Show simple item record

dc.contributor.advisorΜηλιαρέσης, Γιώργος
dc.contributor.authorΠήττας, Ανδρέας
dc.contributor.otherPittas, Andreas
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-30
dc.date.accessioned2016-03-30T08:55:14Z
dc.date.available2016-03-30T08:55:14Z
dc.date.copyright2015-05
dc.date.issued2016-03-30
dc.identifier.otherΔΠΠ/2015/00063el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2273
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤις τελευταίες δεκαετίες ένα από τα κρισιμότερα και πλέον δυσεπίλυτα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, σχετίζεται με την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΔΣΑ). Τα δυνάμει προβλήµατα που προκύπτουν από την ελλειπή εφαρμογή ή την μη εφαρμογή ορθολογικών προγραμμάτων ΔΣΑ εντοπίζονται τόσο από το αρχικό στάδιο συλλογής και µεταφοράς των απορριµµάτων καταλήγοντας στην επιλογή µεθόδου της τελικής διάθεσης τους. Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ως επιλογή τελικής διάθεσης κρίνονται επιβεβλημένοι, ανεξάρτητα από τη μέθοδο ή το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων που δύναται να επιλεχθεί. Ως εκ τούτου τα κριτήρια που θεσπίζονται για τη χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ είναι πλείστα, πολυδιάσταστα και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενα. Πρόδηλα οι προς χωροθέτηση περιοχές διαμορφώνονται εξαρτώμενες κύρια από την επιλογή των κριτηρίων, από τη μέθοδο χωροθέτησης που επιλέγεται καθώς και τους δυνάμει περιορισμούς της. Το πρόβλημα και ταυτόχρονα η ανάγκη που δημιουργείται, στη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων, οι οποίες εν κατακλείδι ανάγονται σε επίλυση πολυκριτηριακού συστήματος χωροθέτησης, συνιστά ή έλλειψη συγκεκριμενοποιημένης μεθοδολογικής προσέγγισης στη διαδικασία επιλογής και εν γένει στη λήψης απόφασης. Η διαπίστωση τεκμαίρεται από ανεπαρκείς, ατεκμηρίωτες και συχνά λανθασμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί αναφορικά με τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα η επιτυχής ή όχι επιλογή τελικής θέσης χωροθέτησης να συνιστά αρκετές φορές, θέμα συγκυριών, μικροσυμφερόντων, κομματικών ή όχι και μη συντονισμένων και περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων στρατηγικών ενεργειών. Το αντικείµενο, το οποίο πραγµατεύεται η παρούσα Μεταπτυχιακή Διατριβή, είναι η συµβολή της Πολυκριτηριακής Λήψης Απόφασης (Multi-criteria Decision making - MCDM), των Γεωγραφικών Πληροφοριακών συστημάτων (GIS) και της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης (Rs) στις Γεωεπιστήµες. Πιo συγκεκριμένα θα ερευνηθούν οι δυνατότητες συνέργιας των ανωτέρω μεθοδολογιών στην αξιολόγηση της καταλληλότητας γης για τη χωροθέτηση XYTA στην ευρύτερη περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης στο χώρο της κεντρικής Μακεδονίας. Αναφορικά με τις µεθόδους που πραγματεύεται και το πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η παρούσα, άπτεται των επιστηµονικών πεδίων της Χωρικής Ανάλυσης, της Ψηφιακής Χαρτογραφίας - GIS, της Τηλεπισκόπησης, της Πολυκριτηριακής ανάλυσης καθώς και της Ψηφιακής Επεξεργασίας και Ανάλυσης ∆εδοµένων. Το πεδίο εφαρµογής της, συνιστούν τα αντικείµενα της Γεωµορφολογίας, της Μορφοτεκτονικής, της Γεωλογίας και των Δασικών χρήσεων γης, επιχειρώντας κάτω από το πρίσμα 14 µιας διεπιστηµονικής προσέγγισης να καθορισθεί μια μεθοδολογία αναζήτησης χώρων περιβαλλοντικώς αποδεκτών για χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ. Η δόμηση των χωρικών επιπέδων, η αποτίμηση και τεκμηρίωσή τους και εν τέλει η τελική μορφή του δομημένου πληροφοριακού συστήματος θα βασιστεί σε χωρικό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (RDBMS). Τα χωρικά και παραμετρικά δεδομένα προβάλουν την αναδόµηση ενός κλασσικού σχεσιακού συστήµατος (ArcInfo 10.4) σε ένα υβριδικό περιβάλλον αντικειµενοσχεσιακό. Το γεωγραφικό σύστηµα επιλέγεται να δοµηθεί πάνω στην αντικειμενοσχεσιακή αρχιτεκτονική PostgreSQL 9.3. Ο συνδυασµός Postgres SQL 9.3 και ArcGis 10.4 θα χρησιµοποιηθεί ως ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος µεταφοράς του πληροφοριακού συστήµατος σε περιβάλλον GIS. Μεθοδολογικά η αξιολόγηση θα στηριχθεί στην υπέρθεση καναβοποιημένων χωρικών επιπέδων (Raster Gis) και ομοιωμάτων τους στο λογισμικό Idrisi Selva κάνοντας ευρεία χρήση μεθοδολογίας ιεραρχικής δομής (Analytical Hierarchy Process - AHP), ανάλυσης στοιχείων κανάβου με απόδοση βαρών (Weight Linear) και αποτίμηση συμμετοχής αυτών με χρήση Ασαφών Συνόλων (Fuzzy Logic). Εν κατακλείδι με την παρούσα, λαμβάνει χώρα προσπάθεια για την υιοθέτηση πολιτικών υλοποίησης ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, πλαισιωμένο από χωρικούς κανόνες, με στόχο τον εντοπισμό χώρων περιβαλλοντικώς αποδεκτών για τη χωροθέτηση οχλουσών δραστηριοτήτων όπως οι ΧΥΤΑ με συμπεράσματα και δυνάμει μελλοντικές δυνατότητες εξέλιξης της μεθοδολογίας.el_GR
dc.format.extent151 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΧωρική ανάλυσηel_GR
dc.subjectSpatial resolutionel_GR
dc.titleΔόμηση χωρικού συστήματος λήψης απόφασης για χωροθέτηση εγκαταστάσεωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractDuring the last decades one of the most critical and most difficult environmental problems the societies are facing, relates to the implementation of integrated solid waste management programs (SWM). The potential problems, resulting from inadequate application or inapplicability of rational SWM programs, are identified both at the stage of the original waste collection and transport as well as at the stage of the choice of the disposal method. The Landfill as an option for final disposal, is considered imperative, regardless of the method or the system of waste management that can be selected. Therefore the criteria established for the siting of a landfill are many, multidisciplinary and sometimes conflicting. To this end, the site selected regions depend largely on the choice of criteria, the chosen locating method, as well as their potential limitations. The problem, and at the same time the need created, in siting disturbing activities, which can be solved using multicriteria locating systems, constitutes the lack of specific methodological approaches in the selection process and generally in the decision making. This conclusion is based on unsubstantiated and often wrong decisions taken regarding the site selection of these activities. The result is that the successful or not site selection, constitute several times, a matter of circumstances, local party interests, partisan or not, uncoordinated environmental and documented strategic actions. The target of the current Master Thesis, is the contribution of Multicriteria Decision Making (MCDM), Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing Satellite (Rs) in Geosciences. Most specifically there will be investigated the possibilities of synergy of the above mentioned methodologies in assessing the suitability of land for the siting a Landfill in Greater Mygdonia basin in the area of central Macedonia. Regarding the methods that this research uses are based on the scientific fields of Spatial Analysis of Digital Cartography - GIS, Remote Sensing, the Multicriteria Analysis and Digital Processing and Data Analysis. The processes use Geomorphology of Morphotectonic, geology and forest land use, attempting under the light of a multidisciplinary approach to determine a site search methodology for siting a Landfill environmentally acceptable. The construction of spatial data levels, the evaluation and documentation and ultimately the final form of structured information system will be based on spatial database management system (RDBMS). The spatial and parametric data show the reconstruction of a traditional relational system (ArcInfo 10.4) in a hybrid object oriented environment. The geographic system is selected to be built in the object oriented architecture of PostgeSQL 9.3. The combination of PostGres SQL 9.3 and ArcGis 10.4 will be used as the most appropriate method for transport of the information system in an environmental GIS. Τhe 16 evaluation will be based on the superposition of pixel based spatial data layers – grid layers (Raster Gis) and the development of models in the Idrisi Selva software, using the hierarchical structure methodology (Analytical Hierarchy Process - AHP), data analysis grid with factor weighting (Weight Linear) and valuation of their participation with the use of Fuzzy Sets (Fuzzy Logic). In conclusion, this thesis efforts to adopt policies of implementation of a decision support system controlled by rules, in order to identify areas for environmentally acceptable siting disturbing activities such as landfills, leading to potential possibilities of future extend of the current methodology.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record