Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαναγίδης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΕλευθεριάδης, Μιχάλης
dc.contributor.otherEleftheriadis, Michael
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-11-15
dc.date.accessioned2017-11-15T07:55:58Z
dc.date.available2017-11-15T07:55:58Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.otherΣΑΕ/2017/00005el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3203
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι εξελίξεις στις τεχνολογίες συμπίεσης βίντεο και ασύρματων δικτύων, συνεπικουρούμενες από την ολοένα αυξανόμενη τάση για εφαρμογές μετάδοσης βίντεο πάνω από ασύρματα κανάλια επικοινωνίας, οδηγούν την ερευνητική κοινότητα στην εξέταση καινοτόμων λύσεων για την παροχή υπηρεσιών βίντεο που θα μεγιστοποιούν την ποιότητα εμπειρίας του χρήστη. Ως φυσικό επακόλουθο της γενικότερης ψηφιοποίησης υπηρεσιών και αγαθών, έτσι και η ιατρική περίθαλψη, δεν θα μπορούσε να μην επωφεληθεί από τις προαναφερθείσες εξελίξεις. Διάγνωση από απόσταση, από ασθενοφόρο σε επείγοντα περιστατικά, και από περιοχές μαζικών καταστροφών στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων, είναι μερικά από τα σενάρια εφαρμογών κινητής υγείας βασιζόμενα στην μετάδοση βίντεο που έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. Η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων εργαλείων για την επεξεργασία, μεταφορά, και ανάλυση βίντεο σε πραγματικό χρόνο σε οποιαδήποτε συσκευή, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αναμένεται να οδηγήσει στην υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων και υπηρεσιών τόσο στη καθημερινή κλινική πρακτική όσο και στα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων στο εγγύς μέλλον. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής διατριβής είναι να εξετάσει τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο πρότυπο προσαρμοστικής μετάδοσης βίντεο MPEG-DASH. Πιο συγκεκριμένα, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός συστήματος για την αξιόπιστη και ποιοτική μετάδοση βίντεο πάνω από οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας, σε οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθιστώντας την διαδικασία αυτή διάφανη προς το χρήστη, στοχεύοντας στην μεγιστοποίηση της ποιότητας εμπειρίας. Εδώ, κρίνεται αναγκαίο να τονίσουμε πως το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να βρει εφαρμογή σε οποιοδήποτε είδος βίντεο, τόσο γενικού όσο και ιατρικού περιεχομένου. Ως σενάριο χρήσης επιλέχθηκε η μετάδοση βίντεο από περιοχές μαζικών καταστροφών στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων. Για το σκοπό αυτό, συντάχθηκε ένα σύνολο δεδομένων βίντεο που απεικονίζουν διαφορετικά περιστατικά έκτακτων περιστατικών και μαζικών καταστροφών τα οποία συλλέχθηκαν από πραγματικές ασκήσεις του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης και Πρώτων Διασωστών Κύπρου. Ενδεικτικά, ανταπόκριση σε σενάριο πυρκαγιάς και σεισμού, διάσωση και εκκένωση εγκλωβισμένου τραυματία, και περιποίηση τραύματος, αποτέλεσαν μερικά από τα βίντεο δείγματα πάνω στα οποία βασίστηκε η παρούσα μελέτη. Στη συνέχεια, τα βίντεο αυτά κωδικοποιήθηκαν σε κλιμακωτές διαστάσεις και εύρος ζώνης χρησιμοποιώντας το πρότυπο κωδικοποίησης H.264/AVC (Advanced Video Coding). Σκοπός του συγκεκριμένου βήματος είναι η αντιστοίχιση των διαστάσεων του βίντεο στις διαστάσεις που υποστηρίζουν οι πιο διαδεδομένες συσκευές τελικού χρήστη σήμερα, καθώς και η αντιστοίχιση με τους τυπικούς ρυθμούς δεδομένων iv που υποστηρίζουν τα διαθέσιμα ασύρματα κανάλια επικοινωνίας σήμερα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το πρότυπο MPEG-DASH, τα βίντεο αυτά έγιναν διαθέσιμα μέσω μιας διαδικτυακής εφαρμογής, για την ποιοτική αξιολόγηση του συστήματος. Το πρότυπο MPEG-DASH, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο εύρος ζώνης που υπάρχει στο χρήστη την εκάστοτε χρονική στιγμή, παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης κωδικοποίησης (σε εύρος ζώνης και διάστασης) του βίντεο που αναπαράγεται. Η διαδικασία αυτή είναι διάφανη στο χρήστη. Η αξιολόγηση του συστήματος βασίζεται τόσο στην αντιληπτή ποιότητα βίντεο του χρήστη όσο και σε αντικειμενικές μετρικές ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε χρήστης μπορούσε να επιλέξει ένα βίντεο και να αξιολογήσει την ποιότητά του βαθμολογώντας με κλίμακα από το ένα μέχρι το δέκα. Ταυτόχρονα, το προτεινόμενο σύστημα προσφέρει την δυνατότητα αντιστοίχισης των υποκειμενικών αξιολογήσεων του χρήστη με τις αντικειμενικές μετρικές ποιότητας βίντεο, όπως το PSNR σε συνάρτηση του εύρους ζώνης (bitrate), και την εξαγωγή συμπερασμάτων συσχέτισης μεταξύ των δυο.el_GR
dc.format.extentix, 54 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΕφαρμογές μετάδοσης βίντεοel_GR
dc.subjectVideo transmission applicationsel_GR
dc.titleΠροσαρμογή κωδικοποίησης για την ασύρματη μετάδοση βίντεο σε πραγματικό χρόνοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe evolution of video compression and wireless network technologies with the increasing tendency for video transmission applications over wireless communication channels, leading the research community to test innovative solution in order to provide video services, which maximize the quality of user experience. Due to, the general digitization of services and goods, the medical care would benefit from the above progress as well. The distance diagnosis from ambulance during an emergency incidents and from areas of mass destruction in the Crisis Management Center. These are some of the mobile health-based scenario on video transmission, which have a rapid growth over the last decade. The progress of new and innovative real-time processing, transfer, and video analysis tools on any device, anywhere, anytime this adoption is expected to lead of such systems and services for daily clinical practice and crisis management protocols in the near future. The aim of this diploma thesis is to examine the possibilities, which offers the new standard of Adaptive Streaming MPEG-DASH. Specifically, the deployment and evaluation a system for reliable and quality video streaming over any communication channel on any end-user device at any time, making this process transparent to the user and maximizing the quality of experience. As a use case scenario, video broadcasting from areas of mass destruction was selected in the crisis management center. For this purpose, a set of video data has been written to illustrate different incidents of extraordinary incidents and mass disasters collected from real exercises of Cyprus Search & Rescue Team and Rescue Coordination Center. Indicatively, the scenarios are a responding to a fire and earthquake, rescuing and evacuating trapped wounded, and wound care, were some of the video samples on which this study based. Furthermore, the videos were encoded in scalable resolution and bandwidth using the compression standard H.264/AVC (Advanced Video Coding). The purpose of this step is to correlate the resolution of the video with the resolution, which supported from the most common end-user devices today and correlation with the standard data rates, which supported by the available wireless communication channels today. Then, using the MPEG-DASH standard, the videos were made available through an online application for qualitative evaluation of the system. The MPEG-DASH standard, taking into consideration the available user bandwidth in any specific time and enables selection of the appropriate encoding (in bandwidth and resolution) of the video being played. This process is transparent to the user. The evaluation of the system is based on both the comprehensible quality of the user's video and the objective quality measurements. Specifically, each user could select a video and score the rating with scale from one to ten. At the same time, the proposed system offers the ability to correlate the subjective user ratings with objective video quality, such as the PSNR correlate with bandwidth and export conclusions between the two.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record