και ψηφιακά υψομετρικά μοντέλα εδάφους στο νομό Αχαϊαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe spatial planning among its main objectives is to strengthen sustainable and balanced socio-economic development as well as to increase the production process and achieve social cohesion. The purpose of this Master Thesis is the location of zones with high risk of landslides in the prefecture of Achaia, an area with particular characteristics such as: (i) Geology (large surface spread of flysch / alluvial deposits), (ii) The tectonic activity (extensive fracture systems compiled with the hydrographic network and large seismicity), (iii) The severe and extreme weather phenomena (rainfall) that are worsening with the resulting climate change, and (iv) Extremely intense relief with large inclines and extensive deep erosion. Based on the above characteristics, the subject of the dissertation is structured according to the following research questions, such as: (i) What is the availability of free geographic data with specific constraints on geographic distinctiveness and accuracy and what thematic information content allows us to spatialise zones and evaluate them with regard to the risk of landslides, (ii) What is the meaning of the problem of: «localization of areas with a high risk of landslides / mudflow» in the specific area of study, (iii) What levels of information (based on field analysis techniques) generated by available free geographic data will be involved in the composition of the spatial query, (iv) How to formalization the question described in step (ii) in an open source geographic information system, and (v) Evaluating potential outcomes and checking whether they can be used or assist in decision making. The methodological approach of the dissertation was structured on the basis of spatial questions and geographic data, according to the following research sequence, such as: (i) The meaningful recruitment of the problem and the interrelated its geographical parameters, (ii) Identification of appropriate geographic data (with specific specifications) precision and spatial resolution), (iii) The composition of information levels and their derivatives in the environment open source software, (iv) Formalization of the software environment open source (QGIS) and implementation of spatial queries, as well as, (v) Control and evaluation. In conclusion, the results of the dissertation for the study area can be developed on four main axes and can be further analyzed in individual domains, such as: (i) The use of free data access, in particular: (a) The SRTM Digital Terrain Model, (b) Landsat 7 Satellite Photography, (c) CORINE Land Cover Thematic Maps, and (d) Open (Vector) Data, proved to be reliable sources that can be used in spatial modeling as well as in moderate discreet analysis studies such as potential environmental spatial pre-approval studies and regulatory spatial planning studies. (ii) SRTM altitude data allowed the determination of information levels which represent the geomorphological, hydrological, geomorphometric and hydro mechanical information in the study area. (iii) Information levels were successfully used to determine physics signing (locality) of the area in which landslides and marshlands occur in the study area. (iv) «Locality» was used to identify zones with corresponding features in the study area, allowing the creation of digital maps, which will make a decisive contribution to decision-making at local, regional and state level.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record