Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοντοδημόπουλος, Νικόλαος
dc.contributor.authorΠλουμής, Γεώργιος
dc.contributor.otherPloumis, Georgios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-09-21T07:25:30Z
dc.date.available2020-09-21T07:25:30Z
dc.date.copyright2020-09-21
dc.date.issued2020-06
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2020/00219el_GR
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2020/00219el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4628
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η συσχέτιση του δείκτη της ενεργότητας της νόσου σε ασθενείς με διαγνωσμένη ΡΑ, με τους δείκτες μέτρησης της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (ΣΥΠΖ) αυτών των ασθενών. Τα αποτελέσματα των προς συσχέτιση δεικτών, προκύπτουν από την χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, όπως αυτά δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε προγενέστερες ερευνητικές μελέτες. Υλικό και μέθοδος: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 114 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα που προσέρχονται για υπηρεσίες υγείας στην Ρευματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΚΑΤ». Η έρευνα διεξήχθη στο χρονικό διάστημα από Νοέμβριο του 2019 έως Φεβρουάριο του 2020. Στους ασθενείς που έλαβαν μέρος στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, έγινε καταγραφή δημογραφικών και κλινικών δεδομένων, για τον σκοπό διερεύνησης της ενεργότητας της νόσου ΡΑ και σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής. Τα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση αποτέλεσαν το Disease Activity Score 28 (DAS28), η επισκόπηση υγείας Short Form Health Survey Instrument of 6 dimensions (SF-6D), καθώς και τα EQ-5D-3L και EQ-5D-5L. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος Statistical Package for Social Sciences Statistics Version 20 (IBM SPSS Statistics 20). Αποτελέσματα: Συνολικά 114 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα συμπεριελήφθησαν στη μελέτη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες 82,5%, ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 62,77±12,46 έτη, το 66,7% ήταν έγγαμοι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων έχει μικρό μορφωτικό επίπεδο, με το 45,6% να έχει ολοκληρώσει μόνο το δημοτικό σχολείο. Ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της νόσου είναι 53,60±14,84 έτη. Η διάρκεια της νόσου καταγράφεται στα 9,16±8,61 έτη. Οι περισσότεροι ασθενείς του πληθυσμού (57,0%) βρίσκονται σε ύφεση ή παρουσιάζουν χαμηλή δραστηριότητα της νόσου. Ο μέσος δείκτης Disease Activity Score 28 (DAS28) ήταν 3,40±1,70. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (83,16%) δεν παρουσίαζε παράλληλα κάποια από τις πέντε πιο συνήθεις διαταραχές (υπέρταση, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση, διαβήτη, δυσλειτουργία θυρεοειδούς αδένα), ενώ το 40,35% του δείγματος δεν δήλωσε την ύπαρξη κάποιας συννοσηρότητας. Η μέση διάρκεια της νόσου για το συγκεκριμένο δείγμα είναι 9,16 χρόνια. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (77,2%) λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή με κάποιο DMARD (Methotrexate ή Leflunomide). Ο μισός πληθυσμός του δείγματος (50%) κάνει χρήση βιολογικών παραγόντων, ενώ συνολικά για το δείγμα συνδυασμός DMARDs με βιολογικούς παράγοντες γίνεται περίπου από ένα (1) στα τρία (3) άτομα. Ο δείκτης ενεργότητας DAS28 δείχνει ότι το 57,0% του πληθυσμού βρίσκεται σε ύφεση ή παρουσιάζει χαμηλή δραστηριότητα της νόσου. Συμπεράσματα: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα επηρεάζει δυσμενώς την ΣΥΠΖ των ασθενών. Τα τρία ερευνητικά εργαλεία SF6D, EQ5D-3L και EQ5D-5L, παρουσιάζουν αρκετή ευαισθησία στις διάφορες καταστάσεις υγείας, βάσει της ενεργότητας της νόσου του δείκτη DAS28. Επιπλέον, τα SF6D, EQ5D-3L και EQ5D-5L παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. Λέξεις-κλειδιά: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής, Ενεργότητα Νόσου, Έρευνα, SF6D, EQ5D-3L, EQ5D-5Lel_GR
dc.format.extent55 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής ασθενώνel_GR
dc.subjectQuality of life in patientsel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής -- Ρευματοειδή αρθρίτιδαel_GR
dc.subjectQuality of life -- Rheumatoid arthritisel_GR
dc.titleΗ σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ) των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα (ΡΑ) στην Ελλάδα.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractObjective: The objective of this research is to correlate the disease activity index of the patients that were diagnosed with RA, with the indicators of the health related quality of life (HRQoL) of these patients. The results of the study are derived from specialized questionnaires, as they were tested and evaluated in previous research studies. Methods: The study population consists of 114 patients diagnosed with rheumatoid arthritis at the Rheumatology Department of the General Hospital of Attica “KAT”. The research took place over the period from November 2019 to February 2020. Demographic and clinical data were recorded via questionnaires from the patients who took part in the research, for the purpose of investigating the activity of RA disease and the health related quality of life. The research tools were the Disease Activity Score 28 (DAS28), the Short Form Health Survey Instrument of 6 dimensions (SF-6D), the EQ-5D-3L and EQ-5D-5L. All the data processing was performed by using the Statistical Package for Social Sciences Statistics Version 20 (IBM SPSS Statistics 20). Results: A total number of 114 patients with rheumatoid arthritis were included in the study. Most of the participants were women (82.5%), mean of age was 62.77 ± 12.46 years, and 66.7% were married. The largest percentage of people have a low level of education, about 45.6% having completed only primary school. The average age of initiation of the disease is 53.60 ± 14.84 years. The duration of the disease is recorded at 9.16 ± 8.61 years. Most patients of the study (57.0%) are in remission or have low activity. The average Disease Activity Score 28 (DAS28) was 3.40 ± 1.70. The majority of the participants (83.16%) did not have any of the five most common disorders (hypertension, osteoarthritis, osteoporosis, diabetes, thyroid dysfunction), while 40.35% of the sample did not report any comorbidity. The average duration of the disease for this sample is 9.16 years. Most participants (77.2%) were treated with the use of DMARDs (Methotrexate or Leflunomide). Half the population of the study (50%) uses biological agents, while in total for the sample a combination of DMARDs with biological medications is made by approximately one (1) of three (3) individuals. The DAS28 activity index shows that 57.0% of the population is in remission or has low activity of the disease. Conclusions: Rheumatoid arthritis adversely affects patients HRQoL. The research tools, SF6D, EQ5D-3L and EQ5D-5L, are quite sensitive to various health conditions, based on the results of the DAS28 index. In addition, the SF6D, EQ5D-3L and EQ5D-5L have statistically significant correlations among them. Key words: Rheumatoid Arthritis, Health-Related Quality of Life, Disease Activity, Survey, SF6D, EQ5D-3L, EQ5D-5Lel_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record