Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαμούτης, Γεώργιος Δρ.
dc.contributor.authorΧάσικου-Κωνσταντινίδου, Ανδρούλλα
dc.contributor.otherChasikou-Constantinidou, Androulla
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-08-01
dc.date.accessioned2011-08-03T09:50:16Z
dc.date.available2011-08-03T09:50:16Z
dc.date.copyright2010-12
dc.date.issued2011-08-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2010/00037el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/150
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ έννοια της διασφάλισης της ποιότητας στο Αιματολογικό Εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΑΙΜΕ), σύμφωνα με το CYS EN 1589:2007 είναι υψίστης σημασίας επειδή εξασφαλίζει αξιόπιστα εργαστηριακά αποτελέσματα που βοηθούν στην ορθή διάγνωση και την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή των ασθενών που εξυπηρετεί. Η διαπίστευση είναι ένας βασικός παράγοντας για βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει ένα διαγνωστικό /κλινικό εργαστήριο.Ο κύριος σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων για αποτελεσματική εφαρμογή και αξιολόγηση ενός συστήματος διαχε΄΄ιρισης ποιότητας (ΣΔΠ) σε ένα δημόσιο νοσοκομειακό εργαστήριο όπως επι παραδείγματι το ΑΙΜΕ. επίκεντρο είναι η ανάλυση του προτύπου EN ISO 15189: 2007 που βρίσκει ευρύτατη εφαρμογή στο ΔΚΕ διεθνώς, με έμφαση τόσο στις διαχειριστικές όσο και στις τεχνικές πτυχές που αναφέρονται στη λειτουργία του. Μετά τη συστηματική μελέτη των απαιτήσεων του προτύπου και τις ιδιαιτερότητες του ΑΙΜΕ διαμορφώθηκε το εγχειρίσιο ποιότητας (ΕΠ, QM) ,στο οποίο περιγράφεται η πολιτική του ΑΙΜΕ για την υλοποίηση των εξειδικευμένων απαιτήσεων του προτύπου. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (ΤΔΛς) και οι οδηγίες εργασίας για το λεπτομερή τρόπο υλοποίησης των διαφόρων απαιτήσεων του προτύπου και του εγχειριδίου ποιότητας. Ετοιμάστηκαν επίσης πρωτόκολλα των μεθόδων και έγινε επαλήθευση, υπολογισμός αβεβαιότητας και αξιολόγηση/δήλωση καταλληλότητας των μεθόδων που επελέγησαν για διαπίστευση¨Γενικής αίματοσ (CBC) και ταχύτητας καθιζήσεως ερυθρών αιμοσφαιρίων (ESR/TKE).Για την τεκμηρίωση της επάρκειας ενός ΔΚΕ για να παράγει ακριβή και α΄ξιόπιστα αποτελέσματα γίνεται επαλήθευση επιλεγμένων μεθόδων και υπολογισμός της αβεβαιότητας των παραγόμένων μετρήσεων. όλα τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν μέρη του "μοντέλου" της παρούσας διατριβής το οποίο θα είναι μέτρο σύγκρισης για την παρακολούθηση του ΣΔΠ στο ΑΙΜΕ. Η πιλοτική εφαρμογή του ΣΔΠ έδωσε τη δυνατότητα αγιολόγησης των κυριοτέρων εμποδίων και δυσκολιών εφαρμογής του και της εξαγωγής συμπερασμάτων για την ευρύτερη εφαρμογή του ΣΔΠ στα δημόσια διαγνωστικα/κλινικά εργαστήρια.el_GR
dc.format.extent119 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectAccreditationel_GR
dc.subjectReliabilityel_GR
dc.subjectVerificationel_GR
dc.subjectΔιαπίστευσηel_GR
dc.subjectΑξιοπιστίαel_GR
dc.titleΕισαγωγή και αξιολόγηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας διαγνωστικών/κλινικών εργαστηρίων στο αιματολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe issue of Quaity Assurance at the Haematology Laboratory of the Nicosia General Hospital according to CYS EN ISO 15189: 2007 is supreme importance as it amis at providing reliablw laboratory outcomes leading to the correct diagnosis and suitable therapeutic process of the patient. Accreditation is the most reliable means of objective and accurate assesement geatly increasing efficiency and accountability. tThe main aim of this project is the analysis of conditions for effective implementation and the evaluation of a quality management system (QMS) is a state Diagnostic /Clinical Laboratory (DCL) such as AIME. The privotal point is the analysis of the EN ISO 15189 widely implemented in DCL worldwide, stressing not only the management but also the technical aspects related to the operation of such laboratories. Following a systematic study of the requirements of the standard and bearing an imind the particular features of the Haematological Laboratory, a Quality Manual was developed describing the laboratory policy for the implementation of the specialized requirements of the standard. Subsequently the SOPs (Standard Operational Procedures) were developed as well as the working guidances for a detailed way of implementing the various requirements of the standard and the quality manual, In addition the method protocols were prepared and the following were carried out: verification, uncertainly determination, declaration of suitability of methods for the selected for accreditation methods CBC and ESR/TKE.Verification is applied of select methods and caclulation of measurement uncertainly in order to validate the efficiency of DCL producing reliable results. All the above elements constitute parts so the model of this project to be the yardstick in monitoring the QMS (AIME). The pilos imlementation of quality management systen gave opportunity of evaluating the main obstacles and reaching conclusions for wider implementation of Quality Management System in the State Diagnostic/Clinical Laboratories.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record