Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΚολοτούρου, Μαρία
dc.contributor.otherKolotourou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-07-31T08:20:44Z
dc.date.available2019-07-31T08:20:44Z
dc.date.copyright2019-07-31
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2019/00181el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4232
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Σκοπός της προτεινόμενης διατριβής είναι η διερεύνηση της προσβασιμότητας των πολιτών (χρηστών των υπηρεσιών του συστήματος υγείας) και ιδιαίτερα των ατόμων άνω των εξήντα ετών που αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα με ιδιαίτερες και αυξημένες υγειονομικές ανάγκες στις υγειονομικές υπηρεσίες στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε αυτή. Παράλληλα επιχειρείται και μια χαρτογράφηση τόσο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας όσο και του αυτοπροσδιοριζόμενου επιπέδου υγείας των πολιτών, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων της κρίσης στην υγεία τους. Υλικό και μέθοδος: Για τις ανάγκες της διατριβής δημιουργήθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο που καταγράφει μια σειρά από δεδομένα (δημογραφικά κλπ) αλλά και απόψεις της ομάδας στόχο όσο αφορά στο αυτοπροσδιοριζόμενο επίπεδο υγείας και τις υγειονομικές τους ανάγκες. Ως μέθοδος δειγματοληψίας προτιμήθηκε το δείγμα ευκολίας. Το ερωτηματολόγιο διαμοιράστηκε σε 102 πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενώ η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences). Αποτελέσματα: Συνολικά συμπληρώθηκαν 102 ερωτηματολόγια από κάτοικους της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών. Η αναλογία ανδρών και γυναικών στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν 49% και 51% (κάτι που έρχεται σε αρμονία και με τον γενικό πληθυσμό της περιοχής). Το 50% των ερωτηθέντων κατοικεί στον Δήμο Καρδίτσας ενώ το 45,1% είναι απόφοιτοι δημοτικού και το 26,5% απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όσο αφορά στο εισόδημά, το 38% δήλωσε ότι είναι έως 500€ μηνιαίως ενώ το 72,5% είναι συνταξιούχοι. Το 17,6% χαρακτήρισε την υγεία τους ως καθόλου καλή και μόνο το 7,8% ως πολύ καλή. Το 68,6% δήλωσε ότι πάσχει από τουλάχιστον ένα χρόνιο νόσημα και το 75,5% ότι νόσησε κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους. Τέλος το 9 37,3% δήλωσε ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες κατά την διάρκεια των 12 τελευταίων μηνών και το 15,7% ότι χρειάστηκε φαρμακευτική αγωγή αλλά δεν την έλαβε. Συμπεράσματα: Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση της υγείας των Ελλήνων πολιτών, την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας αλλά και το επίπεδο προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας παρατηρούνται γεωγραφικές ανισότητες των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί και στην μείωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας. Παρατηρούνται επίσης μια σειρά από κενά που αφορούν στους επαγγελματίες υγείας. Το 37,3% των ερωτηθέντων δήλωσε ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες με κυριότερους αιτίες την απόσταση, το κόστος και τον χρόνο αναμονής. ¨Όσο αφορά στους συνταξιούχους δήλωσαν ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες σε ποσοστό 35,14%. Οι συνταξιούχοι δήλωσαν ότι η υγεία τους είναι λίγο ή καθόλου καλή σε ποσοστό 31,08% και 35,14% αρκετά ή πολύ καλή με το μεγαλύτερο ποσοστό τους (33,78%) να χαρακτηρίζει την υγεία του ως μέτρια. Παρατηρούμε ότι όσο το επίπεδο υγείας μειώνεται τόσο αυξάνονται οι ανικανοποίητες ανάγκες υγείας. Όσο αφορά στην συσχέτιση του εισοδηματικού επίπεδου και των αυτοαναφερόμενων ανικανοποίητων υγειονομικών αναγκών, τα στοιχεία δείχνουν μια τεράστια διαφορά μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων. Δηλαδή η μείωση του εισοδήματος υποκρύπτει και μια αύξηση των υγειονομικών αναγκών. Τέλος τα ευρήματα δείχνουν ότι η προσβασιμότητα συνδέεται άμεσα με το επίπεδο εκπαίδευσης (όσο υψηλότερο το επίπεδο τόσο λιγότερες ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες).el_GR
dc.format.extent143 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟικονομική κρίση -- Υπηρεσίες υγείας -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectEconomic crisis -- Health services -- Greeceel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της προσβασιμότητας ευπαθούς ομάδας πληθυσμού στις υγειονομικές υπηρεσίες στην περιοχή του Νομού Καρδίτσας και των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε αυτήel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim: The aim of the proposed thesis/research is the investigation of accessibility level to health services of the users of the health system services, and particularly those who are over sixty years of age as they are a vulnerable social group with particular and increased health needs, in the Regional Unity of Karditsa and the impact of the economic crisis on it. At the same time, a mapping of both the health services offered and the self-defined level of health of citizens is attempted, aiming to further analyze the impact of the crisis on their health. Method: For the purposes of the dissertation, a questionnaire was created that record a series of data (demographics etc) as well as the views of the target group regarding the self-defined level of health and their health needs. As a sampling method, the sample of convenience was preferred. The questionnaire was distributed to 102 citizens of the Regional Unit of Karditsa, while statistical analysis of the results was made with the IBM SPSS 21.0 Statistical Package for Social Sciences. Results: In total, 102 questionnaires were completed by residents of the Karditsa region, who are over 60 years of age. The proportion of men and women in the study population was 49% and 51% (which is in harmony with the general population of the region). 50% of the respondents live in the Municipality of Karditsa, while 45,1% are graduates of primary education and 26,5% are graduates of higher education. As far as income is concerned, 38% said it is up to 500 € per month while 72.5% are pensioners. 17.6% rated their health as good and only 7.8% as very good. 68.6% reported suffering from at least one chronic disease and 75.5% that fell ill during the last year. Finally, 37.3% reported unsatisfied health needs during the last 12 months and 15.7% said they needed medication but did not receive it. Conclusions: The economic crisis has greatly influenced the state of health of Greek citizens, the quality of health services offered, and the level of accessibility of citizens to health services. In the Regional Unit of Karditsa there are geographical inequalities 11 of the offered health services, which inevitably leads to a decrease in the accessibility of the citizens to health services. There are also a number of gaps concerning health professionals. 37.3% of respondents said unmet health needs, mainly due to distance, cost and waiting time. Regarding pensioners, 35.14% reported unmet health needs. The pensioners reported that their health is little or no good at 31.08% and 35.14% good or very good, with most of them (33.78%) characterizing their health as moderate. As health level decreases the unmet health needs increase. Regarding the correlation of income levels and self-reported unsatisfied health needs, evidence shows a huge difference between the rich and the poor. In other words, the reduction in income also conceals an increase in health care. Finally, the findings show that accessibility is directly linked to the level of education (the higher the level, the less unmet health needs).el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record