Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΚαραγιάννης, Χρίστος
dc.contributor.otherKaragiannis, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-12-07T08:28:23Z
dc.date.available2020-12-07T08:28:23Z
dc.date.copyright2020-12-07
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2020/00228el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4735
dc.descriptionΠεριέχει βιβιλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) αποτελεί τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στην Κύπρο. Η Κύπρος, παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας με τους ασθενείς να περιφέρονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Παρόλο που για δεκαετίες γίνεται προσπάθεια για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, αυτή έγινε κατορθωτή μόλις το 2019. Το 2001, εγκρίθηκε από τη Βουλή ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος. Με την εισαγωγή του ΓεΣΥ, προβλέπεται ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος υγείας. Μετά την οικονομική κρίση του 2013, η ανάγκη εφαρμογής του κατέστη πιο επιτακτική, καθώς αποτελούσε μνημονιακή υποχρέωση απέναντι στην Τρόικα. Κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ στην Κύπρο θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν σοβαρά υπόψη, οι θέσεις, οι απόψεις, οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις που πηγάζουν από τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η ομαλή μετάβαση σε ένα καινούργιο πλαίσιο συστήματος υγείας και να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητά του. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να ιχνηλατήσει τις δυνητικές ανάγκες και μεταβολές στα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια που θα προκύψουν στα πλαίσια εφαρμογής του ΓεΣΥ στην Κύπρο. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης με ημιδομημένες ερωτήσεις και έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα οποία προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους φορείς. Στη παρούσα διατριβή, μέσα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή δίνονται πληροφορίες για την οργάνωση, τις υπάρχουσες υποδομές, τη διοίκηση, τη χρηματοδότηση και τις ανάλογες δαπάνες του υφιστάμενου συστήματος υγείας και στη συνέχεια αναφέρονται οι σχετικές μελέτες, τα νομοσχέδια και οι τροποποιητικοί νόμοι για το ΓεΣΥ. Επίσης περιλαμβάνονται οι θέσεις και απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την επερχόμενη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ακολούθως παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας της ιδιωτικής ιατρικής με εστίαση στα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια καθώς επίσης και η γνώμη ειδικών που τα εκπροσωπούν και εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις ανάγκες τους που θα προκύψουν με τη συμμετοχή τους στο ΓεΣΥ. Για τους σκοπούς της διατριβής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων μέσα από τις οποίες διαφαίνονται οι θέσεις και απόψεις των εκπροσώπων των Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και των σχετικών εμπειρογνωμόνων. Τα τελικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ποιοτική ανάλυση αναδεικνύουν τις δυνητικές ανάγκες και τις ενδεχόμενες αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στα Ιδιωτικά Νοσηλευτηρίων προκειμένου τα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια να ανταπεξέλθουν και να λειτουργήσουν ομαλά στο νέο περιβάλλον υγείας που διαμορφώνεται.el_GR
dc.format.extent108 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΓενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) -- Δημόσιος Τομέας Υγείαςel_GR
dc.subjectNational Health System-- Public Health Sectorel_GR
dc.titleΔυνητικές ανάγκες και μεταβολές στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια στα πλαίσια εφαρμογής του ΓεΣΥ στην Κύπρο.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe National Health System is the most important reform in both the health sector and the wider public sector in Cyprus. Cyprus remains the only country in the European Union without a comprehensive health system with patients wandering between the public and private health sectors. Although efforts have been made for decades to implement the NHS, its implementation became a reality only in 2019. In 2001, the Parliament approved the General Law on the General Health System. With the introduction of NHS, it is predicted that the problems of the existing health system will be addressed. After the financial crisis of 2013, the need to implement it became more urgent, as it was a memorandum obligation to the Troika. During the implementation of the NHS in Cyprus, it is necessary to consider seriously the positions, views, concerns and suggestions that came from the private sector and especially from private hospitals so that a smooth transition to a new health system framework will be possible and functionable. The aim of this work is to track the potential needs and changes in the Private Hospitals that will arise in the context of the implementation of the NHS in Cyprus. For this purpose, the interview method was used with semi-structured questions and the results were analyzed from which useful conclusions can be drawn and could be used by the competent bodies. The present dissertation, through a brief historical review provides information on the organization, existing infrastructure, administration, funding and related costs of the existing health system and then refer to the relevant studies and amending laws on NHS. Then there is the mode of operation of private medicine with a focus on Private Hospitals as well as the opinion of specialists who represent them and experts, on their needs that will arise with their participation in NHS. For the purposes of the dissertation, the method of semi-structured interviews was used, through which the positions and opinions of the representatives of the Private Hospitals and the relevant experts are revealed. The final conclusions that emerge from the qualitative analysis highlight the potential needs and possible changes that need to be made in Private Hospitals in order for them to cope and operate smoothly in the new health environment that is being formed.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record