Show simple item record

dc.contributor.advisorΣίσκου, Όλγα
dc.contributor.authorΛιάκου, Αθανασία
dc.contributor.otherLiakou, Athanasia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-02-21T06:49:13Z
dc.date.available2018-02-21T06:49:13Z
dc.date.copyright2018-02-20
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2018/00134el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3263
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός: Η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, έχει διαταράξει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές ισορροπίες, τουλάχιστον όπως ήταν γνωστές από την εποχή της μεταπολίτευσης ως το 2009. Το υπερδιογκωμένο δημοσιονομικό χρέος της χώρας και η άμεση εμπλοκή των δανειστών στις εσωτερικές υποθέσεις με την υπογραφή τριών μνημονίων οδήγησαν σε πολιτικές λιτότητας. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σύστημα υγείας της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βρέθηκαν στη δίνη της οικονομικής ύφεσης το διάστημα 2007-2009. Μέθοδοι: Η μελέτη εστιάζει κυρίως στις διαφορετικές πολιτικές υγείας που υιοθετήθηκαν από τα ευρωπαϊκά κράτη. Για τη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος επιλέχθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν μελέτες, έρευνες, άρθρα και πηγές, που σχετίζονται με το ζήτημα της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας. Από τις συνολικά 167 μελέτες που εντοπίστηκαν και σχετίζονταν με τις θεματικές που προσεγγίζονται στο παρόν πόνημα, συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση οι 54 μετά την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού και συμπερίληψης που τέθηκαν εκ των προτέρων. Βασικός περιορισμός για την επιλογή ενός βιβλιογραφικού τεκμηρίου αποτέλεσε η χρονική διάρκεια συγγραφής, η οποία αφορά το διάστημα μετά το 2007 ως και σήμερα. Αποτελέσματα: Από την ερευνητική μελέτη προκύπτει η θετική συσχέτιση της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των δαπανών υγείας με το προσδιοριζόμενο χαμηλό επίπεδο του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή που αυξάνεται το οικονομικό κόστος των υγειονομικών παροχών, το οποίο καλείται να καλύψει ο ίδιος ο πολίτης, μειώνεται η ποιότητά τους. Από τη διαμορφούμενη κατάσταση έχουν επηρεαστεί κατά κύριο λόγο τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Οι δυσμενείς συνέπειες τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία πληθαίνουν και οι κρατικοί φορείς αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν, λόγω οικονομικής στενότητας. Συμπεράσματα: Η έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό σύστημα υγείας θα μπορούσε να βελτιώσει τους δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας αν ακολουθούσε το παράδειγμα των προηγμένων, κυρίως, ευρωπαϊκών κρατών, όπου το βάρος των μεταρρυθμίσεων μετατοπίστηκε στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων υγείας, μέσω της ενίσχυσης των εξωνοσοκομειακών δομών, του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής περίθαλψης και της αποφυγής της άσκοπης χρήσης της δευτεροβάθμιας φροντίδας.el_GR
dc.format.extent126 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΟικονομική κρίση -- Υπηρεσίες υγείας -- Ελλάδαel_GR
dc.subjectEconomic crisis -- Health services -- Greeceel_GR
dc.titleΟι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο ελληνικό σύστημα υγείας σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρεςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractPurpose: The economic crisis that is going through the country, has deranged economic, social, political and cultural balances, at least as they were known from the post-Junta period to 2009. The overcrowded fiscal debt of the country and the direct involvement of lenders in domestic affairs with the signing of three memoranda led to austerity policies. This study examines the impact of the economic crisis on the healthcare system of Greece in relation to the other European countries, which were found in the spiral of the economic recession in 2007-2009. Methods: The study focuses mainly on the different health policies adopted by European states. The bibliographic review method was chosen to identify the research question. Specifically, studies, surveys, articles and other sources were selected that relate to the issue of the impact of the economic crisis on the quality and effectiveness of the healthcare system. Out of a total of 167 studies identified and related to the themes approached in this thesis, 54 were included in the review after applying the exclusion and inclusion criteria set out in advance. The main limitation for the selection of a bibliographic presumption was the period of writing, which concerns the post-2007 period to date. Results: This study shows the positive correlation of the economic crisis and the reduction of health expenditures with the low level of the healthcare system in Greece. At the same time that the financial cost of health benefits covered by out of pocket payments increases, their quality decreases. The emerging situation has mainly affected the lower social strata. The adverse effects on both physical and mental health are increasing and state bodies are unable to cope with the problems that arise, due to financial constraints. Conclusions: The present research suggests that the Greek healthcare system could improve efficiency and quality indicators by following the example of the advanced European countries in particular, where the burden of reforms has shifted to the modernization of healthcare systems through the strengthening of out-of-hospital structures, the efficient use of the pharmaceutical sector and the avoidance of unnecessary use of the system.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record