• Συγκριτική αξιολόγηση ανίχνευσης τρωσιμότητας 

    Παρπούλης, Χριστόδουλος (2017-09-25)
    Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η εγκατάσταση και εκμάθηση αριθμού εργαλείων λογισμικού ανίχνευσης ευπαθειών, καθώς και η χρήση τους για την διερεύνηση ενός ηθελημένα ευπαθούς περιβάλλοντος και την εξαγωγή ...