Show simple item record

dc.contributor.advisorΜιχαηλίδου, Στυλιανή
dc.contributor.authorΓαλάτου, Νίκη
dc.contributor.otherGalatou, Niki
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-08-01
dc.date.accessioned2014-08-25T07:49:38Z
dc.date.available2014-08-25T07:49:38Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-08-25
dc.identifier.otherΔΜΥ/2014/00233el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1657
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ικανοποίηση των ασθενών έχει προσδιοριστεί ως μια μεταβλητή που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της φροντίδας υγείας, καθώς επίσης και τη συνεργασία μεταξύ αυτών που την παρέχουν. Η πραγματοποίηση μελετών διερεύνησης του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών από τις υπηρεσίες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και Τακτικών Εξωτερικών Ιατρειών, αποτελούν πολύτιμο δείκτη ποιότητας φροντίδας, εφόσον αποτελούν τους κατεξοχήν χώρους «υποδοχής» για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους σε κάθε δημόσιο Νοσοκομείο. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών που προσήλθαν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία ενός ελληνικού Γενικού Νοσοκομείου. Αξιολογήθηκε η διεκπεραίωση φροντίδας των ασθενών από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, η διάρκεια αναμονής για ραντεβού, η διαδικασία κλινικών εξετάσεων, οι εντυπώσεις από την υποδοχή, το περιβάλλον και τη γενική εξυπηρέτηση. Έγινε συσχέτιση της ικανοποίησης των ασθενών, με τα δημογραφικά και τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά τους, όπως και με τον τόπο προσέλευσης των ασθενών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από 1/1/2012 έως και 28/2/2013, από τυχαίο δείγμα πληθυσμού «ασθενείς Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων & Επειγόντων Περιστατικών» του νοσοκομείου. Διανεμήθηκαν 500 ερωτηματολόγια και συλλέχθηκαν 420. Το ποσοστό απόκρισης των ερωτηθέντων διαμορφώθηκε στο 84 %.Η μέθοδος συλλογής δεδομένων ήταν η συμπλήρωση δομημένου Ερωτηματολογίου, (της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας). Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 18.0. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Αθροίστηκαν οι ερωτήσεις αξιολόγησης τόσο συνολικά όσο και ξεχωριστά για κάθε τομέα και το άθροισμά τους μετατράπηκε σε ποσοστιαία κλίμακα δημιουργώντας τις βαθμολογίες ικανοποίησης Οι βαθμολογίες παίρνουν τιμές από 0% έως 100% με τις υψηλότερες τιμές να υποδηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach alpha ήταν μεγαλύτερος του αποδεκτού ορίου (0,7) οπότε υπάρχει αποδεκτή αξιοπιστία του ερωτηματολογίου. Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών κυμαίνεται: ο απόλυτος αριθμός ασθενών Ν ( %) με ελάχιστη τιμή 4 (1) και ο απόλυτος αριθμός Ν (%) ασθενών με μέγιστη τιμή 31 (7,4) με μέσο όρο Ν (±SD ) 72,8 (± 22,1). Πιο αναλυτικά ο μέσος όρος ικανοποίησης ήταν από: την υποδοχή και το περιβάλλον 75,1%, την ταχύτητα εξυπηρέτησης 65,8%, τις κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις 83,4%, την ιατρική φροντίδα 77,6% ,την νοσηλευτική φροντίδα 79,9%, τις διοικητικές υπηρεσίες 78,8% και τη γενική εξυπηρέτηση 80,2%. Υπήρξε σημαντική θετική συσχέτιση της ηλικίας με την ικανοποίηση των ασθενών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του τμήματος Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων. Σημαντική διαφορά στην βαθμολογία ικανοποίησης των ασθενών υπήρξε από τη γενική εξυπηρέτηση ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ είχαν στατιστικά σημαντική χαμηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης από τη γενική εξυπηρέτηση, που υποδηλώνει μικρότερη ικανοποίηση, σε σύγκριση με τους ασθενείς που ήταν απόφοιτοι γυμνασίου και τους ασθενείς που ήταν απόφοιτοι λυκείου. Οι ασθενείς που προσήλθαν κατά την εφημερία είχαν υψηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης συγκριτικά με αυτούς που προσήλθαν στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, όπως υψηλότερη βαθμολογία δηλώνουν και αυτοί που συμπλήρωσαν οι ίδιοι το ερωτηματολόγιο, σε σύγκριση με τους ασθενείς που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο οι συνοδοί τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η συνολική ικανοποίηση από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας του τμήματος Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου της έρευνας βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Η υψηλή ικανοποίηση από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και το υπόλοιπο προσωπικό, καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την επιλογή του επαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου. Τα μικρά ποσοστά ικανοποίησης σχετικά με το χρόνο αναμονής για το ραντεβού, οφείλονται στην μειωμένη αριθμητική επάρκεια του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Η διενέργεια ανάλογων μελετών ικανοποίησης των ασθενών, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αποτελεί στρατηγική επιλογή της ηγεσίας για την προσέλκυση των ασθενών, τουλάχιστον για το είδος των νόσων που μπορούν να αντιμετωπιστούν στο εν λόγω επίπεδο.el_GR
dc.format.extent97 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενώνel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectPatients satisfactionel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΔιερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών, ελληνικού επαρχιακού νοσοκομείου, σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractINTRODUCTION: Patients' satisfaction has been determined as a variable which influences the effectiveness of health care, as well as co-operation among the providers. The accomplishment of studies investigating the patients' satisfaction level provided by the Emergency Services and Outpatients’ Department constitutes a valuable indicator of quality care, as such departments represent the predominate places of reception for the patients and their attendants in every public Hospital. PURPOSE: The purpose of the present study was the investigation of satisfaction level of the patients who came to the Emergency Department and the Outpatients’ Department of a Greek General Hospital. The patients' processing care was evaluated by doctors, nurses and administrative personnel, as well as time waiting for appointment, process of lab tests, reception perspectives, the environment and overall services. There was correlation of patients' satisfaction with their demographic and socioeconomic characteristics in addition to the way of patients' turnout. METHODOLOGY: The research took place from 1/1/2012 till 28/2/2013 using random sample of patients of Outpatients’ Department and Emergency Services of the hospital. 500 questionnaires were handed out and 420 of them were collected. The response rate was 84%. The method of collecting data was the completion of structured questionnaire, (of the Department of Quality and Efficiency of the Ministry of Health). For the statistical analysis, the SPSS 18.0 statistical program was used. RESULTS: The evaluation questions were added up both in total and separately for each sector and their total was converted to a percentage scale forming the levels of satisfaction. The ratings range from 0% to 100% with the highest rates to indicate greater satisfaction. The reliability of the questionnaire was measured with Cronbach’s alpha coefficient which was greater than the acceptable limits indicating acceptable reliability of the questionnaire. The overall satisfaction of the patients ranges : N(%) patients with minimal value 4(1) and N (%) patients with maximum value 31 (7,4) with average value N (±SD) 72,8 (± 22,1). In more details the average satisfaction rating was from: reception and environment 75,1%, speed of service 65,8%, clinical and lab tests 83,4%, medical care 77,6%, nursing care 79,9%, administrative services 78,8% and general services 80,2%. There was a statistically significant positive correlation of age with that of patients from the services provided by the Outpatients’ departments and emergency departments. The correlation with the educational background and the satisfaction level showed that the higher the education level the less the satisfaction level is. The patients who came during on duty times had higher satisfaction rating in comparison with those who came to the regular external services, whereas higher rating was given by those who filled in the questioner by themselves in comparison to those filled in by their attendants. CONCLUSIONS: The overall satisfaction deriving from the provided services of Outpatients’ Department and emergency services of the hospital of this research are of high level. The high satisfaction concerning the medical and nursing staff determines greatly the choice of the Provincial General Hospital. Lower levels of satisfaction concerning the appointment waiting time are due to reduced numerical efficiency of the medical and nursing staff. Conducting similar services referring to the patients' satisfaction towards the health services improvement and in particular at a provincial level has to constitute a strategic choice of leadership so as to attract patients, at least for the kind of illnesses which can be treated at the referred level.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record