Show simple item record

dc.contributor.advisorΜενεγάκη, Αγγελική
dc.contributor.authorΚωνσταντίνου, Γιάννης
dc.contributor.otherConstantinou, Giannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-02-26T10:23:23Z
dc.date.available2021-02-26T10:23:23Z
dc.date.copyright2021-02-26
dc.date.issued2020
dc.identifier.otherΔΤΠ/2020/00198el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4808
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractTourism is a combination of goods, services and activities and is one of the fastest growing and most dynamic sectors of the economy worldwide. Tourism is one of the leading industries in the world and the same time is an important source of employment and growth factor in its various forms. For the Cypriot economy, tourism is a key sector with a major contribution to the gross do-mestic product of the country and the employment index. However, tourism activities affect the livelihood of residents of a community when it becomes a tourist destination. Similarly, the devel-opment of environmental projects affects tourism either positively or negatively. The aim of this work is to investigate important environmental projects that could affect the tourism industry and to what extent this impact is positive or negative. Based on the data analysis, the study clarified the level of impact and proposed methods of sustainable cooperation between the required environmental projects and the tourism industry. This study focused on two environmental projects. One concerns the Limassol area and is related to the wastewater treatment plant at Kato Polemidia area and the other concerns the water management and rehabilitation activities at Oroklini Lake. The research also showed that the three main negative effects that tourism has on the environment are its destruction, garbage and waste on the beaches. But the three positive effects that environ-mental projects can have on tourism are improving the quality of tourism, attracting alternative tour-ism and highlighting natural landscapes. Finally, most participants stated that the two specific envi-ronmental projects slightly increase environmental pollution. The research questions showed that there is a difference between the participants who know the two environmental projects under consideration as to whether the environmental industry enhances tourism and that the tourism industry respects the environment, while there is a difference between the participants who know about its work wastewater treatment plant at Kato Polemidia as to whether the tourism industry respects the environment.el_GR
dc.format.extentxi, 53 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languageenel_GR
dc.language.isoenel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΤουριστική βιομηχανία -- Ανάλυση δεδομένωνel_GR
dc.subjectTourism industry -- Data analysisel_GR
dc.titleInvestigating the impact of major environmental works on tourists in major destinations in Cyprus. The cases of the Wastewater Treatment Station at Kato Polemidia area, and the water management and restoration activities at Oroklini Lakeel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractΟ τουρισμός είναι ένας συνδυασμός αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων και είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πιο δυναμικούς τομείς της οικονομίας παγκοσμίως. Ο τουρι-σμός είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες στον κόσμο και ταυτόχρονα αποτελεί σημαντική πηγή απασχόλησης και παράγοντα ανάπτυξης στις διάφορες μορφές του. Για την κυπριακή οικονομία, ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα με σημαντική συμβολή στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώ-ρας και στον δείκτη απασχόλησης. Ωστόσο, οι τουριστικές δραστηριότητες επηρεάζουν τα προς το ζην των κατοίκων μιας κοινότητας όταν γίνεται τουριστικός προορισμός. Ομοίως, η ανάπτυξη περι-βαλλοντικών έργων επηρεάζει τον τουρισμό είτε θετικά είτε αρνητικά. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει σημαντικά περιβαλλοντικά έργα που θα μπορού-σαν να επηρεάσουν την τουριστική βιομηχανία και σε ποιο βαθμό ο αντίκτυπος αυτός είναι θετικός ή αρνητικός. Με βάση την ανάλυση δεδομένων, η μελέτη αποσαφήνισε το επίπεδο των επιπτώσεων και πρότεινε μεθόδους βιώσιμης συνεργασίας μεταξύ των απαιτούμενων περιβαλλοντικών έργων και της τουριστικής βιομηχανίας. Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο περιβαλλοντικά έργα. Το ένα αφορά την περιοχή της Λεμεσού και σχετίζεται με το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Κάτω Πολεμίδια και το άλλο αφορά τις δραστηριότητες διαχείρισης και αποκατάστασης νερού στη λίμνη Ορόκλινη. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι τρεις κύριες αρνητικές επιπτώσεις που έχει ο τουρισμός στο περιβάλ-λον είναι η καταστροφή του, τα σκουπίδια και τα απόβλητα στις παραλίες. Όμως, οι τρεις θετικές επιπτώσεις που μπορούν να έχουν περιβαλλοντικά έργα στον τουρισμό είναι η βελτίωση της ποιότη-τας του τουρισμού, η προσέλκυση εναλλακτικού τουρισμού και η ανάδειξη φυσικών τοπίων. Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι τα δύο ειδικά περιβαλλοντικά έργα αυξάνουν ελαφρώς την περιβαλλοντική ρύπανση. Τα ερευνητικά ερωτήματα έδειξαν ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων που γνωρίζουν τα δύο υπό εξέταση περιβαλλοντικά έργα ως προς το εάν η περιβαλλοντική βιομηχανία ενισχύει τον τουρισμό και ότι η τουριστική βιομηχανία σέβεται το περιβάλλον, ενώ υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των συμμετεχόντων που γνωρίζουν για το έργο της μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στα Κάτω Πο-λεμίδια ως προς το εάν η τουριστική βιομηχανία σέβεται το περιβάλλον.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record