Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαϊωάννου, Ελένη
dc.contributor.authorΠαφίτη, Παντελίτσα
dc.contributor.otherPafiti, Pantelitsa
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-24T08:51:43Z
dc.date.available2020-07-24T08:51:43Z
dc.date.copyright2020-07-24
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΣΔΜ/2020/00041el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4567
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων, στην επιτυχή έκβαση της φοίτησης των ατόμων με χαμηλά προσόντα σε δομές δεύτερης ευκαιρίας, η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στόχευσε στη διερεύνηση του προφίλ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε σχολείο ενηλίκων στην Κύπρο, των στάσεων και αντιλήψεών τους απέναντι στους εκπαιδευόμενους, των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούν καθώς και της επιμόρφωσης που λαμβάνουν. Επίσης, στόχευσε στο να τροφοδοτήσει τους φορείς υλοποίησης πολιτικής, καθώς και τους εκπαιδευτικούς, με στοιχεία, τόσο για την αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων και της διδακτικής μεθοδολογίας που υιοθετείται στο σχολείο ενηλίκων, όσο και για τον σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, για τους εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν σε δομές δεύτερης ευκαιρίας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που καθοδηγούν την έρευνα συνάδουν, κυρίως, με τους γενικούς σκοπούς της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας, όπου το ενδιαφέρον εστιάζεται στη βιωμένη εμπειρία και στη διερεύνηση των φαινομένων όπως βιώνονται από τα υποκείμενα (Ιωσηφίδης, 2008). Κατά συνέπεια, η γνώση, οι απόψεις, οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες και οι διαδράσεις των εκπαιδευτικών ερευνήθηκαν μέσα από την επιλογή ενός προσωπικού και αλληλεπιδραστικού μοντέλου (Mertens, 2009), με τη διεξαγωγή ποιοτικών συνεντεύξεων και επιτόπιας παρατήρησης. Η ανάλυση των δεδομένων από τις συνεντεύξεις και τις επιτόπιες παρατηρήσεις έγινε στη βάση θεματικών αξόνων, με θεματική κατηγοριοποίηση των εμπειρικών δεδομένων, στην βάση των ερευνητικών ερωτημάτων. Συμπερασματικά, οι αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών, καθώς και οι προσδοκίες τους για τους εκπαιδευόμενους, φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευόμενους, να διαμορφώνουν τη μαθησιακή διαδικασία και να επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί παίρνουν αποφάσεις για απλοποίηση της ύλης, για συχνές επαναλήψεις και για συμβατικά εξεταστικά δοκίμια, καθοδηγούμενοι τόσο από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις για τους εκπαιδευόμενους, όσο και από τις πεποιθήσεις της ευρύτερης κοινωνίας. Ακόμα, φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ενηλίκων εισέρχονται στις θέσεις τους μέσα από μια διαδρομή η οποία συχνά δεν περιλαμβάνει προηγούμενη εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης και μάθησης ενηλίκων. Και ενώ οι επαγγελματικές δραστηριότητες ανάπτυξης, όταν είναι διαθέσιμες, τείνουν να μην θεωρούνται πολύτιμες, όλοι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη για συνεχιζόμενη υποστήριξη για απόκτηση της απαραίτητης μάθησης, δεξιοτήτων και ψυχολογικής ενδυνάμωσης, μέσα από παροχή επαγγελματικής ανάπτυξης. Προκύπτει επίσης, ότι η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ενηλίκων μπορεί ενδεχομένως να έχει προοπτικές βελτίωσης, εάν προσφερθεί στη βάση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων, όπου σημαντικές πτυχές αποτελούν η μάθηση με επίκεντρο το μαθητή, η μετασχηματιστική μάθηση, η ανάγκη για κίνητρα και η τεχνολογική μάθηση. Έτσι που, μέσα από μια ευρεία και ολοκληρωμένη προοπτική, κατά την οποία η επαγγελματική ανάπτυξη να επικεντρώνεται στις ατομικές, οργανωτικές και προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και να υπερβαίνει την προετοιμασία για αποτελεσματική διδασκαλία, μπορεί να τους διαμορφώσει ως επαγγελματίες (King & Lawler, 2003).el_GR
dc.format.extentix, 112 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΣχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας -- Κύπροςel_GR
dc.subjectSecond Chance Schools -- Cyprusel_GR
dc.subjectΕκπαιδευτικοί -- Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίαςel_GR
dc.subjectTeachers - Second Chance Schoolsel_GR
dc.subjectΣχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας -- Στάσεις -- Αντιλήψεις -- Διδακτική Μεθοδολογίαel_GR
dc.subjectSecond Chance Schools -- Attitudes -- Perceptions -- Teaching Methodologyel_GR
dc.titleΟι εκπαιδευτικοί σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Κύπρο. Προφίλ, στάσεις, αντιλήψεις, διδακτική μεθοδολογία.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractRecognizing the important role that adult educators can play in the successful outcome of the study of people with low qualifications in second chance structures, this postgraduate dissertation aimed to investigate the profile of teachers who teach in an adult school in Cyprus, their attitudes towards learners, the teaching methods they use as well as the training they receive. It also aimed to provide policy makers and teachers with data on both reviewing curricula and teaching methodologies adopted in the adult school, as well as designing and implementing appropriate vocational development programs for teachers that teach in second chance structures. The research questions that guide the research are mainly in line with the general aims of qualitative social research, where the interest is focused on the lived experience and the investigation of the phenomena as experienced by the individuals (Ιωσηφίδης, 2008). Consequently, teachers' knowledge, views, perceptions, experiences, and interactions were explored through the selection of a personal and interactive model (Mertens, 2009), by conducting quality interviews and on-site observation. The analysis of the data from the interviews and on-site observations was based on thematic axes, with thematic categorization of empirical data based on the research questions. In conclusion, teachers' perceptions, and attitudes, as well as their expectations of learners, seem to influence the way they treat learners, shape the learning process, and influence learning outcomes. Teachers make decisions about simplifying the material, frequent repetitions, and conventional exam essays, guided by both their personal beliefs about the learners and the beliefs of the wider society. Also, it seems that most adult educators enter their positions through a path that often does not include prior education in adult education and learning. And while professional development activities, when available, tend not to be considered valuable, all teachers express the need for ongoing support to gain the necessary learning, skills, and psychological empowerment through professional development. It also turns out that the professional development of adult educators can have prospects of improvement if it is offered based on adult education principles, where important aspects are student-centered learning, transformative learning, the need for motivation and technological learning. Thus, through a broad and comprehensive perspective, in which professional development focuses on the individual, organizational and personal needs of teachers and goes beyond preparing for effective teaching, it can shape them as professionals (King & Lawler, 2003).el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record