Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΤσακίρη, Ελένη
dc.contributor.otherTsakiri, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2019-03-19T10:16:12Z
dc.date.available2019-03-19T10:16:12Z
dc.date.copyright2019-03-19
dc.date.issued2018-12
dc.identifier.otherΔΜΥ/2018/00451el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3953
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Η μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και η αξιολόγηση των εμπειριών τους αποτελεί έναν από τους πιο λειτουργικούς και δυναμικούς δείκτες των εκβάσεων της παρεχόμενης φροντίδας και ταυτόχρονα συνιστά τον κεντρικό αφετηριακό άξονα για την αναβάθμιση αυτής. Οι εμπειρίες των ασθενών συμβάλλουν στην εκτίμηση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας και στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών βελτίωσης. Σκοπός: Η μέτρηση και η εκτίμηση των εμπειριών των χρηστών των υπηρεσιών ΠΦΥ σε μια Υγειονομική Περιφέρεια στην Ελλάδα. Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στην Υγειονομική Περιφέρεια της Δωδεκανήσου, στις δομές υγείας της Ρόδου με τη συλλογή 330 ερωτηματολογίων στα Τακτικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, σε δύο Κέντρα Υγείας και σε μία μονάδα υγείας ΠΕΔΥ. (Χρησιμοποιήθηκε δείγμα ευκολίας.) Χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών που περιελάμβαναν στοιχεία δημογραφικών παραγόντων και εμπειριών των ασθενών σχετικά με 6 διαστάσεις της φροντίδας. Ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας Cronbach's alpha των 6 υποκλιμάκων που αντανακλούσαν τις διαστάσεις της φροντίδας κυμαινόταν από 0,723 έως 0,945 καταδεικνύοντας εξαιρετική εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου. Αποτελέσματα: Διανεμήθηκαν συνολικά 450 Ερωτηματολόγια και συλλέχθηκαν 330 (βαθμός ανταπόκρισης: 73,3%). Η μελέτη περιελάμβανε 188 άνδρες και 142 γυναίκες με μέση ηλικία τα 48,99±14,522 έτη. Η μέση συνολική βαθμολογία ικανοποίησης των ασθενών ήταν, 3,8±0,8, βασισμένη σε μία κλίμακα από 1 ως 5. Οι θετικές εντυπώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των ασθενών αφορούσαν ειδικά τη συμπεριφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ασθενών και επαγγελματιών υγείας, και συγκεκριμένα την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας (μέση βαθμολογία:3,9, SD=0,9), τη συνέχεια και τον συντονισμό της φροντίδας (μέση βαθμολογία:3,9, SD=0,9), και την περιεκτικότητα της φροντίδας (μέση βαθμολογία:3,9, SD=0,9), ενώ η ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας και άλλων επαγγελματιών υγείας(μέση βαθμολογία:3,7, SD=0,9), τα χαρακτηριστικά εγκατάστασης, (μέση βαθμολογία:3,6, SD=0,9) και η προσβασιμότητα της φροντίδας είχαν χαμηλότερη βαθμολογία, επίσης μεγάλο ποσοστό δήλωσαν ότι δε χρειάζεται καμία βελτίωση (24,2%). Οι βελτιώσεις στις μονάδες υγείας περιλάμβαναν ζητήματα δομής και διαδικασιών, όπως Στελέχωση – περισσότερες ιατρικές ειδικότητες κυρίως στα Κέντρα Υγείας (17%), τα χαρακτηριστικά εγκατάστασης (10,6%), τη συνέχεια και το συντονισμό φροντίδας (5,8%), άλλα ζητήματα, όπως η λειτουργία ορισμένων ειδικοτήτων (3,3%), η διαθεσιμότητα ασθενοφόρου (3%) ,η γραφειοκρατία (1,8%) και ζητήματα προσβασιμότητας (ραντεβού) (0,9%). Η πολυμεταβλητή γραμμική παλινδρόμηση κατέδειξε στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα ανάμεσα σε όλες τις υποκλίμακες της φροντίδας τον τύπο της μονάδας ΠΦΥ, την αυτοεκτίμηση της κατάστασης της υγείας και το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι ασθενείς που επισκέφθηκαν τα Κέντρα Υγείας και τη μονάδα υγείας ΠΕΔΥ ήταν περισσότερο ικανοποιημένοι συγκριτικά με κάποιον που επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Θετική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ των ατόμων με υψηλότερη αυτοεκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους, ενώ με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις επιμέρους διαστάσεις της φροντίδας συσχετίστηκε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Συμπεράσματα: Διαφαίνεται ότι η φροντίδα είναι πολύπλευρο ζήτημα. Αποτελεί μια ανοικτή δυναμική διεργασία μέσα από την οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι επιθυμίες κάθε χρήστη υπηρεσιών υγείας.el_GR
dc.format.extent182 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΑξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των χρηστών των υπηρεσιών σε μια υγειονομική περιφέρειαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Measuring patient satisfaction and evaluating their experiences constitutes one of the most functional and dynamic indicator of the outcomes of the care provided and simultaneously a dominant concept for its improvement. Patient experiences contribute to the evaluation of the quality of the provided care and the development of new quality-enhancing strategies. Objective: To measure and evaluate the experiences of users of PHC services in a Health region in Greece. Material & Method: The study was conducted in the Region of Dodecanese, in the health units of Rhodes, with the collection of 330 questionnaires at the outpatient clinics of the General Hospital of Rhodes, at two Health Centers and at a PEDY health unit (Convenience sampling was used). A validated questionnaire was used to collect the required information, including demographics and patient experience items regarding 6 dimensions of care. The Cronbach's alpha coefficient of the 6 sub-scales reflecting the dimensions of care ranged from 0.723 to 0.945, indicating excellent internal consistency of the questionnaire. Results: A total of 450 questionnaires were distributed and 330 were collected (73.3% response rate). The study included 188 men and 142 women with a mean age of 48.99 ± 14.522 years. The mean total patient satisfaction score was 3.8 ± 0.8based on a scale ranging from 1 to 5.The positive impressions during the patients’ visit concerned especially the behavior and interpersonal relations between the patients and health professionals, and in particular the quality of the medical care(mean score = 3.9, SD=0.9), continuity and coordination of care (mean score = 3.9, SD=0,9) and comprehensiveness of care (mean score = 3.9, SD=0.9), while quality of nursing care and other health professionals (mean score = 3.7, SD=0.9), structural features, (mean score = 3.6, SD=0.9), and accessibility of care (mean score = 3.6, SD=0.9) scored lower; also a large percentage estimated that there is no need for improvement (24.2%). Improvements in health care settings included structural and procedural issues such as staffing - more medical specialties mainly at Health Centers (17%), structural features (10.6%), continuity and coordination of Care (5.8%), and others such as the function of certain specialties (3.3%), ambulance availability (3%), bureaucracy (1.8%) and accessibility issues (appointment) (0.9%). Multivariate analyses showed statistically significant results between all sub-scales of care, the type of PHC unit, health status self-evaluation and educational level. In particular, patients who visited Health Centers and the PEDY health unit were more satisfied when compared to the ones visiting the hospital outpatient clinics. Positive correlation was observed among people with a higher health status self-assessment, while with the higher scores in individual dimensions of care were correlated with higher educational levels. Conclusions: It appears that care is a multifaceted issue. It is an open dynamic process via which the needs, expectations and desires of each health care services’ user are reflected.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record