• Επιδημιολογική επιτήρηση νοσοκομειακών λοιμώξεων 

    Αγαπίου, Μαρία (2016-09-01)
    Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν ...