Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχαήλ
dc.contributor.authorΣτυλιανού, Ανδρούλα
dc.contributor.authorΤαμανά, Παναγιώτα
dc.contributor.otherStylianou, Androula
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2014-07-10
dc.date.accessioned2014-07-10T09:28:49Z
dc.date.available2014-07-10T09:28:49Z
dc.date.copyright2014-06
dc.date.issued2014-07-10
dc.identifier.otherΔΜΥ/2014/00208el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1549
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η οστεοπόρωση είναι η πιο συχνή ασθένεια των οστών και αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για τη δημόσια υγεία αφενός λόγω των σοβαρών επιπτώσεων στην ποιότητα ζωής των ασθενών και αφετέρου λόγω των οικονομικών επιβαρύνσεων στα συστήματα υγείας. Σύμφωνα με επιδημιολογικά στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων με χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση είναι ιδιαίτερα υψηλός με το ποσοστό επίπτωσης της νόσου να αυξάνεται ραγδαία τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού. Σκοπός: Να προσδιοριστεί το επίπεδο γνώσεων των Κύπριων γυναικών σε σχέση με την οστεοπόρωση και ειδικότερα να αναγνωριστούν και να αξιολογηθούν οι παράμετροι που συμβάλουν στον επιπολασμό της νόσου. Δείγμα και Μεθοδολογία: Ο τύπος της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε είναι η περιγραφική ποσοτική μελέτη και δείγμα αποτέλεσαν 400 μητέρες των προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου της Κύπρου και 125 γυναίκες μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου κατά της Οστεοπόρωσης και των Μυοσκελετικών Παθήσεων. Τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ήταν γυναίκες άνω των 40 ετών και μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική και ο χρόνος συλλογής των δεδομένων διήρκησε δύο μήνες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση του ερωτηματολογίου OPQ (Osteoporosis Patient Questionnaire) μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα με βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και περιελάμβανε διαγλωσσική μετάφραση προς δύο κατευθύνσεις και πολιτισμική προσαρμογή. Η αξιοπιστία της Ελληνικής έκδοσης του OPQ ελέγχθηκε με τη μέθοδο Kuder-Richardson 20 και βρέθηκε 0.822. Η στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSSv20. Αποτελέσματα: Η μέση βαθμολογία του OPQ ήταν 0.36 (Τ.Α.=5.53) με ελάχιστη βαθμολογία -16 και μέγιστη +16 (εύρος κλίμακας από -20 μέχρι +20). Συγκεκριμένα, η στατιστική ανάλυση έδειξε ότι αν και η πλειοψηφία των γυναικών γνώριζαν για την έννοια και τον ορισμό της οστεοπόρωσης εντούτοις 59.6% των ερωτηθέντων δεν γνώριζαν ότι τα οστά είναι δυνατότερα στην ηλικία μεταξύ των 20 και 50 ετών, 44.9% δεν γνώριζαν ότι οι γυναίκες είναι πιο ευπαθείς να αναπτύξουν οστεοπόρωση από ότι οι άντρες και το 84.4% δεν γνώριζαν ότι οι γυναίκες ηλικίας 60 ετών και άνω έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν οστεοπόρωση. Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, η υπερβολική λήψη αλκοόλ (66.8%), η υπερβολική δίαιτα (67.8%) και η κληρονομικότητα (63.1%) αναγνωρίστηκαν σωστά από τις περισσότερες γυναίκες, ενώ αντίθετα η εμμηνόπαυση και ο υπερθυρεοειδισμός προσδιορίστηκαν ως αιτία κινδύνου από ένα μικρό ποσοστό (22.2% και 20.4% αντιστοίχως). Αξιοσημείωτο θεωρείται επίσης ότι η πλειοψηφία των γυναικών (73%) δεν γνώριζε ότι ο χαμηλός πόνος στην πλάτη και η απώλεια ύψους αποτελούν συμπτώματα της οστεοπόρωσης και μόνο ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός γυναικών (9.3%, n=31) γνώριζαν ότι όταν συντελεστεί κάταγμα οι πιθανότητες για περαιτέρω κατάγματα αυξάνονται. Παράλληλα, από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι οι γνώσεις των Κυπρίων γυναικών για τις ενδείξεις και αντενδείξεις της θεραπείας ορμονικής αντικατάστασης και για τη σημασία της άσκησης υψηλής έντασης για την υγεία των οστών ήταν πολύ περιορισμένες. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής καταδεικνύουν ότι το εύρος γνώσεων των γυναικών για την οστεοπόρωση είναι πολύ χαμηλό και αντανακλούν στην ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και εφαρμογής προγραμμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η εφαρμογή εκπαιδευτικών και συμπεριφοριστικών προγραμμάτων πρόληψης που περιλαμβάνουν περισσότερες από ένα είδος παρέμβασης π.χ. εκπαίδευση σε συνδυασμό με αυτοδιαχείριση καθώς επίσης και η χρήση στρατηγικών που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις και τις στάσεις για την υγεία, αυξάνουν τις γνώσεις των ατόμων και οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο ζωής. Ο ρόλος του νοσηλευτή στην εκτέλεση και υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης είναι πρωταγωνιστικός, συνεπώς οι νοσηλευτές αποτελούν το κλειδί για την προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.el_GR
dc.format.extentvii, 64 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟστεοπόρωση -- Μέτρα πρόληψηςel_GR
dc.subjectOsteoporosis -- Prevention measuresel_GR
dc.titleΔιερεύνηση των γνώσεων γυναικών σχετικά με την πρόληψη της οστεοπόρωσηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Osteoporosis is the most common disease of bones and is of the utmost importance for public health because of the serious impact on the patients’ quality of life and due to the financial burden on health systems. Based on epidemiological data, the number of people with low bone density or with osteoporosis is particularly high with the prevalence rate of the disease to grow rapidly for both women and men as a result of the population aging. Purpose: To determine the level of knowledge of Cypriot women in relation to osteoporosis and in particular to identify and evaluate the parameters that contribute to the prevalence of the disease. Methodology: A quantitative, descriptive survey elicited the views of 400 mothers of undergraduate students of the Cyprus Technology University, Nursing Department and of 125 women member of the Cyprus Association against Osteoporosis and Musculoskeletal Disorders. The inclusion criteria were, all women 40 years old and over and being a permanent resident of the Republic of Cyprus. The participation in the survey was voluntary and the data collection time lasted two months. Data were collected by using OPQ (Osteoporosis Patient Questionnaire) in Greek and the translation was based on international guidelines which include cross-cultural translation in two directions and cultural adaptation. The reliability of the Greek version of the OPQ was assessed using the Kuder-Richardson formula 20 and was found to be 0.822.The statistical analysis was done using SPSSV20 package. Results: The mean total score for the OPQ was 0.36 (SD=5.53) with a minimum score -16 and a maximum +16 (range from -20 until +20). In particular, the statistical analysis showed that although the majority of women knew about the meaning and the definition of osteoporosis still 59.6% of the respondents were unaware that bones are strongest between the ages of 20 and 50 years, 44.9% were unaware that women are in higher risk to develop osteoporosis than men and 84.4% were unaware that women over 60 years are more likely to develop osteoporosis. Regarding the risk factors, excessive alcohol intake (66.8%), excessive dieting (67.8%) and heredity (63.1%) were correctly recognized by the majority of the women, while in contrast early menopause and hyperthyroidism were identified as a risk factor by a small proportion of the respondent (22.2% and 20.4% respectively). It is also important that the majority of the women (73%) did not recognized low back pain and loss of height as a common complaint in patient with osteoporosis and only a very small number of women (9.3%, n=31) appreciated that the chances of a subsequent facture is high after sustaining a fragility fracture. In addition, the statistical analysis showed that the knowledge of Cypriot women for indications and contraindications of the hormone therapy replacement as well the importance of weight bearing exercise were very limited. Conclusion: The present survey showed lack of the knowledge about osteoporosis which reflects the need for further investigation and the implementation of prevention programs. Surveys have shown that educational and behavioral prevention programs, that include more than one type of intervention e.g. education with self-management and use of strategies that influence health beliefs and attitudes about osteoporosis, increases peoples knowledge and promote lifestyle changes. The nurses play an important role for the execution and implementation of these prevention programs and are in a key position for osteoporosis prevention and treatment adherence.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record