Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΧατζηστυλλή, Ελένη
dc.contributor.otherChatzistylli, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-08-09
dc.date.accessioned2012-08-09T10:59:41Z
dc.date.available2012-08-09T10:59:41Z
dc.date.copyright2012-07
dc.date.issued2012-08-09
dc.identifier.otherΔΜΥ/2012/00103el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/380
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Αλλογενή Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων από το Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα με ταυτόχρονη ανάπτυξη των Τραπεζών ΟΠ.Α. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας, κατέχει η στάση και οι γνώσεις των Επαγγελματιών Υγείας, αφού επηρεάζει σημαντικά την προαγωγή της δωρεάς ΟΠ.Α από τους πολίτες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των γνώσεων και της στάσης, απέναντι στο ΟΠ.Α, των Επαγγελματιών Υγείας. Στόχος της μελέτης αποτελεί η στήριξη και ανάπτυξη της δωρεάς ΟΠ.Α ως νέας και ιδιαίτερα σημαντικής πηγής Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, που προϋποθέτει την καθιέρωση των ιδεών του εθελοντισμού και της δωρεάς μεταξύ των επίτοκων γυναικών. Υλικό-Μέθοδος: Η Μελέτη διεξήχθη από 25 Απριλίου έως 7 Μαΐου σε δείγμα 109 Επαγγελματιών Υγείας από 3 επαρχιακά και 2 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια και ομάδα ειδικών για το σκοπό της συγκεκριμένης μελέτης και δομήθηκε στηριγμένο στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και κυρίως στο θεωρητικό μοντέλο των Horton & Horton, 1990, που ερευνά τους παράγοντες που καθορίζουν ή επηρεάζουν την πρόθεση να γίνει κάποιος δωρητής. Αποτελέσματα: Από τα 130 ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν απαντήθηκαν πλήρως τα 109, (ποσοστό απόκρισης 84%) ενώ από τους συμμετέχοντες το 23,9% ήταν Ιατροί, το 34,9% Μαίες και το 34,8% Νοσηλευτές. Ως προς τις γνώσεις των Επαγγελματιών Υγείας για το ΟΠ.Α, μόνο το 15,6% των συμμετεχόντων δήλωσε αρκετά/πολύ ενημερωμένο σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση του ΟΠ.Α ενώ σε βασική ερώτηση που αφορούσε κλινικό κομμάτι και συγκεκριμένα τις δυνατότητες μεταμόσχευσης του Αυτόλογου μοσχεύματος, απάντησε σωστά μόλις το 16,5% του δείγματος. Στην ερώτηση για την «δεξαμενή» αποθήκευσης του ΟΠ.Α στην Ελλάδα, που θεωρείται η σημαντικότερη ερώτηση για τη γνώση των Επαγγελματιών Υγείας αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης και αποθήκευσης του ΟΠ.Α στην Ελλάδα, απάντησε σωστά το 18,3% . Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (89%) δηλώνει ότι θα ήταν αρκετά έως πολύ απαραίτητο ένα οργανωμένο πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ενώ το 93,5% δήλωσε πως τα τελευταία 5 χρόνια έλαβαν καθόλου/λίγο επίσημη κρατική εκπαίδευση που αφορούσε στη συλλογή, αποθήκευση και μεταμόσχευση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Συμπεράσματα: Οι Επαγγελματίες Υγείας καταδεικνύονται από τους πολίτες, ως οι πλέον αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης για το ΟΠ.Α εντούτοις σε σχετικές έρευνες, στην Ελλάδα το επίπεδο γνώσης τους αναφορικά με τη χρήση και αποθήκευση ΟΠ.Α αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας ή ενίσχυσης αποτελεσματικών προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με χρήση της τεχνολογίας (π.χ Διαδίκτυο).el_GR
dc.format.extent151 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΟμφαλοπλακουντιακό αίμαel_GR
dc.subjectUmbilical Cord Bloodel_GR
dc.titleΔωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Γνώσεις και στάσεις επαγγελματιών υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: In the last years a major emphasis is laid on the Allogeneic Transplantation of Blood Stem Cells from the Umbilical Cord Blood with a simultaneous development of Umbilical Cord Blood bank. The position and knowledge of Health Professionals is vital to the success of this attempt as it affects significantly the promotion of Umbilical Cord Blood donation to the people. The mission of this present study is the examination of Health Professionals’ knowledge and position towards the Umbilical Cord Blood. The target of the study is the support and development of Umbilical Cord Blood donation, as a new and extremely important source of Blood Stem Cells, which presupposes the establishment of the ideas of volunteer and donation among the confined women. Material/Method: The study was conducted from April 25th 2012 to May 7th 2012. The sample was taken among 109 Health Professionals from 3 provincial hospitals and 2 hospitals of Thessaloniki. In order to collect the data a questionnaire was used. The questionnaire was designed by the researcher and a group of expert to serve the mission of the present study. The questionnaire was structured based on the relevant bibliography but mainly on the theoretical model of Horton &Horton, 1990, which researches the factors that determine or affect someone’s intention to become a donator. Results: From 130 questionnaires sent, 109 were completely answered (a percentage of 84% response). 23.9% of those who participated to the research were doctors, 34.9% were midwives, and 34.8% were nurses. As far as the knowledge of Health Professionals’ on the Umbilical Cord Blood is concerned, only 15.6% of the participants declared quite or well informed on the collection methods and the usage of Umbilical Cord Blood. On the basic question concerning the clinical part and more specifically the transplant of Autologous graft, only 16.5% of the sample answered correctly. On the question about the “ tank” store of the Umbilical Cord Blood in Greece, which is considered as the most important question as far as the knowledge of the Health Professionals is concerned on the way of organization and storing of Umbilical Cord Blood in Greece, only 18.3% answered correctly. The vast majority of the participants (89%), declares that a well organized program on a continual training is very essential. The 93.5% of the participants declared that in the last 5 years received no or very little training from the States which concerned the collection, storing and transplantation of Umbilical Cord blood. To reach a conclusion we can say that although the Health Professionals are indicated by people as the most credible source of information about umbilical Cord blood, in relevant research , the level of knowledge on the usage and storing of Umbilical Cord Blood is inadequate. The present study indicates the necessity of creation or reinforcing of effective programs of continual training with the use of technology (i.e. Internet).el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record