Show simple item record

dc.contributor.advisorΑσσιώτης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΠαναγίδου, Ιωάννα
dc.contributor.otherPanagidou, Ioanna
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-08T10:13:09Z
dc.date.available2020-07-08T10:13:09Z
dc.date.copyright2020-07-08
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΜΒΑ/2020/00774el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4522
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤα μουσεία του 21ου αιώνα παρουσιάζονται ως κέντρα πολιτισμικής κληρονομιάς, τα οποία προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα της πρόσβασης στις συλλογές τους. Μάλιστα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες ενός αστικού κοινού και μπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό μέρος στη ζωή των κοινοτήτων. Τα μουσεία σήμερα βάζουν στο κέντρο της προσοχής τους την προσέγγιση του κοινού, λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό υπόβαθρο του κάθε επισκέπτη ξεχωριστά (Black 2009: 21). Η παρούσα διατριβή εστιάζει στον ρόλο των μουσείων σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού, ώστε ένα Νεοφυές Μουσείο στην Κύπρο να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ομάδας των οικογενειών, των παιδιών και των γονέων. Επιδιώκεται να απαντηθούν τέσσερα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού πλάνου με τη βοήθεια της διοίκησης των επιχειρήσεων και στον εντοπισμό των δράσεων που απαιτούνται για την επίτευξη της βιωσιμότητάς του Νεοφυούς Μουσείου. Η διαδικασία της υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου επιτυγχάνεται μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και του θεωρητικού υπόβαθρου των κλάδων της διοίκησης των επιχειρήσεων και της μουσειολογίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται πρωτογενής εμπειρική έρευνα δυνητικού κοινού, κατά την οποία αποσαφηνίζονται η φυσιογνωμία των κυπριακών οικογενειών, οι προσδοκίες τους και η σχέση που δύναται να έχουν με ένα μεταμοντέρνο μουσείο. Συγκεκριμένα διεξήχθη έρευνα ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου μέσω του εργαλείου της Google Forms σε ένα ενδεικτικό ποσοστό πληθυσμού οικογενειών και συλλέχθηκαν 138 απαντήσεις. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS. Ο ρόλος του μουσείου στον 21ο αιώνα είναι να προσελκύσει όσο περισσότερο κοινό γίνεται με τον καθορισμό σύγχρονων τρόπων προσέγγισης και αμέσως μετά να τους εντάξει στον χώρο του. Η εισαγωγή νέων μεθόδων πρέπει να είναι αποτελεσματική και βασισμένη σε εμπειρικές έρευνες δυνητικού κοινού (Black G. 2009: 314). Ωστόσο, η επιστημονική προσέγγιση για να είναι ακόμα πιο επιτυχής θα πρέπει να είναι και «επιχειρησιακά» προσανατολισμένη για να μπορέσει το Νεοφυές Μουσείο να επιβιώσει.el_GR
dc.format.extentix, 131 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕπιχειρηματικό σχέδιοel_GR
dc.subjectBusiness planel_GR
dc.subjectΕπιχειρηματικό σχέδιο -- Νεοφυές μουσείο -- Κύπροςel_GR
dc.subjectBusiness plan - Start-up Museum - Cyprusel_GR
dc.titleΕπιχειρηματικός σχεδιασμός νεοφυούς μουσείου στην Κύπρο.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractMuseums in the 21st century are presented as centres of the cultural heritage, from which the citizens are offered the right of access in their collections. In fact, they reflect the needs of the urban public and they can be a substantial part in the life of the communities. Museums today have as a centre of attention public’s approach, taking into consideration each visitor’s personal background separately (Black 2009: 21). This dissertation focuses in the role of museums today and the necessity to create a business planning, so that a Start-up Museum in Cyprus will reflect the needs of the Cypriot society and more particularly the group of families, children and parents. It is aimed that four main research questions will be answered concerning the business plan structure with the assistance of business management and the identification of actions that are required for the achievement of Start-up Museum sustainability. The implementation process of the business plan is achieved through the bibliographic review and the theoretical background of the business management and museology fields. In addition, primary empirical research of potential audience is carried out, during which the figure of the Cypriot families, their expectations and the relationship that potentially have with a postmodern museum are clarified. More specifically, research was carried out in the form of electronic questionnaire using the tool of Google Forms in an indicative percentage of family population and was collected 138 answers. For the data analysis SPSS statistical package was used. The role of the museum in the 21st century is to attract as many people possible by defining contemporary ways of approach and immediately after that to integrate them in its space. The introduction of new methods has to be efficient and based on empirical research of potential audience (Black G. 2009: 314). However, in order for the scientific approach to be more successful, it has to also be ‘businesswise’ oriented so that the Start-up Museum will be able to survive.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record