Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιότρας, Γεώργιος
dc.contributor.authorΧρόνη, Αγγελική
dc.contributor.otherChroni, Aggeliki
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-09-20T05:58:51Z
dc.date.available2018-09-20T05:58:51Z
dc.date.copyright2018-09-19
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΔΜΥ/2018/00430el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3744
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractO Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την ισότητα ως την ισοτιμία στην πρόσβαση στην φροντίδα υγείας που υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες για πρόσβαση στην υγεία και στις υπηρεσίες της χωρίς να γίνονται διακρίσεις βασισμένες σε παράγοντες και κριτήρια όπως η κοινωνική κατάσταση, η οικονομική κατάσταση, η φυλή, ο πολιτισμός, κ.ά. (Κυριόπουλος κ.ά., 1999). Εκτός όμως από την ισοτιμία στην πρόσβαση στη φροντίδα και στις υπηρεσίες υγείας, η ισότητα έγκειται και στις συνθήκες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου όπως για παράδειγμα αυτές της διαβίωσης. Η ύπαρξη της ισότητας τεκμηριώνεται δε από την απουσία διαφορών σε δείκτες σχετικούς με την υγεία ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές και πληθυσμιακές ομάδες (Cumper, 1991). Για παράδειγμα στην μελέτη που διεξήγαγαν οι Mackenbach et al. (2008), αναφορικά με τις ανισότητες στην υγεία σε 22 χώρες της Ευρώπης, εξετάστηκαν οι δείκτες της θνησιμότητας, η εκπαίδευση, η ισότητα, κ.ά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις κοινωνικές ανισότητες στον χώρο υγείας και πρόνοιας και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στόχο έχει να εξετάσει αν εντοπίζονται κοινωνικές ανισότητες στην πρόσβαση των ανηλίκων μεταναστών στο πρόγραμμα Εθνικού εμβολιασμού σε σύγκριση με τους ανηλίκους Έλληνες (4 έως 6 ετών) στο νησί της Λέσβου. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι: 1) Εντοπίζονται ανισότητες στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας στην Ελλάδα; 2) Ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας στην Ελλάδα; 3) Ποιες είναι οι αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας στην Ελλάδα; Στο πλαίσιο της αναζήτησης και της έρευνας για τους κοινωνικούς παράγοντες, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη εστίαση και προβληματισμός για το αν η οικονομική κρίση επηρεάζουν την υγεία λόγω των νέων φαινομένων που δημιουργεί όπως η απώλεια εργασίας, η επίδραση στην ψυχική υγεία, η δημιουργία εθισμών, ή η υιοθέτηση πιο ανθυγιεινών τρόπων ζωής όπως η κατανάλωση πιο φθηνού φαγητού που δεν έχει διατροφική αξία ή το κάπνισμα ως αντίδραση στην αύξηση του άγχους, η ελλιπής διαχείριση των ασθενών λόγων της υπερφόρτωσης των υπηρεσιών υγείας ή την καθυστέρηση παροχής φροντίδας σε ασθενείς που δεν μπορούν να καλύψουν το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται ή λόγω άλλων διακρίσεων (Stuckler et al., 2009). Τις σημαντικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η οικονομική κρίση έχει αναγνωρίσει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που θεωρεί πολύ πιθανή την αύξηση περιστατικών άγχους, αυτοκτονιών και ψυχικών ασθενειών καθώς και ότι οι πρώτοι που θα πληγούν από τις νέες συνθήκες θα είναι οι φτωχοί και οι ευάλωτοι. Δυσκολία επίσης εντοπίζει και στον καθορισμό των προϋπολογισμών για την υγεία λόγω των προβλημάτων που θα υπάρξουν (Stuckler et al., 2009). Στην Ελλάδα που βιώνει σημαντικές επιπτώσεις λόγω της οικονομικής κρίσης είναι σημαντική η εξέταση των ομάδων που πλήγονται από αυτή και είναι δέκτες κοινωνικών ανισοτήτων. Στις ομάδες αυτές εντάσσονται και οι μετανάστες που είναι δέκτες και άλλων ανισοτήτων και διακρίσεων και είναι ζωτικής σημασίας να αναδειχθούν οι παράγοντες δημιουργίας τους για την ανάπτυξη πολιτικών που θα εστιάζουν στην επίλυση του φαινομένου.el_GR
dc.format.extent88 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥπηρεσίες υγείας -- Κοινωνικές ανισότητεςel_GR
dc.subjectHealth services -- Social inequalitiesel_GR
dc.titleΚοινωνικές ανισότητες στον χώρο υγείας και πρόνοιας. Η πρόσβαση των ανηλίκων μεταναστών στο πρόγραμμα Εθνικού εμβολιαμσού σε σύγκριση με τους ανήλικους Έλληνες (4-6 ετών) στο νησί της Λέσβουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe World Health Organization defines equality as the parity in access to health care. This means that all people must have the same rights and the same opportunities for access to health and its services, without discrimination based on factors and criteria such as social status, economic situation, race, culture, a. (Kyriopoulos et al., 1999). However, apart from equal access to care and health services, equality also applies to conditions affecting human health such as living conditions. The existence of equality is documented by the absence of differences in health indicators between different social and population groups (Cumper, 1991). For example, in the study conducted by Mackenbach et al. (2008), with regard to health inequalities in 22 European countries, mortality, education, equality, etc. were examined. The purpose of this research is to examine social inequalities in the health and welfare area and especially in Greece. In particular, it aims at examining whether social inequalities in the access of juvenile migrants to the National Vaccination Program are identified as compared to minors (4 to 6 years old) on the island of Lesvos. The main research questions to be answered by the survey are: 1) Are inequalities in health and welfare identified in Greece? 2) What are the main indicators of social inequalities in health and welfare in Greece? 3) What are the causes of social inequalities in health and welfare in Greece? In the context of general research and research into social factors, in recent years there has been a great deal of focus and reflection on whether the economic crisis affects health due to new phenomena such as loss of work, mental health effects, addiction, or the adoption of more unhealthy lifestyles such as the consumption of cheaper non-nutritional food or smoking in response to anxiety, poor patient management due to overloading health services or to delay care for patients who cannot meet the extra costs required or due to other discrimination (Stuckler et al., 2009). The significant impact that the economic crisis will have has been recognized by the World Health Organization, which considers it very likely to increase the incidence of anxiety, suicide and mental illness, and that the first to be hit by the new conditions will be the poor and the vulnerable. Difficulty is also found in determining health budgets due to the problems that will arise (Stuckler et al., 2009). In Greece, which is experiencing significant repercussions due to the economic crisis, it is important to examine the groups that suffer from it and are receiving social inequalities. These groups also include immigrants who are recipients of other inequalities and discrimination, and it is vital to highlight their own actors in developing policies that will focus on resolving the phenomenon.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record