Show simple item record

dc.contributor.advisorΝικολόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΣπύρου, Ελένη
dc.contributor.otherSpyrou, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-08-19T06:20:16Z
dc.date.available2021-08-19T06:20:16Z
dc.date.copyright2021-08-18
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΔΜΥ/2021/00479el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4996
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η υγιεινή των χεριών (Υ.Χ) παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Οι επαγγελματίες υγείας και ιδιαίτερα οι νοσηλευτές διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στη πρόληψη μετάδοσης λόγω της άμεσης αλληλεπίδρασης που έχουν με τους ασθενείς. Παρόλα αυτά φαίνεται από την βιβλιογραφία να μην υπάρχει ικανοποιητική συμμόρφωση στους κανόνες της Υ.Χ λόγω διάφορων παραγόντων που επιδρούν αρνητικά. Περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, παγκόσμια επικρατεί η πανδημία από τον ιό SARS-CoV-2 και έχει φέρει την υγιεινή των χεριών στο προσκήνιο. Σκοπός και Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συγχρονική έρευνα σε νοσηλευτές, εργαζόμενους σε νοσοκομειακό περιβάλλον σε Παγκύπριο επίπεδο για περίοδο ενός μήνα, με σκοπό τη διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών τους σε σχέση με την Υ.Χ, την καταγραφή των απόψεων τους για προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσεις, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που θα εφαρμόζουν την Υ.Χ και, τέλος, να εξετάσει τον ρόλο της COVID-19. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο με 45 ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, οι οποίες βασίστηκαν σε ερωτηματολόγια του WHO και σε προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες. Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 33 γυναίκες και 16 άντρες νοσηλευτές (Ν=49) με το 67% των συμμετεχόντων να παρουσιάζει μέτριο επίπεδο γνώσεων, το 10% είχαν χαμηλό και μόλις το 23% υψηλό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (82%) είχε θετικές στάσεις, ενώ το φύλο φάνηκε να παίζει στατιστικά σημαντικό ρόλο σχετικά με τις στάσεις και τις συμπεριφορές (p=0.05). Συνολικά, φαίνεται ότι η ύπαρξη όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για την Υ.Χ σε καίρια σημεία φροντίδας με εύκολη πρόσβαση, θεωρείται ως το πιο σημαντικό μέτρο για την συμμόρφωση των νοσηλευτών στην Υ.Χ με ποσοστό 93%. Γενικότερα, ο ρόλος της COVID-19 στη συμμόρφωση των νοσηλευτών σχετικά με Υ.Χ, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα υψηλός με ποσοστό 86%. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των νοσηλευτών έχει μέτριο επίπεδο γνώσεων σχετικά με την Υ.Χ αλλά θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Επιπρόσθετα, φάνηκε να έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στη συμμόρφωση της Υ.Χ η πανδημία της COVID–19. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευθούν λόγω της χαμηλής ανταποκρισιμότητας.el_GR
dc.format.extenti, 66 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥγιεινή των χεριών -- Covid-19el_GR
dc.subjectHand hygiene -- Covid-19el_GR
dc.subjectSARS-CoV-2el_GR
dc.titleΓνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των νοσηλευτών σχετικά με την υγιεινή των χεριών στο νοσοκομειακό περιβάλλον - ο ρόλος της COVID-19 - προτεινόμενα μέτρα και παρεμβάσειςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Hand hygiene plays a significant role in the prevention of hospital-acquired infections. Health professionals, and especially nurses, have a very important role in the prevention of infection spread due to the direct contact they have with the patients. However, based on existing bibliography, it seems that compliance with the general rules of hand hygiene is not satisfactory due to a number of factors that will be further discussed in this dissertation. Even more, for more than a year now, due to the SARS-CoV-2 pandemic, hand hygiene has come to the forefront. Main aim and methodology: The main aim of this research was to investigate the knowledge, attitudes and behaviours of nurses in Cyprus in relation to hand hygiene, to record their views on proposed measures aimed at increasing compliance with hand hygiene rules and, finally, to examine the role of Covid-19. To this end, a survey was conducted for a period of one month with nurses working in Cyprus hospitals. Data was collected through a questionnaire of 45 multiple choice as well as open-ended questions. These questions were formed based on WHO surveys, as well as on international bibliography. Results: A total of 33 female and 16 male nurses participated in this research (N=49). 67% of the participants showed an average understanding on hand hygiene, 10% showed a low understanding and 23% showed a high understanding. A quite high percentage of the participants (82%) had a positive attitude towards hand hygiene while the sex of the participants seemed to be statistically important in relation to attitudes and behaviours (p=0.05). Overall, it seems that, as 93% of the participants reported, the availability of and easy access to hand hygiene products and devices at key points is the most important measure for nurse compliance to hand hygiene rules. Generally, the role of COVID-19 in nurse compliance to hand hygiene rules was particularly high as 86% of the participants indicated. Conclusions: The research findings show that the majority of the nurses has an average level of knowledge in relation to hand hygiene. They do, however, have positive attitudes and behaviours. In addition, it seems that COVID-19 was particularly important in increasing compliance with hand hygiene. It is, however, difficult to draw generalised conclusions due to the low responsiveness to the survey.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record