Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΤσαβλής, Δρόσος Α.
dc.contributor.otherTsavlis, Drosos A.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-07-29
dc.date.accessioned2011-07-29T09:52:42Z
dc.date.available2011-07-29T09:52:42Z
dc.date.copyright2010-07
dc.date.issued2011-07-29
dc.identifier.otherΔΜΥ/2010/00021el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/102
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι μια προοδευτικά επιδεινούμενη νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από βασανιστική δύσπνοια, ελάττωση της εκπνευστικής ικανότητας του ασθενή, αναπνευστική ανεπάρκεια και πολλές εξάρσεις, που με τη σειρά τους μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές νοσηλείες σε νοσοκομείο ή μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρόκειται για μία νοσολογική οντότητα, η οποία οδηγεί στη σταδιακή έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας με συνοδό αύξηση του άγχους και της ανησυχίας από πλευράς ασθενών, την εξάρτησή τους από τους συγγενείς, τους γιατρούς και τα φάρμακα, και τελικό αποτέλεσμα, αν όχι το θάνατο, την ελάττωση της ποιότητας ζωής τους, την περιθωριοποίηση και το μαρασμό τους. Η ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα η Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής (ΣΥΠΖ) είναι μία έννοια πολύ μελετημένη τελευταία, όχι μόνο στη ΧΑΠ, αλλά και σε πάρα πολλά άλλα χρόνια νοσήματα. Πρόκειται για ένα μίγμα σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και επαγγελματικών παραγόντων, που φέρουν τη σφραγίδα του ασθενή, ο οποίος αντιλαμβάνεται τελείως υποκειμενικά την κατάσταση της υγείας του. Είναι δηλαδή μία έννοια άκρως εξατομικευμένη, η οποία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικά πρόσωπα. Αν λοιπόν ο γιατρός θέλει να έχει μία σφαιρική εικόνα της κατάστασης της υγείας του ασθενή θα πρέπει να συνυπολογίσει στα αντικειμενικά ιατρικά ευρήματά του, και το πώς βλέπει ο ίδιος ο ασθενής την ποιότητα της ζωής του. Αυτή η παράμετρος μπορεί να προσδιοριστεί ποσοτικά με τη χρήση εργαλείων μέτρησης της ποιότητας ζωής, όπως είναι τα ερωτηματολόγια γενικής υγείας ή τα εξειδικευμένα για κάποια νόσο αντίστοιχα ερωτηματολόγια. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η συσχέτιση που πιθανώς υπάρχει ανάμεσα στα αντικειμενικά εργαστηριακά στοιχεία που αφορούν στην υγεία των ασθενών με ΧΑΠ, και στην υποκειμενική αντίληψη της νόσου και της ποιότητας ζωής τους από τους ίδιους τους ασθενείς. Βασικός στόχος ήταν να φανεί αν συμβαδίζουν αυτοί οι δύο παράγοντες και αν υφίστανται αντίστοιχες μεταβολές στη διάρκεια του χρόνου μετά από κάποια θεραπευτική παρέμβαση. Μελετήθηκαν 100 ασθενείς με ΧΑΠ, οι οποίοι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο γενικής υγείας SF-36 και το εξειδικευμένο για τη ΧΑΠ ερωτηματολόγιο St. George’s (SGRQ) και ταξινομήθηκαν σε τέσσερις ομάδες (τέσσερα στάδια της ΧΑΠ κατά GOLD) με βάση τη σπιρομετρική τους απόδοση (FEV1%) κατά την πρώτη συνεδρία της έρευνας. Μετά από 6 μήνες, και αφού ακολούθησαν συγκεκριμένη αγωγή ανά ομάδα, προσήλθαν για επανεξέταση με νέα σπιρομέτρηση και συμπλήρωση των δύο ερωτηματολογίων. Το ίδιο συνέβη και με 20 μάρτυρες οι οποίοι δεν έλαβαν απολύτως καμία αγωγή. Προέκυψε ότι υπήρξε άμεση συσχέτιση των τιμών του FEV1% με τα score των ερωτηματολογίων μέτρησης της ποιότητας ζωής σε όλες τις ομάδες μελέτης και κατά τις δύο συνεδρίες. Μετά τη θεραπευτική παρέμβαση παρατηρήθηκε παντού βελτίωση των τιμών του FEV1% με αντίστοιχες μεταβολές στη βαθμολογία του ερωτηματολογίου SGRQ και του ερωτηματολογίου SF-36, όμως στατιστικώς σημαντικές διαφορές προέκυψαν μόνο σε δύο ομάδες ασθενών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να αναθεωρηθεί η φαρμακευτική αγωγή που έλαβαν οι άλλες δύο ομάδες. Με την παρούσα μελέτη επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η υποκειμενική αντίληψη της ΧΑΠ από τους ασθενείς είναι σε πλήρη αντιστοιχία με τα αντικειμενικά ευρήματα που χαρακτηρίζουν την πορεία της, και άρα τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της ποιότητας ζωής είναι πραγματικά αξιόπιστα και καταγράφουν με ακρίβεια τις μεταβολές της.el_GR
dc.format.extent168 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectQuality of lifeel_GR
dc.subjectChronic Obstructive Pulmonary Diseaseel_GR
dc.titleΠοιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π)el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractChronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a progressively worsening disease, characterized by obsessive dyspnoea, reduction of patient's expiratory capacity, respiratory failure, and many outbreaks, which in turn can lead to multiple hospitalizations in a hospital or intensive care unit. It is a disease which leads to a progressive decline in respiratory function as well as to an increase in patients' stress and anxiety, dependence on relatives, doctors and medicines, and in the end, if not to death, to a decreased quality of life and marginalization. The quality of life and particularly the Health-Related Quality of Life (HRQL) is a concept, which has lately been taken into much consideration, not only for COPD but also for many other chronic diseases. This is a mix of physical, psychological, social and occupational factors that are identical for each patient, who subjectively understands the state of his health. It is a highly individualized concept which means different things to different people. So if the doctor wants to have an overview of the health status of the patient, he should take into account the objective medical findings and how the patient himself sees his quality of life. This parameter can be quantitatively determined by using certain tools for measuring quality of life, such as general health questionnaires or disease specific questionnaires. The purpose of this investigation was to determine the correlation that may exist between objective laboratory data concerning the health of patients with COPD, and the subjective perception of disease and quality of life by patients themselves. The main objective was to show whether these two factors were consistent and whether they underwent similar changes after a therapeutic intervention within a certain period of time. We studied 100 patients with COPD, who completed the general health survey SF-36 and the specific for COPD, St.George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), and they were classified into four groups (four stages of COPD according to GOLD classification) based on their spirometric performance (FEV1%) during the first meeting of the study. After six months, and having received a certain treatment per group, the patients came to the second meeting of the study for a new spirometry and to complete the two questionnaires. The same happened to 20 witnesses who did not take absolutely any treatment during these 6 months. It was proved that there was a direct correlation between FEV1% values and the score of the questionnaires measuring quality of life in all study groups on both days of consultation. After the therapeutic intervention there was an improvement of the FEV1% values in all groups of patients with respective changes of the scores of the SGRQ questionnaire and of the SF-36 questionnaire, but statistically significant differences emerged in only two groups of patients, which means that the treatment of the other two groups must be reconsidered. The present study confirmed that the subjective perception of the symptoms of COPD by the patients was in complete correspondence with the objective findings that characterized the state of their health, and that the questionnaires which were used to measure the quality of life were really reliable and capable of accurately recording its variations.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record