Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΣτυλιανού, Ανδρέας
dc.contributor.otherStylianou, Andreas
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-09-29
dc.date.accessioned2017-10-02T09:01:31Z
dc.date.available2017-10-02T09:01:31Z
dc.date.copyright2017
dc.date.issued2017-10-02
dc.identifier.isbn978-9963-695-61-4
dc.identifier.otherΔΚ-ΔΜΥ/2017/00007el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3201
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στις ηθικές και κοινωνικές πτυχές από τη χρήση της ιατρικής τεχνολογίας και ιδιαίτερα των ιατρικών laser. Η ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών δημιουργεί μια σειρά από νέα δεδομένα τα οποία πρέπει να χειριστούν, να εκμεταλλευτούν ή να αντιμετωπιστούν οι Μονάδες Υγείας. Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως σκοπό να εντοπίσει και να ταυτοποιήσει τα κοινωνικά και ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση των ιατρικών τεχνολογιών και ειδικά των ιατρικών laser. Επιπρόσθετα, οι ιατρικές τεχνολογίες όπως και τα laser, δημιουργούν μεγάλο όγκο δεδομένων με αποτέλεσμα τη συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή Μεγάλων Δεδομένων. Επομένως, σημαντικός επιμέρους σκοπός της εργασίας είναι η διεύρυνση των κοινωνικών και ηθικών πτυχών των Μεγάλων Δεδομένων στο χώρο της Υγείας. Επίσης, μια κοινωνική διάσταση των ιατρικών τεχνολογιών και των αντίστοιχων εφαρμογών τους είναι ο τρόπος με τον οποίο το ευρύ κοινό ενημερώνεται σχετικά με αυτές. Όλο και περισσότεροι πολίτες επιλέγουν να ενημερωθούν για θέματα υγείας μέσω διαδικτύου και μέσω των Μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης. Επομένως, μέρος της μελέτης αποτελεί η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας της παρεχόμενης πληροφορίας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Youtube, τα οποία αποτελούν μια από τις σημαντικότερες σύγχρονες πηγές πληροφόρησης σχετικά με συγκεκριμένες εφαρμογές των ιατρικών laser. Η διατριβή χωρίστηκε σε πέντε κύρια κεφάλαια και ένα παράρτημα. Τα δυο πρώτα κεφάλαια αφορούν την εισαγωγή και την παρουσίαση της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, αντίστοιχα. Το πεδίο που διαπραγματεύεται το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται την «Ηθική των Laser». Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ότι τα ιατρικά laser είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία η οποία έχει συνεισφέρει σημαντικά σε διάφορους τομείς της ιατρικής. Ωστόσο τονίζεται ότι εγείρονται θέματα ηθικής και δεοντολογίας τα οποία παρουσιάζονται με λεπτομέρεια. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε ότι «ο μύθος του μαγικού φωτός» αποτελεί πηγή ηθικών προβλημάτων που εγείρονται. Επιπρόσθετα γίνεται ανάπτυξη μιας τρισδιάστατης μήτρας για ταυτοποίηση των πολύπλοκων σχέσεων μεταξύ των εφαρμογών των laser, των επηρεαζόμενων ομάδων ανθρώπων και των ηθικών διλημμάτων που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι ηθικές και κοινωνικές διαστάσεις σε δυο συγκεκριμένα παραδείγματα χρήσης ιατρικών laser, τη Lasik και την απομάκρυνση τατουάζ με laser. Στο επόμενο κεφάλαιο εξετάζεται το πεδίο των Μεγάλων Δεδομένων στο χώρο της Υγείας και παρουσιάζεται η ανάπτυξη του πεδίου της «Ηθικής των Μεγάλων Δεδομένων» και εξηγείται η σημασία του πεδίου στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι ιατρικές τεχνολογίες, όπως και τα laser, δημιουργούν συνεχώς νέους μεγάλους όγκους από δεδομένα και επομένως προκειμένου να αναπτυχθεί το πεδίο της ηθικής των Μεγάλων Δεδομένων στο χώρο της Υγείας πρέπει να αναγνωριστούν οι ηθικές και κοινωνικές πτυχές τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αξιοποιούμε το Youtube προκειμένου να διερευνηθούν, μέσω στατιστικών τεχνικών, ποσοτικής ανάλυσης, τα χαρακτηριστικά και ποιότητα των βίντεο, τα οποία επιλέγει το ευρύ κοινό για να ενημερωθεί σχετικά με τη μέθοδο Lasik και την απομάκρυνση τατουάζ με laser, εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα συζήτησης σχετικά με την ηθική των laser. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι το περιεχόμενο των βίντεο ποικίλει από πολύ χρήσιμο έως παραπλανητικό. Έχει παρατηρηθεί ότι το κοινό έχει την τάση να παρακολουθεί σε μεγαλύτερο βαθμό βίντεο τα οποία προέρχονται από πολίτες και βίντεο με καλύτερη παρεχόμενη πληροφορία. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συνάφεια με αρκετές δημοσιεύσεις σχετικά με την παρεχόμενη πληροφορία σε ιατρικά θέματα στο Youtube, ενώ για πρώτη φορά παρουσιάζεται κάτι ανάλογο όσον αφορά τα ιατρικά laser. Τέλος, στο παράρτημα παρουσιάζεται (μέσω μιας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης) πως μια αναδυόμενη ιατρική τεχνική (THz imaging), η οποία αναπτύχθηκε χάρη στην ανάπτυξη των laser, μπορεί να βρει το δρόμο της για πραγματική ιατρική χρήση μέσω της βοήθειας της νανοτεχνολογίας, ενώ συζητούνται και οι αντίστοιχες ηθικές προεκτάσεις.el_GR
dc.format.extentxvii, 189 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΙατρική τεχνολογίαel_GR
dc.subjectMedical technologyel_GR
dc.subjectΙατρικά laserel_GR
dc.subjectMedical laserel_GR
dc.subjectΝανοτεχνολογίαel_GR
dc.subjectNanotechnologyel_GR
dc.titleΗθικές και κοινωνικές πτυχές της νέας ιατρικής τεχνολογίαςel_GR
dc.typeΔιδακτορική Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΧρίστου, Χριστιάνα
dc.contributor.committeememberOtterbacher, Jahna
dc.contributor.committeememberΤσιότρας, Γεώργιος
dc.contributor.committeememberΣτασινόπουλος, Δημήτρης
dc.description.translatedabstractThis PhD dissertation focuses on ethical and social aspects from the use of medical technology and in particular the use of medical lasers. The development of medical technologies creates a series of new issues that Health organizations have to handle, exploit or deal with. This doctoral dissertation aims to identify the social and ethical problems arising from the use of medical technologies and especially of medical laser. Additionally, many medical technologies, like laser technology, generate large amounts of data resulting in the ever-increasing production of the so called Big Data. Therefore, an important part of the dissertation is to investigate the social and ethical aspects of Big Data in the field of Health. Also, a social dimension of medical technologies and their respective applications is the fact that more and more people are choosing to be informed about health issues through the Internet and through the Social Media Networks. Therefore, a part of this study is to investigate the characteristics and the quality of information provided by social media tools such as Youtube on specific applications of medical lasers. The dissertation was divided into five main chapters and an annex. The first two chapters concern the introduction and the research methodology, respectively. The field negotiated in the third chapter could be called “Laser Ethics”. In this chapter it is presented that medical laser is a widely used technology which has contributed significally to various fields of medicine. However, many social and ethical issues are raised, which are presented in detail. In this chapter we discussed that a course of many ethical problems is the myth of “magic light” and a three-dimensional matrix is presented in order to identify the complex relationships between laser applications, the affected people and the ethical dilemmas that may arise. Furthermore, the chapter discusses the ethical and social issues of two specific examples of using medical laser, Lasik and laser tattoo removal. In the next chapter, we studied the field of Big Data in healthcare and we showed the development of the so-called “Big Data Ethics” field is of crucial importance. As has already been mentioned, medical technologies, like laser, are constantly creating new large volumes of data, and in order to develop the field of ethics of Big Data in Health, their ethical and social aspects must be recognized. In the fifth chapter, we used Youtube to investigate the characteristics and quality if the video that the general tattoo removal (applications that were used also in our laser ethics discussion). Our results have shown that the content of the videos varies from very useful to misleading. It has been shown that the public tends to watch mostly videos uploaded by citizens and videos with low or misleading information. These results are relevant to several publications on issues concerning the medical information on Youtube, but this is the first time that concerning similar is presented for medical laser technology. Finally, in the appendix we present (Through a systematic literature review) how nanotechnology can support THz imaging (an emerging medical technique that was evolved due to the development of the laser technology) to find its way into real everyday clinical use.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record