Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπιλάλης, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚορέλης, Ελευθέριος
dc.contributor.otherKorelis, Eleftherios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-04-08
dc.date.accessioned2016-04-08T11:17:07Z
dc.date.available2016-04-08T11:17:07Z
dc.date.copyright2015-12
dc.date.issued2016-04-08
dc.identifier.otherΔΠΠ/2015/00065el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2325
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η υγεία του εδάφους, που αναφέρεται επίσης ως ποιότητα του εδάφους, ορίζεται ως η συνεχιζόμενη ικανότητα του εδάφους να λειτουργεί ως ένα ζωτικής σημασίας ζωντανό οικοσύστημα. Το έδαφος κατέχει τόσο εγγενείς όσο και δυναμικές ιδιότητες ή ποιότητες. Η υγεία του εδάφους αποτελεί την αξιολόγηση του πόσο καλά αυτό επιτελεί τις λειτουργίες του, με τη χρήση δεικτών, μετρήσιμων δηλαδή φυσικών, χημικών ή βιολογικών ιδιοτήτων, διαδικασιών ή χαρακτηριστικών του εδάφους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσης Μεταπτυχιακής Διατριβής, αποτελεί η δημιουργία ενός μοντέλου συσχέτισης του Οργανικού Άνθρακα του Εδάφους (OC), ως του παράγοντα μεγαλύτερης βαρύτητας για την πρόγνωση της ποιότητας του εδάφους, της αγροτικής αειφορίας και της ανθρώπινης υγείας, με άλλους δείκτες του εδάφους, που καταγράφονται ταυτόχρονα σε εδαφικά δείγματα της Ελληνικής Επικράτειας, ως μια εγγενής ιδιότητα του εδάφους. Στόχος είναι να αποτυπωθεί μαθηματικά η σχέση αυτή, με βάση τον πιο δόκιμο τρόπο, όπως αποτυπώνεται στην πρόσφατη βιβλιογραφία και να γίνει προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων, με βάση γνωστές σχέσεις του οργανικού άνθρακα, με άλλες ιδιότητες του εδάφους. Μεθοδολογία: Τα προς ανάλυση στοιχεία εδάφους, προήλθαν από τη βάση δεδομένων της Μελέτης LUCAS, τα οποία έχουν προκύψει με ενιαίο και αξιόπιστο τρόπο. 491 δείγματα, από το πλήθος των δεδομένων της βάσης LUCAS, επιλέχθησαν με τη βοήθεια του QGIS, που με βάση την γεωαναφορά τους, αντιστοιχούν στην Ελληνική Επικράτεια. Εξετάστηκαν ως προς τη γραμμική τους συσχέτιση μία σειρά από ανεξάρτητες μεταβλητές-ιδιότητες του εδάφους, χρησιμοποιώντας το συντελεστή γραμμική συσχέτισης του Pearson και, ακολούθως, η επίδρασή τους σε μία εξαρτημένη μεταβλητή, και συγκεκριμένα τον οργανικό άνθρακα (OC), χρησιμοποιώντας πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση. Η ανάλυση περιελάμβανε την κατανομή μεγέθους σωματιδίων, εκφρασμένη ως ποσοστό αργίλου, ιλύος, άμμου, όπως και το αδρό κλάσμα, το pH σε διάλυμα H2O και CaCl2, το περιεχόμενο σε CaCO3, την Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (CEC), το περιεχόμενο σε εξαγώγιμο φωσφώρο (P) και κάλιο (Κ), καθώς και το ολικό περιεχόμενο σε άζωτο (N). Αποτελέσματα: Το μοντέλο που προκύπτει, μπορεί να εκτιμήσει με ποσοστό βεβαιότητας 73,3% τον άνθρακα του εδάφους (OC), από τη διακύμανση των ανεξάρτητων μεταβλητών ποσοστό αργίλου, ιλύος, άμμου, pH σε διάλυμα H2O, περιεχόμενο σε CaCO3, σε εξαγώγιμο P και Κ και της CEC. Συμπεράσματα: Αν και το παρόν μοντέλο, μπορεί να ερμηνεύσει σε υψηλό ποσοστό τη διακύμανση του οργανικού άνθρακα, σε σχέση με αριθμό δεικτών εδάφους, υποδεικνύοντας μια εγγενή συσχέτισή του OC με διαφορες παραμέτρους τους εδάφους, δεν περιλαμβάνει βιολογικούς δείκτες, δεν αναφέρεται σε διαφορετικές χρήσεις γης, αλλά και στη διαθεσιμότητα του νερού και τις κλιματολογικές συνθήκες, που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των επιπέδων του άνθρακα στο έδαφος. Μια επέκταση της ανάλυσης στο σύνολο των Ευρωπαϊκών δεδομένων, θα βοηθούσε να εξαληφθούν διακυμάνσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και παράμετροι που σχετίζονται με τη χρήση του εδάφους ή το γεωγραφικό εντοπισμό.el_GR
dc.format.extent120 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟργανικός Άνθρακας Εδάφουςel_GR
dc.subjectSoil Organic Carbonel_GR
dc.subjectΕυρωπαϊκό σχέδιο LUCASel_GR
dc.titleΣχέσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών ιδιοτήτων του εδάφους και συσχετισμός Ελληνικών δεδομένων από το ευρωπαϊκό σχέδιο LUCASel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Soil health, also referred to as soil quality, is defined as the continued capacity of soil to function as a vital living ecosystem. Soil posesses both inherent and dynamic properties, or qualities. Understanding soil health means the assessing of its optimal functionality, by the use of indicators, as measurable physical, chemical, and biological properties, processes, or characteristics of soil. Aim: The purpose of the current post-graduate dissertation, is the formulation of a correlation model of the Soil Organic Carbon (SOC), as the factor with the most important impact for the prediction of soil quality, agricultural sustainability and human health, with other soil indicators, monitored simultaneously in soil samples of the Greek Domain, as an inherent quality. The aim is that this relationship be reflected mathematically, in the most appropriate manner, according to the most recent literature and an attempt is made for the results interpretation, according to known relationships between Organic Carbon with other soil parameters. Methods: Data to be analysed will derive from the LUCAS survey database, that have been obtained with a uniform and standardized manner. 491 out of the entire samples tank of LUCAS database, where isolated with the application of QGIS, that, according to their georeferrence, correspond to the Greek Domain. A number of soil independent variables were examined for their correlation, according to the Pearson’s coefficient of linear regression and, subsequently, for the dependent variable Organic Carbon, with the use of multiple linear regression. The analysis will include the particle size distribution, expressed as the percentage of clay, slit, sand and the coarse fragment, pH in H2O or CaCl2 solution, the CaCO3 content, the Cation Exchange Capacity (CEC), phosphorus (P) and potassium (K) content, and the total Nitrogen content (N). Results: The current model can predict the 73,3% of the variance of the measured soil Organic Carbon (OC), from the correlation with the independent variables percentage of clay, slit, sand, pH in H2O solution, content in CaCO3, extractable P, Κ and CEC. Conclusions: Although the current model may interpret at a high degree the variability of the soil’s Organic Carbon relevant to a number of other indicators, suggesting its inherent correlation with various soil’s parameters, it does not include biological indicators, nor does incorporate different land uses or known contributors to soil’s organic carbon, such as water availability and climate. A further analysis of the total European dataset, would help eliminate the fluctuation relevant to external factors and factors related to land use or geographic localization.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record