Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΚαραμήτρη, Ιωάννα
dc.contributor.otherKaramitri, Ioanna
dc.contributor.otherΝικολόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.otherΛάμνισος Δημήτρης
dc.contributor.otherΚωνσταντίνου, Κώστας
dc.contributor.otherΤσιότρας Γεώργιος
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-01-26
dc.date.accessioned2017-01-26T08:14:08Z
dc.date.available2017-01-26T08:14:08Z
dc.date.copyright2016-11
dc.date.issued2017-01-26
dc.identifier.isbn978-9963-695-50-8
dc.identifier.otherΔΚ-ΔΜΥ/2016/00004el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2730
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ διαχείριση της γνώσης (ΔτΓ) αποτελεί μια φιλοσοφία αξιοποίησης της δύναμης που έχει η γνώση στη σημερινή εποχή του ανταγωνισμού και της έλλειψης πόρων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία νέας γνώσης, τον εντοπισμό και την ανάλυση των διαθέσιμων και απαιτούμενων γνώσεων, το σχεδιασμό και τον έλεγχο των δράσεων για την ανάπτυξη του κεφαλαίου της γνώσης. Είναι απαραίτητη για την εξέλιξη των μονάδων υγείας, καθώς βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι στόχοι της διδακτορικής διατριβής είναι πολλαπλοί. Αρχικά, γίνεται μία σε βάθος έρευνα για την υφιστάμενη γνώση αναφορικά με τη ΔτΓ στις μονάδες υγείας, μέσα από τη συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Από τα αποτελέσματα που αναλύθηκαν με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου προέκυψε ότι τα βασικά στοιχεία της ΔτΓ είναι οι πεποιθήσεις για τη ΔτΓ, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα, η σύνθεση και ο διαμοιρασμός της γνώσης, η ηγεσία, η κουλτούρα και τα εμπόδια. Διαπιστώθηκε επίσης ότι έλλειπε ένα ερωτηματολόγιο που να διερευνά τη ΔτΓ στις μονάδες υγείας. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από εργαζόμενους σε μονάδες υγείας, που έχει στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τη ΔτΓ. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε ακολουθώντας αυστηρά μεθοδολογικά βήματα. Δοκιμάστηκε με τη διαδικασία test-retest σε πιλοτικό δείγμα 31 επαγγελματιών υγείας τριών μικρών φορέων υγείας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ερωτηματολόγιο ήταν κατάλληλο να διανεμηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε περιγραφική, επαγωγική στατιστική, παραγοντική ανάλυση και μοντέλα δομικών εξισώσεων. Χρησιμοποιήθηκε τα προγράμματα Excel, SPSS, και AMOS. Το βασικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 261 εργαζόμενοι νοσοκομείου 300 κλινών σε επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, με ποσοστό ανταπόκρισης 87%. Το 29,1% του δείγματος ήταν άνδρες και το 70,9% γυναίκες. Ως προς το επάγγελμα, 39,1% ήταν νοσηλευτές, 22,6% διοικητικοί υπάλληλοι, 18% ιατροί και 20,3% ασκούσαν άλλο επάγγελμα. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 44,61 (±8,06), ο μέσος χρόνος εργασίας τα 18,94 έτη (±8,69). v Από το μοντέλο δομικών εξισώσεων βρέθηκε μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στα εσωτερικά κίνητρα και τις πεποιθήσεις για τη ΔτΓ, καθώς και από τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα με τη σύνθεση της γνώσης. Ακόμη, τα εσωτερικά και τα εξωτερικά κίνητρα φάνηκε να συνδέονται με τη συνεργασία και την εργασιακή ικανοποίηση. Τα εσωτερικά κίνητρα παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αυτο-αποτελεσματικότητα, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση με την ηγεσία και την οργανωσιακή κουλτούρα. Αντίθετα, για τα εξωτερικά κίνητρα βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την ηγεσία και την οργανωσιακή κουλτούρα. Επίσης, η σύνθεση της γνώσης συνδέεται με το διαμοιρασμό και τη συνεργασία. Διάφορα εμπόδια επιδρούν αρνητικά στην πρόθεση των εργαζομένων για συμμετοχή στη ΔτΓ που αφορούν στην οργάνωση, την ηγεσία και την προσωπικότητα των εργαζομένων. Το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας δεν βρέθηκε να σχετίζονται με την άποψη που έχουν οι εργαζόμενοι περί της γνώσης. Συμπερασματικά, οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τη δύναμη της γνώσης και του διαμοιρασμού της για την ατομική πρόοδο και την ανάπτυξη του φορέα, επιζητούν όμως αλλαγές από τους ηγέτες και το περιβάλλον για να μπορούν να συμμετέχουν στη διαχείριση της γνώσης.el_GR
dc.format.extentxvii, 152 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαχείριση γνώσηςel_GR
dc.subjectKnowledge managementel_GR
dc.titleΗ διαχείριση της γνώσης: ένα εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης νοσοκομείωνel_GR
dc.typeΔιδακτορική Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractKnowledge management (KM) is a philosophy which uses the power of knowledge at today’s era of competition and scarcity of resources. KM includes the creation of new knowledge, the identification and analysis of available and required knowledge, planning and control of actions for the development of knowledge capital. It is essential for the development of healthcare units, as it helps to improve the quality of health services delivery. This doctoral thesis has multiple goals. At first, a thorough exploration of existing knowledge regarding KM in healthcare units through the systematic review of the literature takes place. Results analyzed by qualitative content analysis show that the essential elements of KM are: perceptions of KM, intrinsic and extrinsic motives, synthesis and sharing of knowledge, leadership, culture and barriers. It was also identified that questionnaires about KM in healthcare units lack from the literature. Next, a self-administered questionnaire was created for healthcare professionals, which aims to become a tool for those interested to investigate KM in healthcare units. The questionnaire was created following rigorous methodological steps. Initially, it was evaluated with a test-retest procedure in a pilot sample of 31 health professionals of three small healthcare agencies. The results showed that the questionnaire was suitable to use at a larger sample. Results were analyzed through descriptive and inferential statistics, factor analysis and structural equation modeling. Data were analyzed by Excel, SPSS, and AMOS software. The main sample consisted of 261 employees of a hospital with 300 beds in a rural town in Greece. Response rate was 87%. A total of 29.1% of the sample were male and 70.9% female. Regarding occupation, 39.1% were nurses, 22.6% administrative staff, 18% physicians and 20.3% other health professionals. The average age was 44.61 (± 8,06), the average working experience was 18.94 years (± 8.69). Structural equation modeling showed a strong relationship between intrinsic motivation and perceptions of KM, as well as intrinsic and extrinsic motivation related with knowledge synthesis. Furthermore, motives related to cooperation and job satisfaction. Intrinsic motivation showed a statistically significant correlation with vii self-efficacy, and seemed not to be related to leadership and organizational culture. By contrast, the extrinsic motives were found to have a statistically significant correlation with leadership and organizational culture. Furthermore, knowledge synthesis is correlated with sharing and cooperation. Three groups of barriers affect negatively the intention of employees to participate in KM: organizational, malfunctions with leadership and personality issues. Gender, educational level and years of work experience were not found to be associated with the attitudes of health professionals towards KM. In conclusion, employees recognize the power of knowledge and its sharing for the progress of individuals and the Organization, but they seek changes from the leaders and the environment to participate effectively in the process of knowledge management.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record