Show simple item record

dc.contributor.advisorΑναστασιάδου, Σοφία
dc.contributor.authorΜπουζούδης, Αλέξανδρος
dc.contributor.otherMpouzoudis, Alexandros
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-02-06T07:51:47Z
dc.date.available2020-02-06T07:51:47Z
dc.date.copyright2020-02-05
dc.date.issued2019-12
dc.identifier.otherΔΤΠ/2019/00157el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4392
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι εταιρείες-επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και δραστηριότητας (εμπορική, παραγωγική, παροχή υπηρεσιών), έχουν αντιληφθεί ότι η έννοια της ποιότητας είναι βασικός παράγοντας απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρήσεων τόσο στην Εθνική, όσο και στην Παγκόσμια αγορά. Ξεκάθαρα, η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών, θεωρεί την ποιότητα έναν από τους βασικούς παράγοντες– κριτήρια (ίσως τον βασικότερο) για την επιλογή προϊόντων-υπηρεσιών, που θα καλύψουν τις ανάγκες τους. Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής διατριβής είναι να διερευνηθεί ο βαθμός υιοθέτησης και χρήσης μεθόδων και εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για την υποστήριξη και συνεχή βελτίωση των λειτουργιών από τη διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων, από εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015. Με λίγα λόγια, αν εταιρείες που η «ταυτότητα» τους πιστοποιεί ότι γνωρίζουν τι σημαίνει ποιότητα και την έχουν ενσωματώσει στις διαδικασίες που ακολουθούν στην καθημερινή λειτουργία τους, έχουν διαμορφώσει ή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διαμόρφωσης κουλτούρας ποιότητας, που να διατρέχει το σύνολο της εταιρείας. Στο πρώτο μέρος της διατριβής παρουσιάζεται το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και οι απαιτήσεις του, οι διαφορές με τα προηγούμενα πρότυπα, οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης, τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του και τα προβλήματα. Επίσης, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ΔΟΠ, οι θεωρίες των γκουρού της ΔΟΠ και κυρίως τα εργαλεία (παλαιά και νέα), το πώς και σε ποιες φάσεις εφαρμόζονται. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται η μεθοδολογία και οι επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την υλοποίηση συνεντεύξεων και την παρουσίαση των εργαλείων ποιότητας που θα χρησιμοποιηθούν, όπως επίσης και τα δεδομένα-πληροφορίες που προέκυψαν. Στο τρίτο μέρος ακολουθεί η παράθεση των δεδομένων της επαναληπτικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, μετά από την πιλοτική χρήση συγκεκριμένων εργαλείων της ΔΟΠ και τη σύγκριση των αρχικών και τελικών αποτελεσμάτων. Τέλος παρατίθενται τα εξαγόμενα συμπεράσματα και η προσωπική κρίση για το αν οι πιστοποιημένες εταιρείες με ISO 9001:2015 γνωρίζουν και χρησιμοποιούν εργαλεία του TQM στην καθημερινή τους εργασία. Επίσης, παρατίθενται τα δεδομένα για τον βαθμό μεταβολής του σκορ σε ότι αφορά στα παράπονα, τόσο των εξωτερικών, όσο και των εσωτερικών πελατών και τα συμπεράσματα σε ότι αφορά την αναγκαιότητα ή μη της χρήσης αυτών σε ότι αφορά στη διαμόρφωση-απόκτηση κουλτούρας ποιότητας.el_GR
dc.format.extentxvi, 130 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιοίκηση ολικής ποιότηταςel_GR
dc.subjectTotal quality managementel_GR
dc.subjectΔιαμόρφωση κουλτούρας ποιότηταςel_GR
dc.subjectCulture of quality shapingel_GR
dc.titleΟ βαθμός χρήσης-αξιοποίησης των εργαλείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας μέσω αυτών, από Ελληνικές εταιρίες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001 : 2015el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractEnterprises/companies, no matter the geographical location they are located in and their activity (commercial, productive, service-oriented), have realized that the notion of quality is a key factor in gaining a competitive advantage over other companies operating both in the national and global market. Clearly, the vast majority of customers consider quality to be one of the key factors-criteria (perhaps the most important) in selecting products or services that will meet their needs. The objective of this master thesis is to investigate the extent to which Total Quality Management (TQM) methods and tools have been adopted and used, in order to support and continually improve operations by management and all employees, by companies that have been certified by ISO 9001:2015 quality management system. In short, if companies, whose 'identity' certifies that they know what quality means and have incorporated it into their processes and generally into their day-to-day operations, have formed or are in the right direction of forming a culture of quality that runs throughout the company. The first part of the thesis presents the new standard ISO 9001:2015 and its requirements, its differences with previous standards, documentation requirements, the benefits of its implementation and problems encountered. It also presents the basic principles of the TQM, the theories of TQM gurus and mainly the tools (old and new), as well as, how and at what stages they are applied in. The second part describes the chosen methodology, the companies that were selected for filling in the questionnaires, implementing the interviews and presenting the quality tools to be used, as well as the resulting data-information. The third part presents the data of the questionnaires filled in anew, after piloting specific TQM tools and comparing the initial with the final results. Finally, at first, the conclusions that are drawn, as well as, the personal judgment on whether ISO 9001:2015 certified companies know and use TQM tools in their day-to-day operations, are laid out. Secondly, data are presented on the degree of change in scores of both external and internal customers' complaints, as well as, conclusions as to whether or not they should be used in shaping and acquiring a culture of quality.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record