Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαηλίδου-Ευριπίδου, Αθηνά
dc.contributor.authorΑθανασίου, Φραντζέσκα
dc.contributor.otherAthanasiou, Frantzeska
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-03
dc.date.accessioned2011-08-03T14:34:12Z
dc.date.available2011-08-03T14:34:12Z
dc.date.copyright2010-06
dc.date.issued2011-08-03
dc.identifier.otherΕΠΑ/2010/00011el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/157
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα καινοτομικής εφαρμογής του Φακέλου Επιτευγμάτων Μαθητή (ΦΕΜ) ως μέσου εναλλακτικής αξιολόγησης, σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάληψη της έρευνας απαντά στην πρόκληση για προσαρμογή του σχολείου στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εργασία διερευνά τον ΦΕΜ ως εναλλακτικό τρόπο αξιολόγησης των μαθητών και ως μέσο που πηγάζει από τις θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης και της διαφορετικότητας του μαθητή. Οι μαθητές, αντί να αποστηθίζουν γνώσεις, αποκτούν ικανότητες – κλειδιά όπως δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, αυτονομία, αυτοαξιολόγηση, αναστοχασμό, προθυμία για ομαδική εργασία, δεξιότητες επικοινωνίας. Η εφαρμογή του ΦΕΜ υπόσχεται τα πιο πάνω και σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ο ΦΕΜ λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης, αλλά και μάθησης. Η έλλειψη σχετικών ερευνητικών εφαρμογών στο κυπριακό συγκείμενο, αλλά και η σημασία που αποδίδεται στις μέρες μας στην εναλλακτική αξιολόγηση τεκμηριώνουν την πρωτοτυπία και την αναγκαιότητα της έρευνας. Η εφαρμογή του ΦΕΜ αντικρίζεται στην εργασία αυτή ως καινοτομία για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και ως εφαρμογή καινοτομίας εντός της σχολικής μονάδας. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της καινοτομικής εφαρμογής του ΦΕΜ, ως μέσου εναλλακτικής αξιολόγησης του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της έρευνας ήταν η διερεύνηση των αποτελεσμάτων της καινοτομικής εφαρμογής του ΦΕΜ (α) στις απόψεις του προσωπικού και των μαθητών της σχολικής μονάδας, (β) στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μάθησης στο μαθητή και (γ) στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας μελετήθηκαν οι παράγοντες που οδηγούν στην αποτελεσματική εισαγωγή και διαχείριση καινοτομίας/ αλλαγής στη σχολική μονάδα και μελετήθηκε διεξοδικά η συγκεκριμένη καινοτομική εφαρμογή που προτάθηκε, ο ΦΕΜ. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρατίθενται ευρήματα για την αποτελεσματική εφαρμογή του καθώς και πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του, με στόχευση στα πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης και ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του μαθητή.Ο σκοπός και τα ερευνητικά ερωτήματα οδήγησαν στην επιλογή της ερευνητικής στρατηγικής «Έρευνα Δράσης» στα πλαίσια της οποίας, για εξαγωγή πληρέστερων και πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων, εφαρμόστηκε η πειραματική έρευνα. Οργανώθηκε ερευνητική διαδικασία συλλογής δεδομένων διάρκειας 16 εβδομάδων και συλλέγηκαν δεδομένα από ερωτηματολόγια (ποσοτικά δεδομένα), συνεντεύξεις, ημερολόγια, έντυπα αυτοαξιολόγησης/ ετεροαξιολόγησης ΦΕΜ (ποιοτικά δεδομένα). Με τη χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης απαντήθηκαν τα ερευνητικά ερωτήματα. Με βάση τόσο τα ποιοτικής όσο και τα ποσοτικής φύσης αποτελέσματα της έρευνας, καταγράφονται συγκεκριμένα συμπεράσματα: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην καινοτομική εφαρμογή, την αντιμετώπισαν πολύ θετικά. Σε αυτό συνέβαλε ο σχεδιασμός αλλά και η πρόνοια που λήφθηκε για κάμψη των πιθανών αντιστάσεων (π.χ. συνεργασία, υποστήριξη, διασαφήνιση της πορείας, εθελοντική συμμετοχή). Φάνηκε επίσης, ότι οι μαθητές αντιμετώπισαν πολύ θετικά την αξιολόγηση με ΦΕΜ και ένιωσαν να αξιολογούνται με ένα δίκαιο τρόπο που μειώνει το άγχος κατά την αξιολόγηση. Επιπρόσθετα, με την καινοτομική εφαρμογή του ΦΕΜ αναπτύχθηκαν δεξιότητες μάθησης των μαθητών. Ενισχύθηκαν οι δεξιότητες των μαθητών για στοχοθέτηση, εντοπισμό αδυναμιών και δυνατοτήτων, αυτοαξιολόγηση, αυτονομία μάθησης, επικοινωνία των μαθητών με την εκπαιδευτικό και συνεργασία. Μέσα από την έρευνα αναδείχτηκε και η συμβολή της αξιολόγησης με ΦΕΜ στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών. Με βάση τα συμπεράσματα της εργασίας προτείνονται, τέλος, εισηγήσεις οι οποίες δομούνται σε δύο επίπεδα: σε εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού συστήματος, και σε εισηγήσεις για εκπαιδευτική πολιτική.el_GR
dc.format.extent207 σ. πιν., φωτογ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΦάκελος επιτευγμάτων μαθητήel_GR
dc.subjectΚαινοτομίες στη σχολική μονάδαel_GR
dc.titleΗ επίδραση της εφαρμογής του Φακέλου Επιτευγμάτων Μαθητή, ως Μέσου εναλλακτικής Αξιολόγησης: Καινοτομική εφαρμογή στην σχολική μονάδαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΠασιαρδής, Πέτρος
dc.contributor.committeememberΣαββίδης, Γιάννης
dc.description.translatedabstractThis study presents the procedures and the results of an innovative research application of student’s portfolio as a means of alternative assessment in Primary School. The survey responds to the challenge for the adaptation of the school to the contemporary educational needs. It investigates portfolio as an alternative way for student assessment as a means based on the multiple intelligence theories and the student’s diversity. Using portfolio students acquire key learning skills such as creativity, critical thinking, autonomy, selfassessment, reflection, collaboration, communication skills instead of acquiring knowledge which is learnt by heart. The portfolio application promises all the above, and according to the literature worldwide, it functions as an assessment tool, as well as a learning tool. The lack of relevant research studies in Cyprus and the importance given to alternative assessment nowadays, justify the originality and the necessity of the survey. The application of the portfolio is considered in this study to be an innovation for our educational system and an application of an innovation in the school unit. The aim of the study was to investigate the effect of the innovative application of student portfolio (a) on the views of the staff and the students of the school unit, (b) on the development of student’s learning skills and (c) on the increase of students’ self-esteem. Through a review of the relevant literature which is presented in the first chapter, the study investigated the certain factors which lead to an effective introduction and management of innovation / change in the school unit and especially the introduction of this particular innovative application, the portfolio assessment. The findings of its effective application, as well as the advantages, are presented in this chapter with a focus on the advantages in the development of students’ learning skills and the increase of their self-esteem. The aim and the specific research questions led to the application of Action Research strategy, in the framework of which an experimental survey was carried out in two school units, in order to maximise reliability. A 16-week research procedure for data collection was organised during which quantitative (questionnaires) and qualitative data (interviews,diaries, self-assessment / cross–assessment forms) were collected. The research questions were answered with the use of the methodological triangulation.el_GR
dc.format.typepdf.el_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record