• Η πορεία της Κυπριακής δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή ένωση 

    Κυριάκου, Κυριάκος (2016-04-08)
    Η παρούσα πτυχιακή διατριβή περιγράφει την μακροχρόνια πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πρώτη έκφραση ενδιαφέροντος μέχρι την ένταξη της. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιγράφονται ...