Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιπλάκου, Σταυρούλα
dc.contributor.authorΠαπανικόλα, Ευάνθη Α.
dc.contributor.otherPapanicola, Evanthi A.
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-09-20T06:29:58Z
dc.date.available2021-09-20T06:29:58Z
dc.date.copyright2021-09-20
dc.date.issued2021-04
dc.identifier.isbn978-9963-695-74-4
dc.identifier.otherΔΚ-ΕΓΛ/2021/00001el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5079
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη διερεύνησε τα κλιτικά και τη θέση τους σε σχέση με το ρήμα στη σύγχρονη κυπριακή ελληνική, στην οποία υφίσταται ισοπέδωση τοπικών υποποικιλιών ενώ παράλληλα αναδύεται μια κοινή ποικιλία, χωρίς έντονα τοπικά φωνολογικά, μορφολογικά, συντακτικά ή λεξιλογικά χαρακτηριστικά και διαφοροποιήσεις. Η παγκύπρια αυτή ποικιλία έχει επιπλέον υποστηριχθεί ότι εμφανίζει μεικτές ή υβριδικές γραμματικές δομές, που εν μέρει συγκλίνουν με τις αντίστοιχες της Κοινής Νέα Ελληνικής, ή διαθέτει γραμματικούς κανόνες τόσο της κυπριακής όσο και της Κοινής Νέας Ελληνικής σε λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερη εναλλαγή. Στη διατριβή αυτή εξετάζεται το φαινόμενο της πρόκλισης στην κοινή κυπριακή, της εμφάνισης δηλαδή του κλιτικού, αδύναμου, μη τονικού τύπου της προσωπικής αντωνυμίας πριν από το ρήμα, σε συντακτικά περιβάλλοντα όπου αναμένεται έγκλιση, δηλαδή εμφάνιση της αντωνυμίας μετά το ρήμα, περιλαμβανομένης και της απροσδόκητης πρόκλισης σε αρχική θέση στο εκφώνημα, χωρίς να προηγείται του κλιτικού κάποιο άλλο στοιχείο. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η αποδοχή της πρόκλισης μέσω δύο διαδικτυακών ερωτηματολογίων με συνολικά πάνω από 400 συμμετέχοντες/ουσες, αλλά και με την εξέταση δεδομένων από 16 κοινωνιογλωσσολογικές συνεντεύξεις. Οι γλωσσικοί παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν: (α) η συντακτική κατηγορία που προηγείται του κλιτικού, (β) το γραμματικό πρόσωπο και αριθμός του κλιτικού, (γ) το επίπεδο ύφους του εκφωνήματος. Οι εξωγλωσσικοί, κοινωνιογλωσσικοί παράγοντες που εξετάστηκαν ήταν το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων/ουσών. Τα κύρια ευρήματα κατέδειξαν ότι το φύλο και η ηλικία καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποδεκτότητα της πρόκλισης, ενώ ισχυρά καθοριστικός παράγοντας είναι το υφολογικό επίπεδο. Διαφάνηκε επίσης πως το φωνολογικό κριτήριο της έγκλισης βρίσκεται σε ισχύ, ακόμη και σε επίπεδα ύφους που προσεγγίζουν την ακρόλεκτο, και αυτό διότι το κλιτικό γενικά τείνει να εμφανίζεται σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κάποια μορφοφωνολογική πραγμάτωση που να προηγείται του κλιτικού, αν και εμφανίστηκαν και αρκετές περιπτώσεις πρόκλισης χωρίς να προηγείται κανένα άλλο στοιχείο. Τέλος, διαφάνηκε πως η μορφοσυντακτική κατηγορία που προηγείται του κλιτικού δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εμφάνισης πρόκλισης. Η διατριβή επομένως φωτίζει τους τρόπους με τους οποίους η συνεργία δομικών και κοινωνιογλωσσικών παραγόντων μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική αλλαγή και τις διαδικασίες μετάβασης από τη διγλωσσία στη διαγλωσσία.el_GR
dc.format.extentxiv, 387 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣύγχρονη κοινή κυπριακή γλώσσαel_GR
dc.subjectCypriot Greek languageel_GR
dc.titleΗ θέση των κλιτικών στη σύγχρονη κοίνη κυπριακή: Δομικές και κοινωνιογλωσσικές παράμετροιel_GR
dc.typeΔιδακτορική Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΙωαννίδου, Έλενα
dc.contributor.committeememberΚαρυολαίμου, Μαριλένα
dc.contributor.committeememberΜελισσαροπούλου, Δήμητρα
dc.contributor.committeememberΧατζηκυριακίδης, Στέργιος
dc.description.translatedabstractThe present study investigated clitic placement in relation to the verb in contemporary Cypriot Greek, where there is leveling of local subvarieties and the same time a koine variety emerges, without strong local phonological, morphological, syntactic or lexical features and internal geographical differences. This pan-Cypriot variety has also been claimed to display mixed or hybrid grammatical structures, which partly converge to those of Standard Modern Greek, or to display variable grammatical rules of both Cypriot and Standard Modern Greek in more or less free variation. This dissertation examines the phenomenon of proclisis in the Cypriot koine, i.e. the placement of the clitic, weak, non-tonic form of the object personal pronoun before the verb, in syntactic environments where enclisis, i.e. the placement of the pronoun after the verb, is expected, including utterance-initial unexpected proclisis or exceptional clitic placement, where the clitic is not preceded by any other element. Specifically, the acceptability of innovative proclisis was investigated through two online questionnaires with a total of over 400 participants, but also through data from 16 sociolinguistic interviews. The linguistic factors examined were: (a) the syntactic category that precedes the clitic, (b) the grammatical person and number of the clitic, (c) the register or stylistic level of the utterance. The extralinguistic, sociolinguistic factors examined were the gender, age and educational level of the participants. The principal findings indicate that gender and age are weak predictors of proclisis, while register is the strongest predictor. It also emerged that the phonological criterion of enclisis is at work, even at stylistic levels/registers that are closer to the acrolect, although there also occurred several cases where the clitic was utterance-initial. Lastly, the findings indicate that the type of syntactic category that precedes the clitic does not affect the rate of proclisis. The dissertation therefore sheds light on the ways in which the synergy of structural and sociolinguistic factors can lead to language change and the processes of transition from diglossia to diaglossia.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record