Show simple item record

dc.contributor.advisorΑραμπατζής, Γαρύφαλλος
dc.contributor.authorΑμοιρίδης, Μιχάλης
dc.contributor.otherAmoiridis, Michalis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-05-15T09:30:25Z
dc.date.available2018-05-15T09:30:25Z
dc.date.copyright2018-05-15
dc.date.issued2017-08
dc.identifier.otherΔΠΠ/2017/00167el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3428
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της συμβολής των προστατευόμενων περιοχών στην τουριστική ανάπτυξη. Το θέμα διερευνάται τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε εμπειρικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο, μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, καταγράφεται αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο γύρω από τις προστατευόμενες περιοχές, όπως ο ορισμός τους και ο ρόλος τους στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα θέματα που συζητούνται στο πλαίσιο αυτό, είναι η συμβολή τους στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, στη διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού, στην παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας και γενικά στη διατήρηση της ανθρώπινης υγείας, αλλά και της οικονομικής ευημερίας. Κατόπιν διερευνάται σε βάθος η σύνδεση του τουρισμού και των προστατευόμενων περιοχών. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται τα κίνητρα των επισκεπτών στις περιοχές αυτές, η ανάπτυξη βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές, και οι ευεργετικές αλλά και αρνητικές επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης στις προστατευόμενες περιοχές. Στη συνέχεια εστιάζουμε στην περίπτωση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. Θέματα που είναι σημαντικά για τη χώρα μας και μελετώνται στο κεφάλαιο αυτό είναι η έλλειψη ενός σαφούς διαχειριστικού πλαισίου για τις προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα, και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η έλλειψη επηρεάζει την ικανοποίηση των επισκεπτών στις περιοχές αυτές. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης υποδεικνύουν ότι οι βιώσιμες μορφές τουρισμού αποτελούν την καταλληλότερη μορφή τουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών. Σε εμπειρικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε πρωτογενής έρευνα σε 121 επισκέπτες στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, την πρώτη περιοχή στην Ελλάδα που χαρακτηρίστηκε νομοθετικά, ως προστατευόμενη το 1938, με σκοπό τη διερεύνηση των επιπέδων ικανοποίησης των επισκεπτών του Δρυμού, σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της προστατευόμενης περιοχής αλλά και με τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο αναλυτικά διερευνήθηκε το προφίλ των επισκεπτών του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, οι απόψεις τους για τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά του και για τις ενέργειες που θα τον βελτιώσουν, αλλά και η συσχέτιση μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών των επισκεπτών με την περιβαλλοντική συμπεριφορά τους στην προστατευόμενη περιοχή του Ολύμπου. Οι επισκέπτες συνολικά φαίνεται να έχουν σχηματίσει γενικά θετικές εντυπώσεις από την επίσκεψη τους στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου, αν και κάποιες αρνητικές εντυπώσεις καταγράφηκαν όσο αφορά τις υποδομές του Δρυμού, οι οποίες αφορούσαν τις υποδομές (ελλείψεις τουαλετών και κάδων απορριμμάτων) και το προσωπικό του (έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και ανεπαρκής παροχή πληροφόρησης). Ωστόσο οι εντυπώσεις αυτές δεν βρέθηκαν να είναι σε μεγάλο βαθμό αρνητικές, ώστε να αλλάζουν την άποψη του δείγματος σχετικά με την γενικότερη ικανοποίηση από την επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών (φύλο, ηλικία, επίπεδο μόρφωσης και χώρα προέλευσης), φάνηκε να επηρεάζουν τις απόψεις τους, τόσο στους λόγους επίσκεψης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όσο και στις εντυπώσεις που αποκόμισαν κατά την επίσκεψη τους. Οι τουρίστες πιστεύουν ότι οι συνιστώσες που θα πρέπει να βελτιωθούν είναι η λειτουργικότητα του Δρυμού, η ασφαλής πρόσβαση, η σήμανση, η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, η δημιουργία τελεφερίκ και η τοποθέτηση κατάλληλου προσωπικού για την διευκόλυνση των επισκεπτών. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν σε μεγάλο μέρος τους αυτά προηγούμενων ερευνών που έγιναν για την διερεύνηση της ικανοποίησης των επισκεπτών σε άλλους Εθνικούς Δρυμούς της χώρας. Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των υποδομών του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προκειμένου να αυξήσουν τα επίπεδα ικανοποίησης των επισκεπτών της περιοχής, με έμφαση στη βελτίωση των χώρων αναψυχής (περισσότερες τουαλέτες, κάδοι απορριμμάτων, χώροι πικ-νικ). Επιπρόσθετα προτείνεται η πρόσληψη πρόσθετου εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα τον αυξημένο αριθμό επισκεπτών κατά μήκος των μονοπατιών και να παρέχει μεγαλύτερα επίπεδα πληροφόρησης σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή του Ολύμπου. Οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτά τα χαρακτηριστικά του πάρκου, ώστε να ενισχύσουν περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την αύξηση της επισκεψιμότητας στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου.el_GR
dc.format.extentxii, 145 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΤουριστική ανάπτυξη -- Προστατευόμενες περιοχέςel_GR
dc.subjectTourism development -- Protected areasel_GR
dc.titleΗ συμβολή των προστατευόμενων περιοχών στην τουριστική ανάπτυξη. Η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Ολύμπουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractPresent thesis studies the contribution of protected areas to tourism development. The subject is investigated both theoretically and empirically. On theoretical level, review of international and Greek literature helps recording the theoretical framework around protected areas, such as their definition and role in environmental protection. The topics discussed in this context are protected area's contribution to slowing down climate change, preserving biodiversity, preserving history and culture, providing high-quality drinking water and generally maintaining human health and economic well-being . The link between tourism and protected areas is subsequently explored in depth. More specifically, the motivation of visitors in these areas, the development of sustainable and alternative forms of tourism in the protected areas, and the beneficial as well as negative effects of tourist development on protected areas are being studied. Also, we focus on the protected areas in Greece. Issues that are important to our country and are addressed in this chapter are the lack of a clear management framework for protected areas, and the way this shortage affects visitors satisfaction in these areas. Findings of literature review suggest that sustainable forms of tourism are the most suitable form of tourism in protected areas and can bring significant benefits to the inhabitants of the wider areas. On empirical level, a primary survey to 121 visitors was carried out in the Olympos National Park, the first region in Greece that was legally characterized as protected in 1938. The survey investigates the levels of satisfaction of the visitors of the Park, about the particular features of this protected area and the characteristics of the services provided. More specifically, it studies visitors profiles at the Olympus National Park, their views on the natural and artificial features and the actions that will improve it, as well as the correlation between the socio-demographic characteristics of the visitors and their environmental behavior in the protected area of Olympus. The visitors as a whole seem to have received positive impressions from their visit to the Olympos National Park, although some negative impressions have been recorded regarding the infrastructures of the Park that concerned infrastructure (deficiencies of WC and waste bins) and its staff (lack of specialized staff and inadequate provision of information). However, these impressions were not found to be largely negative in order to change the view of the sample regarding the overall satisfaction of the visit to the Olympos National Park. The demographics of the visitors (gender, age, educational level and country of origin) seemed to influence their views, both in terms of visiting the Olympus National Park and the impressions they had during their visit. Tourists believe that the components that should be improved are the functionality of the Park, secure access, labeling, garbage collection, cableway installation and the fitting of staff to facilitate visitors. These findings largely confirm these of previous research studies, that have been conducted to investigate the satisfaction of visitors to other National Parks in the country. In the context of the results of this survey, managing authorities should concentrate on improving the infrastructure of Olympus National Park in order to increase the levels of satisfaction of visitors to the area, with emphasis on improving recreation areas (more toilets, waste bins, pic-nick). Additionally, it is proposed to hire additional specialized staff who could better manage the increased number of visitors along the paths and provide more information on the protected area of Olympus. Managing authorities should focus on these park features to further enhance the quality of service provided while enhancing the traffic to the Olympos National Park.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record