• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής για Webinars 

    Δηλαβεράκης, Μηνάς (2016-03-29)
    Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή ερευνήθηκαν η οργάνωση, η διεξαγωγή και οι παιδαγωγικές - εκπαιδευτικές αρχές των επιμορφωτικών ιστοσεμιναρίων (webinar, web-based seminars). Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια εφαρμογή ...