Show simple item record

dc.contributor.advisorΘεοδώρου, Μάμας
dc.contributor.advisorΧατζηλάκος, Θανάσης
dc.contributor.authorΑνδρέου, Χρίστος
dc.contributor.otherAndreou, Christos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-07-27
dc.date.accessioned2011-07-27T13:39:31Z
dc.date.available2011-07-27T13:39:31Z
dc.date.copyright2009-12
dc.date.issued2011-07-27
dc.identifier.otherΔΜΥ/2009/00004el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/82
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή και η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Δομημένης Ανάλυσης Συστημάτων (ΔΑΣ) για τη μοντελοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας της Κύπρου. Τα δομικά συστατικά ενός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών είναι οι πηγές και οι αποδέκτες δεδομένων, οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων, οι ροές και οι αποθήκες δεδομένων. Στη μοντελοποίηση, αποσυνθέτουμε το σύστημα στα δομικά συστατικά του και αναπαριστούμε σε μοντέλα τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα συστατικά αλληλεπιδρούν. Τα στάδια της μοντελοποίησης περιλαμβάνουν την περιγραφική ανάλυση του συστήματος, τον ορισμό του προβλήματος και την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των μοντέλων του. Στο πρώτο στάδιο της εργασίας, τα δημόσια νοσοκομεία περιγράφονται και αναλύονται αφενός ως οργανισμοί παραγωγής υπηρεσιών υγείας και αφετέρου ως συστήματα διαχείρισης πληροφοριών. Στην πρώτη περίπτωση επιγραμματικά παρουσιάζεται ότι τα νοσοκομεία, συγκροτούνται από τον επιχειρησιακό και κλινικό τομέα, τις υποστηρικτικές και τις συμπληρωματικές υπηρεσίες και το διοικητικό τομέα. Στο θέμα της διαχείρισης των πληροφοριών, διακρίνουμε τρία υποσυστήματα: τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα (αναλύουν και ερμηνεύουν κλινικές πληροφορίες), τα διαχειριστικά συστήματα (εκτελούν τις διαδικασίες της επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τη διακίνηση ασθενών) και τα διοικητικό-οικονομικά συστήματα (διαχειρίζονται δεδομένα λογιστηρίου, αποθεμάτων κ.τ.λ). Το αντικείμενο της παρούσας μοντελοποίησης περιορίζεται στο «πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ασθενών». Στην ανάλυση του συστήματος αποκαλύπτουμε ότι οι νόμοι και κανονισμοί που καθορίζουν τις διαδικασίες που εκτελούνται στα νοσοκομεία περιέχουν αμφισημίες και ασάφειες. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα της περιγραφικής ανάλυσης των συστημάτων. Προβλήματα όμως εντοπίζονται και στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών λόγω κυρίως του ολοένα αυξανόμενου όγκου πληροφοριών και της γραφειοκρατικής οργάνωσής του. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη μοντελοποίηση είναι: Διάγραμμα Ροής Δεδομένων, Λεξικό δεδομένων, δενδρόγραμμα αποφάσεων, πίνακες αποφάσεων και δομημένος λόγος. Η επιλογή τους έγινε στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων όπως η καταλληλότητα και η επάρκεια της σχεδιαστικής τους τεχνικής για την αποσύνθεση και την αποτύπωση των Ανδρέου Χρίστος Σελίδα 8 από 170 11/2/2010 G:\DIATRIBH\ERGASIAFINALOKok.doc διαδικασιών του συστήματος, καθώς και η προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία του αναλυτή στην εφαρμογή αυτής της τεχνικής και των εργαλείων που την υποστηρίζουν. Πιλοτικές εφαρμογές έχουν γίνει σε ένα μαθηματικό, ένα περιγραφικό και ένα γραφικό μοντέλο. Η περιγραφή και χρήση των εργαλείων και των τεχνικών γίνεται σε μορφή καθοδήγησης, με απλά παραδείγματα. Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν, κυρίως, τα κλασσικά βιβλία των DeMarco (1979) και Gane & Sarson (1979), καθώς και μεταγενέστερα βιβλία σχετικά με τη ΔΑΣ. Επιπλέον βιβλιογραφικές πηγές έχουν εξασφαλιστεί, με απλές και σύνθετες αναζητήσεις, από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων EBSCOhost web, CINAHL, Health Source, Medline και Emerald Management Xtra. Η μετάφραση και η απόδοση των αγγλικών εννοιών στην Ελληνική γλώσσα έγινε με τη μέθοδο της απλής αντίστροφης μετάφρασης. Η ανάπτυξη του θέματος καταλήγει στη συζήτηση των πλεονεκτημάτων και των προβλημάτων που πιθανό να προκύψουν κατά τη μοντελοποίηση των διαδικασιών. Στα κυριότερα πλεονεκτήματα περιλαμβάνεται η καλά ορισμένη σημασιολογία των δομικών συστατικών του συστήματος (δηλαδή η αποφυγή αμφισημιών και παρεξηγήσεων) και η διευκόλυνση της κοινής κατανόησης μεταξύ του χρήστη, του αναλυτή και του σχεδιαστή για τις λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος. Επίσης, επισημαίνεται ότι τα μοντέλα είναι «ζωντανά», δηλαδή, μπορούν να αλλάζουν και να εξελίσσονται μέσα από το «διάλογο» του αναλυτή και του χρήστη και να διευρύνουν τις προοπτικές της επέκτασης του συστήματος σε νέες εφαρμογές. Στα πιθανά προβλήματα συγκαταλέγονται ο μεγάλος χρόνος και οι αυξημένοι οικονομικοί πόροι που απαιτούνται για την ανάλυση του συστήματος και το σχεδιασμό των μοντέλων του, η ελλιπής πληροφόρηση ή υπερφόρτωση του αναλυτή με πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος και οι υποκειμενικές του εκτιμήσεις για τη σημασία ορισμένων διαδικασιών. Τέλος συμπεραίνεται ότι, στη μοντελοποίηση, ένας αναλυτής διαδραματίζει πολλούς ρόλους όπως αυτούς του «εξερευνητή», του «καινοτόμου», του «εμπειρογνώμονα», του «διαμεσολαβητή» και του «σύμβουλου». Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η μοντελοποίηση των διαδικασιών δεν σταματά μετά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός συστήματος, διότι, τα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στην αναδιοργάνωση του τρόπου της εκτέλεσης των διαδικασιών επεξεργασίας των πληροφοριών τους.el_GR
dc.format.extent170 σ. πιν., 30 εικ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectData storeel_GR
dc.subjectDataflowel_GR
dc.titleΜοντελοποίηση διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας της Κύπρουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΘεοδώρου, Μάμας
dc.description.translatedabstractThe study aims to describe and apply Structured Systems Analysis (SSA) as a methodology of modelling the processes undertaken in the public hospitals of Cyprus. A health management information system consists of the following building blocks: sinks of data and sources of data, processes transforming the data, flows of data and repositories of data. According to SSA methodology, the system is decomposed to its components and is represented in models. Process modelling includes descriptive analysis of the system, definition of its problem and selection of adequate tools and techniques for the design of its models. Thus, public hospitals are initially analyzed from both perspectives, as an organisation of health services and an integrated health information system. That is in order to reveal and define the problem of the current system and at the same time, to establish well defined semantics for its building blocks. Hospital’s data processing functions are constituted of the operational sector, the administrative sector and the sector of supporting services. These sectors are mainly correlated with three information subsystems: the medical information systems (they analyze and interpret clinical information), the departmental management information systems (they treat data of patient’s visits to hospital) and the business and financial information systems (they manage data of accounts and inventories). In this study we model the processes of the “departmental management information system”. During the analysis, it is revealed that laws and regulations are constrained of ambiguities. That is the problem of the descriptive analysis of systems. The problem of the current departmental management information system in public hospitals of Cyprus is defined in its weaknesses to manage the continuously increasing volume of information due to bureaucracy. We use tools and techniques for Dataflow Diagrams, Data Dictionary, Decisions Trees, Decision Tables and Structured English. These are selected according to specific criteria such as the adequacy for the decomposition and composition of system’s processes. Pilot applications of techniques have undertaken to design a mathematical, a descriptive and a graphic model. Each application is described through out tutorials of guidance and simple examples.The literature review for tools and techniques of SSA is mainly based on the classic books of DeMarco (1979) and Gane & Sarson (1979). Later books and recent articles have also been reviewed in the following international data bases: EBSCOhost web, CINAHL, Health Source, Medline and Emerald Management Xtra. English terms have been translated in Greek using the method of simple reverse translation. At the last part of the study we discuss the advantages and the disadvantages of process modelling. Advantages include the well defined semantics of the system and the common understanding of the user, the analyst and the designer. It is also pointed out that models are “live”, that is to say, can be changed and developed through the “dialogue” between the analyst and the user and can be extended to new applications. Disadvantages means some possible problems such as the time consuming and the increased consumption of economic resources that are required for analysis and modelling of the system, biases on behalf of the analyst and possibilities of incomplete information gathering or information overload of the analyst. It is finally concluded that the analysts plays many roles during process modeling, primarily, such as “explorer”, “agent of change”, “supporting expert”, “mediator” and “consultant”. Additionally, it is argued that process modeling is endless process, even after the design and the implementation of a system.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record