Now showing items 21-30 of 30

 • Ο αντίκτυπος της τουριστικής ανάπτυξης στην Τηλεϊατρική και στις υπηρεσίες υγείας. 

  Σαλί, Σοφία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Τα τελευταία 30 χρόνια, η Τουριστική ανάπτυξη επιδρά όλο και περισσότερο στο σύνολο της οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής ενός οργανωμένου κράτους. Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας, ενεργά συνδεδεμένος με κάθε ...
 • Εφαρμογές της τηλεϊατρικής στην μαιευτική και στην γυναικολογία 

  Γερολέμου, Ανδρούλλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Παγκoσμίως, oι άvθρωπoι πoυ κατoικoύv στηv περιφέρεια και σε απoμακρυσμέvες περιoχές, πoλλές φoρές έχoυv αvάγκη έγκαιρης πρόσβασης σε πoιoτική και εξειδικευμέvη ιατρική φρovτίδα. Η αvάγκη αυτή ισχύει όχι μόvo για τoυς ...
 • Τηλεϊατρική και εφαρμογές ρομποτικής χειρουργικής με την χρήση υπολογιστικής όρασης [Ερευνητική] 

  Αδάμου, Άντρια (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση εφαρμογών ρομποτικής χειρουργικής, οι οποίες χρησιμοποιούνται σήμερα για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ...
 • Αυτόματη επισημείωση ιατρικής εικόνας 

  Γιαννουλάκης, Αναστάσιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Η ιατρική απεικόνιση αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης. Λόγω του μεγάλου αριθμού ιατρικών εικόνων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για έναν αποδοτικό μηχανισμό που μπορεί να ταξινομεί και να αναζητά ...
 • Διάγνωση και πρόληψη των παθήσεων του μαστού με χρήση τομογραφικής απεικόνισης 

  Ιωάννου, Σκεύη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Ο μαστός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για μια γυναίκα. Ωστόσο, μπορεί να αναπτύξει παθολογίες οι οποίες πιθανότατα να αναπτυχθούν σε καρκίνο. Παθήσεις οι οποίες δεν συνδέονται με τον καρκίνο είναι οι αναπτυξιακές ανωμαλίες, ...
 • Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και διαλειτουργικότητα. 

  Δημητρίου, Χρίστια (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Η μελέτη αυτή διερευνά την Ηλεκτρονική Υγεία και τις εφαρμογές της στα υγειονομικά συστήματα. Αναλύοντας ...
 • Εφαρογή αναγνώρισης συναισθηματικής κατάστασης για την παρακολούθηση της άνοιας. 

  Πιερίδου, Κωνσταντίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η νόσος Άλτσχαιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος χωρίς προβλεπόμενη θεραπεία που επηρεάζει όλο και περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο ανά το παγκόσμιο. Η συμπτωματολογία της νόσου είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με πολλές ...
 • Έρευνα αλγορίθμων και προσεγγίσεων εξόρυξης βιοϊατρικών δεδεμένων. 

  Θεοδούλου Λ., Αλεξάντρα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Στις μέρες μας, η ιατρική βιομηχανία εξελίσσεται ραγδαία, με αποτέλεσμα την συντριπτική αύξηση του όγκου δεδομένων που παράγονται και αποθηκεύονται καθημερινά στα υποστατικά υγείας. Ο όγκος δεδομένων που παράγεται, ...
 • Εθνικά συστήματα υγείας. 

  Γεωργίου, Γιώργος Μ. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Η αξιολόγηση των σημαντικών εξελίξεων που καταγράφονται στον τομέα της υγείας, με πρώτιστη την εφαρμογή του νέου γενικού συστήματος παροχής υγειονομικής φροντίδας στην Κύπρο, απαιτεί την εν τω βάθει και ενδελεχή ανάλυση ...
 • Χρόνιοι ασθενείς και ηλεκτρονική υγεία. 

  Κυριάκου, Χριστίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Εισαγωγή: Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί ένα συνονθύλευμα δράσης των επιστημονικών πεδίων της ιατρικής Πληροφορικής, της δημόσιας υγείας και της επιχειρησιακής έρευνας η οποία δίνει έμφαση στην άμεση, έγκυρη, ποιοτική και ...