Show simple item record

dc.contributor.advisorΔιαμαντάκη, Κατερίνα
dc.contributor.authorΣκαλιώνη, Δάφνη-Αμαλία
dc.contributor.otherSkalioni, Dafni-Amalia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-04-24T05:34:25Z
dc.date.available2018-04-24T05:34:25Z
dc.date.copyright2018-04-23
dc.date.issued2018-03
dc.identifier.otherΕΔΜ/2018/00033el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3386
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία διερευνά την ανάδυση των διαδικτυακών κοινοτήτων και συγκεκριμένα των σχετικών στοχοπροσηλωμένων ομάδων του Facebook, ως έτερου πόλου Αυθεντίας έναντι αυτής των ιατρών, αναδεικνύοντας το σχετικό γνωσιακό έλλειμμα των τελευταίων. Παράλληλα, εξετάζονται οι χρήσεις και ικανοποιήσεις των μελών και των διαχειριστών της ομάδας, αλλά και η έκταση του φαινομένου της κοινωνικής επιρροής που ασκούν ορισμένα άτομα μέσα στην ομάδα στα υπόλοιπα μέλη. Με βάση την παραδοχή ότι οι γνώσεις και προτροπές των ιατρών σχετικά με τον θηλασμό δύνανται να αποτελέσουν παράδειγμα Ιατρικής Αυθεντίας, η έρευνα επικεντρώνεται στην ομάδα «Αττική: Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας», η οποία κατά την περίοδο εκπόνησης της έρευνας μετονομάστηκε σε «Αττική: Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Θηλασμού». Βασικό κριτήριο της επιλογής ήταν ο μεγάλος και ολοένα αυξανόμενος αριθμός των μελών της, σε συνδυασμό με τη συχνότητα της συμμετοχής τους στην ομάδα. Πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης (case study), η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ειδικότερα μελέτη κοινότητας, με στοιχεία διαδικτυακής εθνογραφίας. Χρησιμοποιήθηκε μεικτή μεθοδολογία με συνδυασμό ερωτηματολογίων και συμμετοχικής παρατήρησης. Ελήφθησαν συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από 1.133 μέλη της ομάδας και 12 διαχειριστές και ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων μέσω SPSS. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι μεταξύ 26 και 35 ετών, εργαζόμενες θηλάζουσες μητέρες ενός παιδιού, κάτοικοι Αττικής, με ανώτατη μόρφωση. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην υπό μελέτη ομάδα σχολιάζουν / απαντούν σπάνια στις δημοσιεύσεις της και δεν δημοσιεύουν συχνά, επιβεβαιώνοντας τη θεωρία που θέλει την πλειοψηφία να παρακολουθεί σιωπηλά (Smith, 2005, Liu, 2016). Από τις απαντήσεις τους αναδεικνύεται το φαινόμενο απαξίωσης του γιατρού και γενικότερα των επαγγελματιών υγείας ως ειδικών επί των θεμάτων θηλασμού. Οι συμμετέχοντες θεωρούν ανενημέρωτους τους ιατρούς σε θέματα θηλασμού, αν και δεν έχουν την ίδια άποψη για τον δικό τους γιατρό, ενώ εκτιμούν ότι επηρεάστηκαν από την ομάδα στη διαμόρφωση της αρνητικής εικόνας που έχουν για την κατάρτιση των ιατρών σχετικά με τον θηλασμό, αλλά και - σε μικρότερο βαθμό – την εισαγωγή στερεών τροφών στη βρεφική διατροφή. Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται μια γενικότερη αρνητική συσχέτιση μεταξύ των οδηγιών του ιατρού και των όσων πρεσβεύει η ομάδα. Η v φαινομενική αντίφαση που διαφαίνεται στα αποτελέσματα, μεταξύ της ανάγκης των μελών για επιστημονικά τεκμηριωμένες πηγές και της απαξίωσης των σχετικών με το θηλασμό γνώσεων των ιατρών, εξηγείται εφόσον διαχωρίσουμε την έννοια της Ιατρικής Αυθεντίας από την αυθεντία των ιατρών. Από την έρευνα αναδεικνύεται εξάλλου η συμβολή της ομάδας στην τάση επαναφοράς του μακροχρόνιου θηλασμού στην Ελλάδα, τουλάχιστον μεταξύ των μελών της, ενώ λιγότερο επηρεασμένα από την ομάδα σε σχέση με την ιδανική διάρκεια θηλασμού εμφανίζονται τα μέλη που θεωρούν περισσότερο ενημερωμένο τον γιατρό τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι Χρήσεις και Ικανοποιήσεις που λαμβάνουν τα μέλη από τη συμμετοχή τους στην ομάδα είναι η ενημέρωση για θέματα θηλασμού, η επίλυση αποριών, οι πρακτικές συμβουλές, το αίσθημα του ανήκειν σε μία κοινότητα με κοινές αξίες, η επικοινωνία με άλλες μητέρες που μπορούν να τις καταλάβουν, η επιθυμία να βοηθούν άλλες μητέρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ή έχουν απορίες, η συναισθηματική / ψυχολογική υποστήριξη και η καταπολέμηση της μοναξιάς. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ακόμη ότι οι συμμετέχοντες νοιάζονται αρκετά για τη γνώμη των άλλων μαμάδων σε περίπτωση που κάτι τους ανησυχεί στην υγεία τους ή στην υγεία του παιδιού τους. Το 62,8% δηλώνει ότι εμπιστεύεται περισσότερο τις διαχειρίστριες, ενώ η πλειοψηφία δεν γνωρίζει ποια είναι η ιδιότητα εκτός ομάδας των ατόμων τη γνώμη των οποίων εμπιστεύεται. Πάντως οι διαχειριστές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δηλώνουν στο σύνολό τους ότι οι σπουδές ή το επάγγελμά τους δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της ομάδας, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν και εμπιστεύονται την αυθεντία των «εμπειρογνωμόνων με βάση την εμπειρία» (experiential experts, βλ. Collins & Evans, 2002). Με βάση την ιδιαίτερα υψηλή προσλαμβανόμενη αυθεντία των διαχειριστριών, σε συνδυασμό με το μεγάλο μέγεθος της ομάδας, που ενισχύει το βαθμό αξιοπιστίας της, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός δεκτικότητας της επιρροής (influenceability, βλ. Vande Kerckhove et al., 2016) της πλειοψηφίας των μελών από τις διαχειρίστριες είναι σημαντικός.el_GR
dc.format.extentxix, 385 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαδικτυακές κοινότητεςel_GR
dc.subjectOnline communitiesel_GR
dc.titleΗ ανάδυση των διαδικτυακών κοινοτήτων ως φορέων ιατρικής αυθεντίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThis paper explores the emergence of online communities, and in particular the commited to a specific goal Facebook Groups, as a second pole of Authority abreast of that of doctors, highlighting the relative cognitive deficit of the latter. It also examines the uses and gratifications of members and administrators, as well as the way social influence occurs within the group. Based on the assumption that doctors' knowledge and advice about breastfeeding may be considered as an example of Medical Authority, the research focuses on the Facebook Group "Attica : Breastfeeding Voluntary Support Group". The main criterion for this choice was its large and evergrowing membership number, combined with the members' high frequency of participation. It is a case study, which could be described in particular as a community study, with netnography elements. Mixed methodology was used, combining questionnaires and participatory observation. Completed questionnaires were received from 1,133 group members and 12 administrators, and the data were statistically analysed using SPSS. The majority of respondents are between the ages of 26 and 35, nursing mothers of one child, residents of Attica (Greece), with a high level of education. Most participants in the study group were found to rarely comment or post something on the groups’ page, confirming the theory of the silent majority (Smith, 2005, Liu, 2016). The phenomenon of depreciation of doctors and health professionals in general as breastfeeding experts is highlighted by the participants' answers. They tend to consider doctors uninformed on breastfeeding issues, although they do not share the same opinion about their own physician, while they believe they have been influenced by the group in shaping the negative image they have about doctors’ breastfeeding knowledge, and - to a lesser extent – their knowledge about introducing solid foods to infants. The results in general show a negative correlation between the doctors' instructions and those advocated by the group. The contradiction apparent in the results, between the members’ need for scientifically documented sources and the devaluation of doctors' breastfeeding knowledge, is explained by separating the concept of Medical Authority from the authority of doctors. The research also highlights the group's contribution to the tendency - at least among its members - for long-term breastfeeding, while the group's members who consider their physician more well informed on breastfeeding issues, claim to be less affected by the vii group on their perception of the optimal breastfeeding period. According to the results, the Uses and Gratifications received by members of the group from their membership are information on nursing issues, problem solving, practical advice, sense of belonging to a community of shared values, communication with other mothers who can understand them, desire to help other mothers who have problems or questions, emotional / psychological support and tackling loneliness. The results also show that the participants care about other mothers’ opinion in case they are worried about their child's or their own health. A majority of 62.8% say they trust the administrators more, while most of the participants admit they don’t know what the administrators’ actual occupation in real life is. Besides, all the administrators who replied to a separate questionnaire state that their studies and profession aren’t related to the group’s subject, thus confirming the assumption that citizens recognize and trust the authority of "Experiential Experts" (Collins & Evans, 2002). Based on the administrators’ very high perceived authority, coupled with the group's large size, which enhances its degree of reliability, we conclude that there is in fact an important degree of influenceability (see Vande Kerckhove et al., 2016) of the members by the administrators.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record