Show simple item record

dc.contributor.advisorΣυριόπουλος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.authorΠοδούρη, Βίκη-Παρασκευή
dc.contributor.otherPodouri, Viki-Paraskevi
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-07-10
dc.date.accessioned2012-07-10T10:21:42Z
dc.date.available2012-07-10T10:21:42Z
dc.date.copyright2012-05
dc.date.issued2012-07-10
dc.identifier.otherΤΡΑ-ΧΡΗ/2012/00032el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/316
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο ωφελεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας καθώς το κόστος μιας κρίσης εκτείνεται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Η ανάγκη ύπαρξης και εφαρμογής ενός κανονιστικού πλαισίου ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών, και ειδικά της κεφαλαιαγοράς, κατά το δυνατόν εναρμονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι επιτακτική δεδομένου ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης μόνο οι εποπτικές και ρυθμιστικές οικονομικές αρχές μπορούν να εγγυηθούν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. Στόχος της παρούσας συγγραφικής προσπάθειας είναι η ανάδειξη της σημασίας του θεσμικού πλαισίου και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων σε κοινοτικό επίπεδο για τη διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης λειτουργίας των κεφαλαιαγορών. Στην προσπάθειά μας ξεκινάμε με το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται μια παρουσίαση της διαχρονικής προσπάθεια των οικονομολόγων να αναδείξουν την ανάγκη ύπαρξης ενός συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου. Παρουσιάζεται η χρησιμότητα και η λειτουργία των οργανωμένων κεφαλαιαγορών για την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ακολουθεί το θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, η ρυθμιστική παρέμβαση και τα επίπεδα ρύθμισης των αγορών αυτών. Αναπτύσσεται ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή με εξέχοντα ρόλο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δίκαιο των κεφαλαιαγορών, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται δεχόμενο επιρροές από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το Διεθνές εν γένει. Η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των κεφαλαιαγορών έγκειται στο δίκαιο αυτό. Για το λόγο αυτό αναφέρονται διεξοδικά οι πιο σημαντικές οδηγίες της Ε.Ε. και τι πετυχαίνει η κάθε μια από αυτές. Κατόπιν, στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του θεσμού της Βασιλείας, παρουσιάζεται η Επιτροπή της Βασιλείας, καθώς και τα Σύμφωνα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Ο ρόλος που διαδραμάτιζαν και συνεχίζουν να διαδραματίζουν αυτές οι Συμφωνίες είναι καταφανής παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές, που οι εποπτικές αρχές κάθε χώρας μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ώστε να καθορίσουν τις ρυθμιστικές πολιτικές που εφαρμόζουν. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται πιθανές ρυθμιστικές αστοχίες και προβλήματα, τα οποία επηρέασαν και επηρεάστηκαν από την αστάθεια των Αγορών. Η κρίση που ξεκίνησε το 2008 και συνεχίζει ακόμη και σήμερα, ανέδειξε την ανάγκη ορισμένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες, αν εφαρμοστούν, θα διασφαλίσουν τις κεφαλαιαγορές, όσον αφορά τη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές απαριθμούνται και αναδεικνύεται η ανάγκη της νέας αρχιτεκτονικής ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο ως στόχο έχει την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί το πλαίσιο αυτό διεθνές προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κεφαλαιαγορών.el_GR
dc.format.extent75 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΘεσμικό πλαίσιο -- Κεφαλαιαγοράel_GR
dc.subjectΔίκαιο κεφαλαιαγοράςel_GR
dc.subjectInstitutional framework -- Capital marketsel_GR
dc.subjectCapital markets lawel_GR
dc.titleΘεωρία ρύθμισης κεφαλαιαγορών και θεσμικό πλαίσιο στην Ε.Ε. Η σημασία του ρυθμιστικού πλαισίου στο χρηματοοικονομικό τομέαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe stability of the financial system may be characterized as a public’s good, which benefits the whole of the financial activity since the cost of a crisis spreads throughout the whole spectrum of economy. The need for the existence and application of a prescriptive regulation framework and supervision of the financial markets, especially of the capital markets, attuned in European level, is imperative given the fact that in conditions of an economic crisis only the supervisory and regulatory financial authorities can guarantee the smooth operation of the financial system. The objective of this writing attempt is the designation of the importance of the institutional framework and the regulatory interventions in a European Union level for the assurance of a gentle and reliable function of the capital markets. In our attempt we begin with our first chapter, in which there is a presentation of the timeless effort of the economists to designate the need for the existence of a particular regulatory framework. It is presented the utility and the function of the organized capital markets as for the proper operation of the whole financial system. Hereupon, there is the institutional framework of the capital market, the regulatory regulation and the levels of regulations of these markets. It is also elaborated the role of the European Securities and Market Authorities (ESMA) as an independent supervisory authority with a significant role. In the second chapter, it is presented the capital markets law, as it is formed by taking influences by European Law and the International as a whole. The assurance of the efficiency of the capital markets is resided in the law. For this reason, the most important directives of the EU are reported thoroughly as well as what each of them accomplishes. Afterwards, in the third chapter there is a brief presentation of the institution of Basel, the Basel Committee , the International Settlements in Basel, I, II and III. The role that these sets used to play and are still playing is evident giving guidelines which the supervisory authorities of every country can use, so that they can determine the regulatory policies they implement. Finally, in the fourth chapter there is a reference of the possible regulatory fails and problems which influenced and were influenced by the instability of the markets. The economic crisis which started in 2008 and continues even today, made evident the need for certain reformations which, if implemented, will insure the capital markets as far as their stability, transparency and effectiveness are concerned. These reformations are listed and the need of a new architecture in the regulatory framework, whose aim is the purge of the financial system, is emerged. The ultimate aim is for this framework to become international so that the effectiveness of the capital markets will improve.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record