Show simple item record

dc.contributor.advisorΜητρόπουλος, Ιωάννης
dc.contributor.authorΓκρίλλα, Ελένη
dc.contributor.otherGkrilla, Eleni
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-08-28
dc.date.accessioned2012-08-28T10:17:30Z
dc.date.available2012-08-28T10:17:30Z
dc.date.copyright2012-07
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.otherΔΜΥ/2012/00108el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/393
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση στο νομό Αχαΐας και η διερεύνηση της συσχέτισής της με κοινωνικo-δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο, η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση και το χρονικό διάστημα παραμονής στην αιμοκάθαρση. Υλικό-Μέθοδος: Στην ερευνητική αυτή εργασία συμμετείχαν 201 ασθενείς με Τελικού Σταδίου Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια, οι οποίοι ήταν ενταγμένοι σε πρόγραμμα αιμοκάθαρσης. Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», στο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στην ιδιωτική μονάδα τεχνητού νεφρού «Κυανούς Σταυρός» και στην επίσης, ιδιωτική μονάδα αιμοκάθαρσης «Φιλοξένια» κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Απριλίου του 2012. Ως εργαλείο μέτρησης της ποιότητας ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο χωριζόταν σε τρία μέρη. Αυτό περιείχε: α) ερωτήσεις κοινωνικο-δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών, β) το γενικού τύπου ερευνητικό εργαλείο EQ-5D και β) το εξειδικευμένο για τη νεφροπάθεια KDQOL-SF. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον, μέσω δομημένης συνέντευξης κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Αποτελέσματα: Από τις κλίμακες της ποιότητας ζωής που μετρήθηκαν με το εξειδικευμένο ερευνητικό εργαλείο KDQOL-SF, χαμηλότερες τιμές καταγράφηκαν στην εργασία, τη σεξουαλική λειτουργία, το φόρτο και τις επιδράσεις της ασθένειας. Ακολουθούν η γενική υγεία, η ζωτικότητα, η ψυχική υγεία και η σωματική λειτουργικότητα. Από τις απαντήσεις στο EQ-5D, βρέθηκε ότι τα περισσότερα προβλήματα των ασθενών, σχετίζονται με την κινητικότητα, την ικανότητα για εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων τους και την ύπαρξη άγχους. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών σχετίζεται με κοινωνικο-δημογραφικούς και κλινικούς παράγοντες. Συγκεκριμένες μεταβλητές, όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή και επαγγελματική κατάσταση και το χρονικό διάστημα παραμονής στην αιμοκάθαρση μπορούν να επηρεάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά την ποιότητα ζωής των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Συμπεράσματα: Το εξειδικευμένο για τη νεφροπάθεια ερευνητικό εργαλείο KDQOL-SF, προσδιόρισε τόσο σωματικά και κινητικά προβλήματα στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, όσο και προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία τους που προέρχονται τόσο από τη νόσο όσο και από την αιμοκάθαρση. Παρόμοια ευρήματα διαπιστώθηκαν και από την υποκειμενική μέτρηση της σωματικής και της ψυχικής υγείας με το εργαλείο EQ-5D.el_GR
dc.format.extent128 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωήςel_GR
dc.subjectΝεφρική ανεπάρκειαel_GR
dc.subjectQuality of lifeel_GR
dc.subjectRenal diseaseel_GR
dc.titleΕκτίμηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια νόσο. Η περίπτωση ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρσηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim: The aim of this work was to capture the quality of life of patients undergoing haemodialysis in the Prefecture of Achaia and the investigation of relation with socialdemographic and clinical factors, such as age, sex, educational level, family and professional status and period of stay on dialysis. Material-method: The sample of the survey included patients with End Stage Chronic renal disease who were under dialysis program at General Hospital of Patras "Saint Andrews", at University Hospital of Rio, in a private unit of artificial kidney ' Blue Cross ' and also private unit Philoxenia, between January-April 2012. As instrument for measuring the quality of life of hemodialysed patients we used a questionnaire which was divided into three parts. This included: a) questions about the socio-demographic and clinical characteristics of patients, b) the generic instrument EQ-5D and c) the instrument KDQOL-SF. Patients answered with locally structured interview during dialysis. Results: From the scales of quality of life instrument KDQOL-SF, lower prices were recorded at work, sexual functioning, the workload and the effects of the disease. After them, was the general health, the vitality, the mental health and the physical functionality. From the replies to the EQ-5D, it appeared that most problems of patients, were associated with mobility, the ability to perform daily activities, and the existence of stress. Moreover, the quality of life of hemodialysed patients appeared to relate to socio-demographic and clinical factors. Specific variables, such as gender, age, education, family and professional status and period of stay on dialysis can affect either positively or negatively the quality of life of these patients. Conclusions: The KDQOL-SF, identified physically and mobility problems in hemodialysed patients and problems related to mental health arising both from disease and dialysis. Similar findings were noted and with the subjective measurement of physical and mental health with instrument EQ-5D.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record