Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΣεραφειμ, Αντωνάκης
dc.contributor.otherSerafim, Antonakis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-08-28
dc.date.accessioned2012-08-28T10:23:07Z
dc.date.available2012-08-28T10:23:07Z
dc.date.copyright2012-07
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.otherΔΜΥ/2012/00105el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/396
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς τους ιατρούς, αποτελεί μια βασική εισροή, της παραγωγικής λειτουργίας των συστημάτων υγείας. Συνεπώς πρέπει να σχεδιάζονται και να αποφασίζονται εκείνες οι πολιτικές, που βελτιώνουν το επίπεδο των δεξιοτήτων και των γνώσεων των ιατρών. Σκοπός: Η εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τους όρους άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό το πρίσμα της συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου ιατρικού δυναμικού της ελληνικής επικράτειας και να προσδιορισθούν οι όροι διαχείρισης και κατάρτισης του τόσο σε θεσμικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Μεθοδολογία: Βασικό εργαλείο μελέτης στην παρούσα εργασία ήταν η ανάλυση ενός ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε από το συντονιστικό τμήμα του προγράμματος του London School of Economics στη Μεγ.Βρετανία και το οποίο συμπληρώθηκε από εμπειρογνώμονες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τη χρήση του συγκεκριμένου ημιδομημένου ερωτηματολογίου, έγινε και μια συστηματική καταγραφή και ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων για το ελληνικό καθώς και το ευρωπαϊκό ιατρικό δυναμικό με απώτερο στόχο της την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάδειξη των προβλημάτων της διαδικασίας κατάρτισης του ιατρικού ανθρώπινου δυναμικού. Αποτελέσματα: Η ανάλυση των στοιχείων της έρευνας και η σύγκριση των ελληνικών δεδομένων με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ανέδειξε τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην διαχείριση, στην κατανομή, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο συνεχιζόμενης κατάρτισης στις διάφορες χώρες και στην ανάγκη ομογενοποίησης και σύγκλισης του τρόπου διαχείρισης και λειτουργίας του ιατρικού δυναμικού. Συμπεράσματα: Η έρευνα κατέδειξε την ανάγκη συνεργασίας των ευρωπαϊκών χωρών και την συνδυαστική προσφορά θετικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί. Προβλήματα όπως η απουσία ολοκληρωμένων συστημάτων αξιολόγησης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η υπερπληθώρα ιατρικού δυναμικού και οι γεωγραφικές ανισότητες στην κατανομή ειδικοτήτων στην ελληνική επικράτεια είναι ζητήματα στα οποία επιβάλλεται να δοθούν λύσεις ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες οι οποίες να βασίζονται στη διεθνή εμπειρία.el_GR
dc.format.extent119 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΑνθρώπινο Ιατρικό Προσωπικό -- Εκπαίδευσηel_GR
dc.titleΗ διαχείριση του ιατρικού δυναμικού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση παρούσα κατάσταση-Προτάσεις θεσμικών αλλαγώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Providing effective education and training for doctors, is a key input of the production function of health systems. It should therefore be designed and decided those policies that improve the level of skills and knowledge of doctors. Purpose: This paper attempts to investigate the conditions governing the medical profession both in the Greek territory and in the European Union under the prism of continuing education and training of human resources. It’s a try of depicting the basic features of human medical resources in the Greek territory and defining its management and training of both institutional and educational level. Methodology: A key tool in this thesis study was the analysis of a questionnaire created by the coordinating part of London School of Economics in Great Britain program, which was supplemented by experts in various European countries. Apart from the use of this semi-structured questionnaire it was held a systematic recording and analysis of numerical data for the Greek and European medical resources with the aim of analyzing the current situation and highlight the problems of the training process of the medical workforce. Results: The analysis of survey data and LSE Greek data compared with the corresponding European highlighted the differences that exist in management, distribution, and the institutional framework of continuing training in various countries and the need for convergence and homogenization of the way and operation of medical resources. Conclusions: The study demonstrated the need for cooperation between European countries and the combined offer of positive reforms that have already implemented. Problems such as lack of comprehensive assessment systems and continuing education, the over-potential medical and geographical disparities in the distribution of resident posts in Greek territory are issues in which must be given realistic solutions, workable arrangements based on international experience.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record