Show simple item record

dc.contributor.advisorΔερμεντζόπουλος, Χρήστος
dc.contributor.authorΚαρατζίκος, Ιωάννης
dc.contributor.otherKaratzikos, Ioannis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-09-04
dc.date.accessioned2017-09-05T07:21:00Z
dc.date.available2017-09-05T07:21:00Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-09-05
dc.identifier.otherΠΠΑ/2017/00039el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3051
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΑπό το πρώτο «Μουσείο» του Πτολεμαίου Σωτήρα που απευθυνόταν σε έναν κλειστό κύκλο διανοούμενων, ως το σύγχρονο μουσείο που χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, έχουν περάσει είκοσι τρείς αιώνες. Παρόλα αυτά, ο βασικός στόχος του μουσείου παραμένει κοινός: η προώθηση της γνώσης και του πολιτισμού. Ήδη από το 19ο αιώνα φανερώνεται ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου, με την ίδρυση, το 1899, του Παιδικού Μουσείου του Μπρούκλιν και την ανάπτυξη της μουσειακής εκπαίδευσης στις Σκανδιναβικές χώρες, το Βέλγιο, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. στα μέσα του 20ου αιώνα. Μετά το 1939, και την εμφάνιση της σύγχρονης θεωρίας της ανθρώπινης ανάπτυξης, την καθιέρωση των κοινωνικών επιστημών ως ακαδημαϊκών αντικειμένων, καθώς και τη δημιουργία του σύγχρονου, κρατικού - δημόσιου σχολείου, θα αλλάξει η σχέση μουσείου και εκπαίδευσης. Το ICOM εντάσσει στον ορισμό του για το μουσείο τη λέξη «εκπαίδευση», ενώ μετά τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 αναπτύσσεται ο κλάδος της μουσειοπαιδαγωγικής, μιας σύγχρονης επιστήμης που αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική πρακτική με χώρο δράσης το μουσείο και υλοποιούνται τα πρώτα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία, αρχικά, απευθύνονταν σε σχολικές ομάδες. Στην Ελλάδα, το πρώτο μουσείο που θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι το μουσείο Μπενάκη (1978). Για το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος είναι απαραίτητη η απόκτηση ενός θεωρητικού υποβάθρου που θα περιλαμβάνει τη γνώση των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεωριών και μουσειοπαιδαγωγικών μεθόδων. Το κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανάλογα με την ομάδα στόχο στην οποία απευθύνεται, συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στη μετάδοση μηνυμάτων και εμπειριών. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου, που αποτελεί τη μελέτη περίπτωσης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι ένα σύγχρονο μουσείο το οποίο - αξιοποιώντας τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών με σκοπό την ευκολότερη ανάγνωση των εκθεσιακών ενοτήτων - υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται, κυρίως, σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του μουσείου είναι η επικοινωνία με κάθε ομάδα κοινού, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την προσθήκη νέων εκπαιδευτικών δράσεων που θα απευθύνονται, στοχευμένα, σε περισσότερες ομάδες κοινού. Με την πρότασή μας για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τρείς ομάδες κοινού (μαθητές τρίτης δημοτικού, ηλικιωμένους μέλη ΚΑΠΗ και νέους ανέργους) επιδιώκεται η συνδρομή στην εκπαιδευτική και επικοινωνιακή πολιτική του Αρχαιολογικού Μουσείου Ναυπλίου.el_GR
dc.format.extentix, 122 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίουel_GR
dc.subjectNafplion Archaeological Museumel_GR
dc.subjectΜουσειοεκπαιδευτικά προγράμματαel_GR
dc.subjectMuseum educational programsel_GR
dc.subjectΜουσειοπαιδαγωγικήel_GR
dc.subjectMuseum educationel_GR
dc.titleΜουσειακά εκπαιδευτκά προγράμματα για όλους: από τη θεωρία στην πράξη. Μελέτη περίπτωσης: Μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα στο αρχαιολογικό μουσείο Ναυπλίου: απο το παρόν στο μέλλονel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractFrom the first “Museum” of Ptolemy Soter, which concerned a closed circle of intellectuals, to the modern museum that uses new information and communication technologies, twenty three centuries have passed. Nevertheless, the main goal of the museum remains common: the promotion of knowledge and culture. The educational role of the museum has been revealed since the 19th century, with the founding of the Brooklyn Children's Museum in 1899 and the development of museum education in the Scandinavian countries, Belgium, France and the United States, in the middle of the 20th century. After 1939, the emergence of modern theory of human development, the establishment of social sciences as academic objects, and the creation of modern state-public school, will change the relationship between museum and education. ICOM includes the word "education" in its definition of the museum, and since the mid-1960s, museum education, a modern science which is an innovative educational practice within the museum, and the first educational programs, which were, initially, addressed to school groups, are being developed. In Greece, the first museum to design and implement a training program is the Benaki Museum (1978). For the design of an educational program it is necessary to acquire a theoretical background that will include the knowledge of modern educational theories and museopedagogical methods. Each educational program, depending on the target group it targets, contributes differently to the transmission of messages and experiences. The Nafplion Archaeological Museum, which is the case study of this master thesis, is a modern museum which, by exploiting the achievements of new technologies in order to facilitate the reading of the exhibition modules, implements educational activities aimed primarily at primary school pupils. The aim of the museum is to communicate with all audience groups, something that can only be achieved by adding new educational actions targeted to more audiences. Our proposal for the design of educational programs for three groups of students (third grade pupils, elderly KAPI members and young unemployed) seeks to contribute to the educational and communication policy of the Archaeological Museum of Nafplion.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record