Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΟρφανιώτη, Βασιλική
dc.contributor.otherOrfanioti, Vasiliki
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-09-27T06:23:40Z
dc.date.available2021-09-27T06:23:40Z
dc.date.copyright2021-09-27
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2021/00236el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5082
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα συστήματα Υγείας διεθνώς καλούνται να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, εξαιτίας της πολυνοσηρότητας και των χρονίων νοσημάτων και ταυτόχρονα να ικανοποιήσουν το καθολικό αίτημα για ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες, με μειωμένους πόρους υλικούς αλλά και ανθρώπινους. Μία από τις πολιτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος προσωπικού υγείας είναι η διεύρυνση του πεδίου νοσηλευτικής πρακτικής και η επέκταση του νοσηλευτικού ρόλου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων εργαζόμενων σε μονάδες ΠΦΥ αλλά και άλλων σημαντικών stakeholders του χώρου , όπως το εκπαιδευτικό προσωπικό Νοσηλευτικών Σχολών σχετικά με το ρόλο των νοσηλευτών στην ΠΦΥ και το ενδεχόμενο της διεύρυνσής του. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών της ΠΦΥ στην Ελλάδα και μια χαρτογράφηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του περιεχομένου των διευρυμένων ρόλων των νοσηλευτών διεθνώς και στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις ανοιχτού τύπου, με νοσηλευτές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γιατρούς εργαζόμενους σε δομές ΠΦΥ του νομού Χανίων καθώς και καθηγητές Πανεπιστημίου που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο Δειγματοληψίας τυπικής περίπτωσης. Η ανάλυση δεδομένων έγινε με τη μέθοδο θεματικής ανάλυσης με ανοικτή κωδικοποίηση χωρίς τη χρήση κάποιου λογισμικού προγράμματος. Αποτελέσματα: Η ΠΦΥ στην Ελλάδα παρουσιάζει αρκετές στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες οργανωτικές και δομικές και ο ρόλος του νοσηλευτή με βάση τα επαγγελματικά του δικαιώματα είναι πολύ περιορισμένος παρά το ικανοποιητικό επίπεδο σπουδών, Ωστόσο αν και ο όρος «διευρυμένοι νοσηλευτικοί ρόλοι» δεν ήταν οικείος στους συμμετέχοντες , φαίνεται να εφαρμόζονται κάποιοι τέτοιοι ρόλοι στην πράξη άτυπα και περιστασιακά ανάλογα με τα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά κάθε Δομής. Η στάση των συμμετεχόντων σε μια θεσμοθετημένη και καθολική διεύρυνση της νοσηλευτικής πρακτικής στην ΠΦΥ είναι ισχυρά θετική κυρίως για τη λήψη ιστορικού, την παρακολούθηση χρονίως πασχόντων, την αξιολόγηση αναγκών, την ενημέρωση και εκπαίδευση ασθενών και οικείων-συγγενών, την κατ’ οίκον φροντίδα, την πρόληψη και προαγωγή υγείας ,την ενημέρωση ιατρικού φακέλου, αλλά και την αξιολόγηση εξετάσεων, παραπομπή και κλινική εξέταση με την προϋπόθεση να υπάρξει ανάλογη νομοθετική κάλυψη, εκπαίδευση, διεπιστημονική συνεργασία ,υποστήριξη και επάρκεια προσωπικού. Διχογνωμία παρουσιάστηκε ως προς το δικαίωμα της νοσηλευτικής συνταγογράφησης . Τα σημαντικότερα κίνητρα των νοσηλευτών για την ανάληψη τέτοιων ρόλων ήταν η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και η βελτίωση της πρόσβασης , η αναγνώριση του έργου του νοσηλευτή και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ,ενώ ως δευτερεύοντα αναφέρθηκαν οι οικονομικές απολαβές έμμεσες ή άμεσες και η δυνατότητα εξέλιξης στην εργασία. Συμπεράσματα: Η ΠΦΥ αποτέλεσε το πρώτο πεδίο παροχής φροντίδας που σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμόστηκαν διευρυμένοι νοσηλευτικοί ρόλοι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και σε σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων ελληνικών μελετών φαίνεται ότι η ΠΦΥ και στην Ελλάδα είναι πιο «ώριμη» και πρόσφορη για μια τέτοια αλλαγή με την κατάλληλη οργάνωση και υποστήριξη θεσμική και εκπαιδευτική.el_GR
dc.format.extentxi, 116 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠρωτοβάθμια φροντίδα υγείαςel_GR
dc.subjectPrimary health careel_GR
dc.subjectΝοσηλευτικός ρόλοςel_GR
dc.subjectNursing roleel_GR
dc.titleΠοιοτική μελέτη διερεύνησης των γνώσεων και των στάσεων επαγγελματιών υγείας εργαζόμενων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και λοιπων σημαντικών δρώντων, σχετικά με τη διεύρυνση των επαγγελματικών ρόλων των νοσηλευτώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Health systems internationally are called upon to meet the growing demand for health services, due to multi-morbidity and chronic diseases, and at the same time to satisfy the universal demand for equal access to high quality services, with reduced material and human resources. One of the policies implemented internationally to improve the efficiency and effectiveness of existing health personnel is to expand the scope of nursing practice and expand the nursing role. Purpose: The purpose of this qualitative study is to investigate the views of employees in PHC units and other important stakeholders in the field, such as the teaching staff of Nursing Schools on the role of nurses in PHC and the possibility of its expansion. Method: A literature review was conducted in order to capture the current state of qualitative and quantitative composition of human resources and infrastructure of PHC in Greece and a mapping of services provided as well as a description of the content of the expanded roles of nurses internationally and in Greece. In addition, a qualitative research was carried out with semi-structured open-ended interviews with higher education nurses and doctors working in PHC structures in the prefecture of Chania, as well as University professors selected by the typical case sampling method. The data analysis was performed by the method of thematic analysis with open coding without the use of any software program Results: The PHC in Greece presents several distortions and dysfunctions organizationally and structurally and the role of the nurses based on their professional rights is very limited despite the satisfactory level of studies. However, although the term "extended nursing roles" was not familiar to the participants, some such roles seem to be applied in practice informally and occasionally depending on the functional and structural characteristics of each Structure. The attitude of the participants in an institutionalized and universal expansion of the nursing practice in PHC is strongly positive mainly for obtaining history, monitoring of chronically ill, needs assessment, informing and educating patients and relatives, home care, prevention and health promotion, updating the medical record, but also the evaluation of examinations results , referral and clinical examination, provided that there is adequate legal coverage, education, interdisciplinary cooperation, support and adequacy of staff. A disagreement arose over the right to nursing prescription. The most important motivations of the nurses for taking on such roles were to offer better health services to the patients and to improve access to health care, the recognition of nurse's work and the utilization of their potential, while the indirect or direct financial benefits and the possibility of work development were mentioned as secondary. Conclusions: PHC was the first field of health care worldwide where extended nursing roles were implemented. According to the results of the present study and in comparison with the results of other Greek studies, it seems that the PHC in Greece is more "mature" and suitable for such a change with the appropriate organization and support, both institutional and educational.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record