Show simple item record

dc.contributor.advisorΖαφειροπούλου, Μαρία
dc.contributor.authorΙωάννου, Άντρη
dc.contributor.otherIoannou, Antri
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-08-07
dc.date.accessioned2017-08-08T06:04:10Z
dc.date.available2017-08-08T06:04:10Z
dc.date.copyright2017-06
dc.date.issued2017-08-08
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2017/00116el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2998
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΥπόβαθρο: Η αγωγή υγείας έχει αναγνωρισθεί σε διεθνές επίπεδο ως θεμελιώδους σημασίας στην προσπάθεια για την προαγωγή της υγείας και για την μείωση των ανισοτήτων στην υγεία. Στην περίπτωση της Κύπρου η άνοδος των ποσοστών συμπεριφορών που δεν προάγουν την υγεία όπως είναι για παράδειγμα η παχυσαρκία, σε συνδυασμό με τον ισχυρό συσχετισμό που φαίνεται να παρουσιάζουν οι συμπεριφορές υγείας με το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο, δημιουργούν ερωτηματικά για το βαθμό στον οποίο η αγωγή υγείας ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλου του πληθυσμού. Σκοπός: α) να διερευνηθεί το κατά πόσον η υγεία σχετίζεται με το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο και μέσω ποιών μηχανισμών, β) να ανιχνευθεί ο βαθμός στον οποίο η αγωγή υγείας που παρέχεται σήμερα στην Κύπρο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού με βάση το μορφωτικό του επίπεδο και το φύλο, με απώτερο σκοπό γ) την ανάδειξη της αγωγής υγείας ως εργαλείου για την επιτυχή αντιμετώπιση ζητημάτων υγείας όπως και ευρύτερων θεμάτων ανισότητας στην υγεία. Μέθοδος: Η διατριβή βασίστηκε στην θεωρία πεδίου, δηλαδή στην συλλογή δεδομένων με βάση το γενικό ερευνητικό θέμα που τέθηκε εξ αρχής. Τα δεδομένα προέρχονται από σχετικές βάσεις και καλύπτουν κυρίως την περίοδο 2006- 2015, από την βιβλιογραφία όπως και από την ανάλυση λόγου των υπουργών παιδείας και υγείας της περιόδου 2011-2017. Αποτελέσματα: Βρέθηκαν τρεις περιπτώσεις όπου η κατάσταση υγείας των ατόμων συνδέεται με το μορφωτικό επίπεδο και το φύλο, εκ των οποίων επιλέχθηκε η παχυσαρκία ως κυρίαρχο παράδειγμα για την διερεύνηση της σχέσεως αυτής και για την αξιολόγηση της παρεχόμενης από το κράτος αγωγής υγείας λόγω μεγαλύτερου αριθμού δεδομένων αλλά και λόγω του ισχυρού συσχετισμού του φαινομένου αυτού με συγκεκριμένες συμπεριφορές υγείας. Συμπεράσματα: Το μορφωτικό επίπεδο των ατόμων επιδρά θετικά στην κατάσταση υγείας τους και κυρίως των γυναικών μέσα από διάφορους μηχανισμούς. Ένας από αυτούς είναι και η αγωγή υγείας η οποία φαίνεται να μην καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού, αφού ομάδες όπως τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και σε μεγαλύτερο βαθμό οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες στο σύνολο τους είναι πιθανόν να μην λαμβάνουν την ποσότητα και την ποιότητα της συγκεκριμένης γνώσης που θα ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Ως εκ τούτου η παρεχόμενη από το κράτος αγωγή υγείας θα πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσμού.el_GR
dc.format.extent104 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑγωγή υγείας -- Παχυσαρκίαel_GR
dc.subjectHealth Education -- Obesityel_GR
dc.titleΤο χάσμα μεταξύ υγείας και αγωγής υγείας στην Κύπρο μέσα απο το παράδειγμα της παχυσαρκίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Health education has been recognized at international level as fundamental in the effort to promote health and reduce health inequalities. In the case of Cyprus, the rise in non-health-promoting behaviors such as obesity, coupled with the strong correlation that health behaviors seem to have with the level of education and gender, raise questions about the extent to which health education responds to the needs of the entire population. Aim: (a) τo explore the extent to which health is related to educational level and gender and through which mechanisms; (b) to ascertain the extent to which the current health education provided in Cyprus responds to the needs of the population based on its educational level and gender, (c) with the ultimate aim of promoting health education as a tool for successfully addressing health issues as well as wider issues of health inequality. Method: The dissertation was based on field theory, i.e. in data collection based on the general research topic that was originally set. The data comes from relevant bases and covers mainly the period 2006-2015, from the literature and from the discourse analysis of the ministers of education and health of the period 2011-2017. Results: There have been three cases where the health status of individuals is linked to the educational level and gender, of which obesity was chosen as a predominant example for investigating this relationship and for evaluating the health education provided by the state due to a larger number of data but also because of the strong correlation of this phenomenon with specific health behaviors. Conclusions: The educational level of individuals has a positive effect on their health status and especially on women through various mechanisms. One of these is health education, which does not seem to cover the entire population, since groups such as low-educated people and to a larger extent women, but men as a whole also are likely not to receive the amount and the quality of the specific knowledge that will meet their needs. Therefore, state-provided health education should be improved to address the entire population.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record