Show simple item record

dc.contributor.advisorΧρήστος, Γκρός
dc.contributor.authorΠετρόπουλος, Πέτρος-Σπυρίδων
dc.contributor.otherPetropoulos, Petros-Spyridwn
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-06-16
dc.date.accessioned2017-06-16T09:46:35Z
dc.date.available2017-06-16T09:46:35Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-06-16
dc.identifier.otherΔΜΥ/2017/00392el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2861
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΒιβλιογραφική ανασκόπηση: Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, απασχολεί σημαντικά τόσο τους αρμόδιους φορείς στο χώρο της πολιτικής της υγείας όσο και τους χρήστες, καθώς διαμορφώνει το επίπεδο της υγείας των πολιτών και την ποιότητα της ζωής τους. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι μία πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τη βοήθεια της χρήσης κάποιων δεικτών. Η ικανοποίηση που λαμβάνουν οι χρήστες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας αποτελεί έναν από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και των αποτελεσμάτων της. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης καταδεικνύουν την σημαντική ικανοποίηση που έχουν λάβει οι χρήστες από τις υπηρεσίες υγείας, η οποία διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από την προσπάθεια που καταβάλουν οι επαγγελματίες υγείας. Ωστόσο, οι έρευνες αυτές δεν προχωρούν σε σύγκριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας πριν και μετά την εκδήλωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, δημιουργώντας ερευνητικό κενό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, μετά την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Μεθοδολογία: Για την πρωτογενή έρευνα χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένα η ποσοτική προσέγγιση. Στην έρευνα συμμετείχαν 97 χρήστες των υπηρεσιών υγείας του Ακτινοδιαγνωστικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείο Καστοριάς. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 4 κλίμακες, εκ των οποίων η πρώτη διερευνά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, η δεύτερη την ικανοποίηση των ασθενών, στην οποία χρησιμοποιείται η κλίμακα των Αλετρά και συν. (2007), στην τρίτη η κλίμακα που διερευνά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η τέταρτη ενότητα, η οποία διερευνά την επίδραση της αναβάθμισης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στην τέταρτη ενότητα χρησιμοποιούνται οι 22 ερωτήσεις από το εργαλείο SERVQUAL το οποίο τροποποιήθηκε για να ταιριάζει σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Αποτελέσματα: Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε αντιληπτό, ότι οι χρήστες των υπηρεσιών υγείας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, είναι αρκετά ικανοποιημένοι από το σύνολο των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Επίσης, αρκετά ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι από το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό ενώ μέτρια ικανοποίηση έχουν λάβει από τις διαδικασίες κλεισίματος ραντεβού. Ακόμη, έγινε σαφές ότι τα περισσότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά των χρηστών υπηρεσιών υγείας, δε σχετίζονται με τον βαθμό ικανοποίησης που λαμβάνουν. Το μόνο δημογραφικό χαρακτηριστικό που φάνηκε να σχετίζεται αρνητικά με την ικανοποίηση που λαμβάνουν είναι το μορφωτικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, έγινε εμφανές ότι οι συμμετέχοντες συμφωνούν σε αρκετά μεγάλο βαθμό ότι η αναβάθμιση του εξοπλισμού συμβάλλει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ενώ θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την ποιότητα στο εργαστηριακό τομέα της υγείας καθώς και ότι πιστεύουν πως η μονάδα του Ακτινοδιαγνωστικού είναι πλήρως στελεχωμένη από ανθρώπινο δυναμικό, ενώ θεωρούν ότι η μονάδα του Ακτινοδιαγνωστικού έχει ελλείψεις σε αναλώσιμα, λόγω της οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Συμπεράσματα: Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, θα πρέπει να λάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνικές που αφορούν στην διοίκηση ολικής ποιότητας και στην παρακίνηση των επαγγελματιών υγείας.el_GR
dc.format.extent67 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενών -- Δημόσια νοσοκομείαel_GR
dc.subjectPatients satisfaction -- Public hospitalsel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενώνel_GR
dc.subjectPatients satisfactionel_GR
dc.titleΗ μετάβαση από την αναλογική στη ψηφιακή απεικόνιση - Διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με την ικανοποίηση ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας στο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα του Γ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractLiterature review: The quality of the provided health services is an issue of major concern for both the competent bodies that emerge as policymakers within the health sector, and users, since it plays a key role in determining the citizens’ health level and living standard. Therefore, the assessment of quality of the provided services is a process of critical importance, and is implemented by using a number of indicators. The satisfaction that is received by the users through the use of the provided health services is one of the indicators that are widely employed, under the purpose of investigating the quality of the provided health services and its results. The surveys, which have been conducted in Greece, both before and after the occurrence of the economic crisis, demonstrate the significant level of satisfaction that has been received by the users of health services, as a result mainly of the effort made by health professionals. Nevertheless, these surveys have failed to take a further step, towards comparing the provided health services before and after the occurrence of the economic crisis, resulting, in this way, in the development of a research gap. Objective: The objective of this assignment is to evaluate the degree of satisfaction received by patients from the health services that are provided at the Radiodiagnostic Department of the General Hospital of Kastoria, after the upgrade of the medical-technological equipment, amidst an economic recession. Methodology: In order to conduct the survey, primary research, and in specific, quantitative research, was used. 97 users of the health services provided by the Radiodiagnostic Department of the General Hospital of Kastoria took part in the survey. The participants were asked to complete a questionnaire, which consists of 4 scales, the first of which investigates the demographic characteristics of the sample; the second one measures patient satisfaction, by making use of the scale that was developed by Aletras et al. (2007); the third one explores the implications of the economic crisis, and the fourth one investigates the impact of the upgrade of medical-technological equipment on the quality of the provided health services. In the fourth section, 22 questions are used, as introduced from the SERVQUAL TOOL, which was modified, in order for it to be fit for a hospital setting. Results: From the results of the survey, it is understood, that the users of the health services provided by the Radiodiagnostic Department of the General Hospital of Kastoria are fairly satisfied with the overall services that they receive. Furthermore, they also seem to be fairly satisfied with the radio technical personnel, while they have received medium satisfaction with the procedures that need to be followed for arranging an appointment. Besides, it became clear, that most of the demographic characteristics of the users of health services are not related with the level of satisfaction received by them. The only demographic characteristic that appeared to have a negative correlation with the satisfaction received, is the level of education. Additionally, it was obvious, that the participants agree at large with the view that the upgrade of equipment contributes to the improvement of the provided health services, while they regard quality in the laboratory field of the health industry as a very important factor, and also believe that the Radiodiagnostic Unit is fully staffed with the necessary personnel, whereas they deem that the aforesaid unit faces shortages in consumables, due to the economic crisis and austerity measures. Conclusions: The management of the General Hospital of Kastoria should take appropriate initiative, in order for it to be able to improve the quality of the provided health services. Within this context, it should employ techniques and methods that are oriented towards the implementation of total quality management, and the achievement of motivation among health professionals.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record