Show simple item record

dc.contributor.advisorΠασιαρδής, Πέτρος
dc.contributor.authorΣακκάς, Ιωάννης
dc.contributor.otherSakkas, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-01-20T09:01:34Z
dc.date.available2021-01-20T09:01:34Z
dc.date.copyright2021-01-20
dc.date.issued2020-11
dc.identifier.isbn978-9963-695-71-3
dc.identifier.otherΔΚ-ΕΕΗΠ/2020/00015el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4743
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή έθεσε ως στόχο τη διερεύνηση της εμπλοκής εξωγενών παραγόντων – εκτός των γονέων – στο δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης και, του ενδεχομένου αυτή να συσχετίζεται με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, προέβη σε αξιολόγηση των στρατηγικών επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι σχολικοί διευθυντές για να επιτύχουν αυτή την εμπλοκή, με τη χρήση ενός εργαλείου αξιολόγησης των τεχνικών του Εκπαιδευτικού Μάρκετινγκ. Από τη μια, η αναγκαιότητά της έγκειται στο γεγονός ότι συμβάλλει σε μια περαιτέρω συζήτηση σε θέματα επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας, καθώς ο κεντρικός της στόχος υπήρξε η μελέτη στρατηγικών του σχολείου που πιθανόν να οδηγούν στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Από την άλλη, η πρωτοτυπία της αφορά στο ότι υπήρξε η πρώτη μελέτη η οποία συνεξετάζει δύο, μέχρι πρότινος, ξένα μεταξύ τους θεωρητικά πλαίσια˙ τη θεωρία των «επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής» της Epstein (1987) και του Προσανατολισμού προς το Μάρκετινγκ των Narver and Slater (1990) και Oplatka and Hemsley-Brown (2007˙ 2012). Ο ερευνητικός σχεδιασμός ήταν αυτός του Διαδοχικού Σχεδιασμού Μικτών Μεθόδων και, συγκεκριμένα, του Πλήρως Μικτού Σχεδιασμού Ισότιμης Θέσης. Για το πρώτο σκέλος, αρχικά, μεταφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο των Oplatka and Hemsley-Brown (2007), το οποίο χορηγήθηκε στους 63 διευθυντές/ντριες και τους 2649 εκπαιδευτικούς των επαρχιών Λάρνακας, Λευκωσίας και Αμμοχώστου. Πρόκειται, δηλαδή, για την περίπτωση ενός Δειγματοληπτικού Ερευνητικού Σχεδιασμού Αντιπροσωπευτικού Δείγματος. Τελικά, στην έρευνα συμμετείχε το 76% (Ν=48) των σχολείων και τα απαντημένα ερωτηματολόγια ανήλθαν στο 36% (Ν=945). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συλλογή μαθησιακών αποτελεσμάτων στα Μαθηματικά και τα Νέα Ελληνικά, μέσω ενός Εντύπου που σχεδιάστηκε από τον ερευνητή και, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του Διαχρονικού Σχεδιασμού «Προστιθέμενης Αξίας». Τον πληθυσμό αποτέλεσαν οι μαθητές της Β΄ Τάξης Γυμνασίων και Λυκείων των τριών επαρχιών και, για την επιλογή του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Συστηματικής Δειγματοληψίας. Τελικά, συλλέγηκαν δεδομένα από 1483 μαθητές στα Μαθηματικά και 1634 στα Νέα Ελληνικά. Για το δεύτερο σκέλος, διεξάχθηκαν συνεντεύξεις σε αριθμό σχολικών διευθυντών, με τη χρήση ενός Πρωτοκόλλου Συνέντευξης, το οποίο ετοιμάστηκε από τον ερευνητή. Εδώ, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της Σκόπιμης Δειγματοληψίας, όπως επίσης και η διαδικασία της ημιδομημένης συνέντευξης. Τέλος, για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα AMOS, SPSS και NVivo. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαφάνηκαν οι τρεις σημαντικότεροι εξωγενείς παράγοντες των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, οι τρόποι με τους οποίους αυτοί εμπλέκονται στο σχολικό έργο, όπως και οι λόγοι για τους οποίους τα σχολεία επιθυμούν την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με αυτούς. Επίσης, αναδείχθηκε ο κεντρικός ρόλος, τον οποίο κατέχει ο σχολικός ηγέτης στην οικοδόμηση αυτών των σχέσεων, και οι τρόποι με τους οποίους επικοινωνεί με αυτούς τους παράγοντες. Περαιτέρω, αξιολογήθηκε ο Προσανατολισμός προς το Μάρκετινγκ (ΠΜ), τον οποίο υιοθετούν τα σχολεία και επεξηγήθηκε γιατί η πλειοψηφία αυτών εμπίπτει στην κατηγορία του Μέτρια Θετικού ΠΜ. Τέλος, εκτός των άλλων αποτελεσμάτων, αποδείχθηκε επιπλέον πως, στα Μαθηματικά οι μαθητές/τριες που ανήκουν στα σχολεία του Θετικού ΠΜ έχουν καλύτερους βαθμούς στα διαγωνίσματα από τους μαθητές/τριες που ανήκουν στα σχολεία του Μέτρια Θετικού ΠΜ και, στα Ελληνικά, τα αγόρια επωφελούνται μαθησιακά περισσότερο, σε σχέση με τα κορίτσια, από τον ΠΜ που υιοθετεί το σχολείο τους.el_GR
dc.format.extentxxv, 437 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΜέση Εκπαίδευση -- Στρατηγική επικοινωνίαςel_GR
dc.subjectSecondary Education -- Communication strategiesel_GR
dc.subjectΕκπαιδευτικό Μάρκετινγκel_GR
dc.subjectEducational Marketingel_GR
dc.titleΤο Εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ στα Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης: Η Εμπλοκή Εξωγενών Παραγόντων στο Δημόσιο Σχολείο και η Σχέση της με τα Μαθησιακά Αποτελέσματα.el_GR
dc.typeΔιδακτορική Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΖεμπύλας, Μιχαλίνος
dc.contributor.committeememberΙορδάνου, Καλυψώ
dc.contributor.committeememberΧατζηπαναγιώτου, Παρασκευή
dc.contributor.committeememberΛαζαρίδου, Αγγελική
dc.description.translatedabstractThe aim of this dissertation was to investigate the involvement of external stakeholders - other than parents - in the public secondary education and whether this is correlated to learning outcomes. Furthermore, it evaluated the communication strategies used by school principals in their attempt to achieve this involvement, using a tool that evaluates Educational Marketing techniques. On the one hand, its necessity lies in the fact that it contributes to a further discussion on issues of successful school leadership and school improvement since its main goal was to study school strategies that are likely to lead to improved learning outcomes. On the other hand, its originality concerns the fact that it was the first study to co-examine two, previously non-correlated, theoretical frameworks - the theory of "Overlapping Spheres of Influence" by Epstein (1987) and the theory of Marketing Orientation by Narver and Slater (1990) and Oplatka and Hemsley-Brown (2007˙ 2012). The research design was that of a Sequential Mixed Design and, in particular, of the Fully Mixed Sequential Equal Status Design. For the first part of the research, the Oplatka and Hemsley-Brown questionnaire (2007) was translated and used, which was given to the 63 principals and 2649 teachers in the school districts of Larnaca, Nicosia and Famagusta. Basically, this was a case of a Cross-sectional Survey Design. Finally, 76% (N = 48) of the schools participated in the research and the returned questionnaires amounted to 36% (N = 945). Then, a collection of learning outcomes in Mathematics and Modern Greek was carried out, through a Form designed by the researcher, and the procedures of the Longitudinal " Value Added " Design were followed. The sample consisted of 2nd Grade High School students and, for the selection of the sample, the method of Systematic Sampling was used. Finally, data were collected from 1483 students in Mathematics and 1634 in Modern Greek. For the second part of the research, interviews were conducted with a number of school principals, using an Interview Protocol prepared by the researcher. Here, the Convenience Sampling method was used, as well as the semi-structured interview process. Finally, AMOS, SPSS and NVivo programs were used for data analysis. The results revealed the three most important external stakeholders of secondary schools, the ways in which they are involved in school life, as well as the reasons why schools seek to build cooperative relations with them. They also highlighted the central role of the school leader in building these relationships, and the ways in which he or she communicates with those factors. Furthermore, the schools’ Marketing Orientation (MO) was evaluated and an explanation was given to why the majority falls into the category of Moderately Positive MO. Finally, among other results, it was also shown that, in Mathematics, students who belong to the Positive MO schools achieve higher scores in tests than those who belong to the Moderately Positive MO schools, and, in Modern Greek, boys benefit more than girls from the MO adopted by their school.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record