Show simple item record

dc.contributor.advisorΣίσκου, Όλγα
dc.contributor.authorΣταματούλη, Παρασκευή
dc.contributor.otherStamatouli, Paraskevi
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-03-28
dc.date.accessioned2016-03-29T08:12:17Z
dc.date.available2016-03-29T08:12:17Z
dc.date.copyright2016-01
dc.date.issued2016-03-29
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2016/00040el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2252
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματεύεται τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης απέναντι στην υλοποίηση προωθούμενων οργανωσιακών αλλαγών. Μελετάται η ανοχή στην ασάφεια από τους εργαζομένους και πως αυτή συσχετίζεται με την αντίσταση στην αλλαγή κατά τη διαδικασία της οργανωσιακής αλλαγής, καθώς επίσης διερευνάται σε ποιο στάδιο της καμπύλης αλλαγής (άρνηση, αντίσταση, εξερεύνηση, δέσμευση) τοποθετούνται οι εργαζόμενοι. Το θέμα που αντιμετωπίζεται αφορά στην καλύτερη αναδιοργάνωση του υγειονομικού τομέα, περιλαμβάνοντας και τα ΝΠΔΔ όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, την ταχύτερη διεκπεραίωση υποθέσεων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα των υπαλλήλων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του οργανισμού συνολικά. Η έρευνα διεξήχθη με τη διανομή ερωτηματολογίων στο Περιφερειακό υποκατάστημα Θεσσαλονίκης και στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Καλαμαριάς μετά τη λήψη σχετικής προφορικής άδειας. Ο υπό μελέτη πληθυσμός ανήλθε στα 189 άτομα και η έρευνα διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2015.Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από την ερευνήτρια ιδιοχείρως, συμπληρώθηκαν από τους εργαζόμενους και περισυλλέχθηκαν από την ίδια την ερευνήτρια σε δεύτερο χρόνο. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, δεν παρατηρείται κάποια αξιοσημείωτη σχέση ανάμεσα στην ανοχή στην ασάφεια και μεταβλητές όπως το φύλο, την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση, τη θέση και τα χρόνια υπηρεσίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (57,2%) παρουσιάζει μέτρια ανοχή στην ασάφεια που συνεπάγεται μέτρια αντίσταση στην αλλαγή, το 32,6% παρουσιάζει χαμηλή ανοχή στην ασάφεια που σημαίνει υψηλή αντίσταση στις αλλαγές, και τέλος το 7% παρουσιάζει πολύ χαμηλή ανοχή στην ασάφεια, που αντιστοιχεί σε πολύ υψηλή αντίσταση στις αλλαγές. Διαπιστώνεται ότι παρόλο που το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων παρουσιάζει μέτρια αντίσταση στην αλλαγή, είναι δύσκολη η εφαρμογή της στο ΙΚΑ, καθώς σύμφωνα με την έρευνα η αντίσταση στην αλλαγή δεν επηρεάζεται από δημογραφικά ή επαγγελματικά χαρακτηριστικά, που θα διευκόλυναν την κατηγοριοποίηση των εργαζομένων και επομένως το στοχευόμενο χειρισμό τους για την εξάλειψη της αντίστασης στην αλλαγή. Συμπερασματικά η ανοχή στην ασάφεια και η αντίσταση στην αλλαγή επηρεάζονται και από άλλους παράγοντες που θα πρέπει στο μέλλον να διερευνηθούν.el_GR
dc.format.extent90 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟργανωσιακή αλλαγήel_GR
dc.subjectOrganizational changesel_GR
dc.titleΔιοίκηση αλλαγών και οργανωσιακές αλλαγές στο ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεωνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present master thesis deals with the research on the employees’ attitude of the Public Health System of Greece (IKA ETAM) in branches of Thessaloniki with respect to the implementation of promoted organizational changes. The ambiguity tolerance of employees is being studied along with its correlation to the change resistance during the process of organizational change, as well as the phase of the change curve (denial, resistance, exploration, commitment) to which the employees are placed. The tackled issue refers to the better reorganization of the public sector, including Public Legal Entities such as the Public Health System to upgrade services to citizens, faster processing of cases, greater efficiency and employee productivity and reduce operating costs of the organization as a whole. The survey was conducted by distributing questionnaires to the Regional branch of Thessaloniki and the Local branch of Kalamaria of the IKA – ETAM, after oral approval. The studied population amounted 189 people, and the survey was conducted in September 2015. Questionnaires were distributed by the researcher in person, completed by employees and were collected by the researcher herself after a few days. Regarding the results, no significant relationship between tolerance of ambiguity and variables such as gender, age and educational level, marital status, position and years of service is observed. Most of the respondents (57.2%) presented moderate tolerance of ambiguity corresponding to moderate resistance to change, 32.6% has a low tolerance of ambiguity, which implies high resistance to change, and finally 7% has a very low tolerance of ambiguity, corresponding to a very high resistance to change. Although the majority of the respondents exhibits a moderate resistance to change, the later is difficult to apply to the IKA, given that, based on the findings of this study, resistance to change is not affected by demographic or professional characteristics that could facilitate the classification of workers and therefore their targeted handling to eliminate the resistance to change. In conclusion, the tolerance of ambiguity and resistance to change are affected by other factors that should be explored in future.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record