• Διαχείριση σχέσεων με στρατηγικούς πελάτες 

    Διαμαντόπουλος, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
    Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής διατριβής είναι να μελετηθούν οι σύγχρονες τάσεις πάνω στην διαχείριση σχέσεων με στρατηγικούς πελάτες. Παρότι στο πρώτο μέρος παρατίθεται μια σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση του Key ...