Show simple item record

dc.contributor.advisorΓκρος, Χρήστος
dc.contributor.authorΑθανασιάδης, Αντώνιος
dc.contributor.otherAthanasiadis, Antonios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-08-04
dc.date.accessioned2017-08-04T10:44:17Z
dc.date.available2017-08-04T10:44:17Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-08-04
dc.identifier.otherΔΜΥ/2017/00398el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2982
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα τελευταία έτη έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές στο χώρο της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Ο ΕΟΠΥΥ πλέον αποτελεί τον κύριο αγοραστή υπηρεσιών υγείας, μέρος των οποίων, αποτελούν οι εργαστηριακές εξετάσεις. Ως προμηθευτές των υπηρεσιών, αν και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, εξετάζονται το Αιματολογικού, το Βιοχημικό και Βιοπαθολογικού Τμήμα κατά τα έτη 2014-2016, εστιάζοντας στο 2016. Τα τμήματα αυτά θα μελετηθούν ως προς το λειτουργικό και το οικονομικό τους μοντέλο Σκοπός: Ο εντοπισμός σημείων βελτίωσης της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας. Η μελέτη και ανάλυση της εργαστηριακής κίνησης διαχρονικά, σε σχέση τις Κλινικές του Νοσοκομείου και των ασφαλιστικών φορέων. Ο προσδιορισμός του κόστους των παραγόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο εξέτασης, διαδικασιών και τμημάτων. Εξέταση του τρόπου αποζημίωσης των παραγόμενων υπηρεσιών στους επιμέρους τομείς. Η διερεύνηση κατά πόσο τα τμήματα δημιουργούν έσοδα ή παθητικό. Μεθοδολογία: Παρουσιάζονται οι δομές, η στελέχωση, η ροή εργασιών, οι διαδικασίες, και εξοπλισμός των τμημάτων. Για την διαχρονική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία μέσω του πληροφοριακού συστήματος των εργαστηρίων. Για την μελέτη του έτους 2016, συγκεντρώθηκαν αναλυτικά στοιχεία των εργαστηριακών εξετάσεων από το L.I.S. Το Οικονομικό Τμήμα του Νοσοκομείου παραχώρησε στοιχεία δαπανών και μισθοδοσίας. Η ανάλυση και η συγκριτική τους αξιολόγηση στηρίχθηκε κυρίως σε έρευνες προερχόμενες από την διεθνή βιβλιογραφία, κυρίως από τη μελέτη του εργαστηριακού τομέα του συστήματος υγείας των Η.Π.Α., καθώς δεν υπάρχει ανάλογη μελέτη στην Ελληνική βιβλιογραφία. Συμπεράσματα: Τα υπό μελέτη τμήματα ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Εφαρμόζουν συστήματα εσωτερικού και εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και διαδικασίες, εναρμονιζόμενες με τα διεθνή πρότυπα. Οι διαδικασίες όμως δεν είναι καταγεγραμμένες, συστηματοποιημένες, και πιστοποιημένες. Δεν υπάρχει καταγραφή της άποψης των αποδεκτών των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία είναι απαραίτητη στο γενικότερο πλαίσιο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, πέρα των αξιόπιστων, έγκυρων και συγκρίσιμων αποτελεσμάτων. Αν και διαθέτει πληροφορικό σύστημα, δεν είναι διασυνδεδεμένο με τις Κλινικές του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την διακίνηση εγγράφων και καθυστερήσεων. Απαιτεί εισαγωγή των εξετάσεων των παραπεμπτικών από το προσωπικό, με συνέπεια αυξημένες πιθανότητες λάθος καταχωρήσεων και δέσμευση πολύτιμων εργατοωρών. Ορισμένοι αναλυτές δεν είναι ακόμα συνδεδεμένοι σε αυτό. Δεν καταγράφονται όλες οι εξετάσεις του Βιοπαθολογικού Τμήματος, με αποτέλεσμα την μη ύπαρξη ηλεκτρονικού αρχείου για αυτές. Παρατηρείται αυξητική τάση διαχρονικά στο σύνολο των εξετάσεων, με μεταβολές όμως στον αριθμό των εξεταζομένων και των εντολών. Ο μεγαλύτερος αριθμός εξετάσεων εντοπίζεται κατά το έτος 2016. Ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις εμφανίζουν τα Τακτικά εξωτερικά ιατρεία κατά 15,52% και τα Τμήματα επειγόντων κατά 10,38%. Μεγάλη μείωση εμφανίζουν οι Κλινικές του Παθολογικού τομέα κατά 21,44%. Αύξηση παρουσιάζουν τα ποσοστά ανασφάλιστων που προσέρχονται για εργαστηριακές εξετάσεις κατά 15,1%. Η ποσοστιαία κατανομή των εξετάσεων μεταξύ των τμημάτων δεν παρουσιάζει διαφορές. Εντοπίζονται διαφορές στο είδος των εξετάσεων μεταξύ των Κλινικών. Πιθανόν να εντοπίζεται φαινόμενο αμυντικής ιατρικής, σε ορισμένες Κλινικές του Νοσοκομείου. Το ποσοστό των συνολικών εξόδων για την προαναλυτική φάση υπολογίζεται σε 5%, για την αναλυτική σε 58% και την μεταναλυτική σε 37%. Ποσοστιαία τα έξοδα για τις εξετάσεις των Τ.Ε.Ι. υπολογίζονται στο 45%, για τις Κλινικές στο 36% και για τα Τ.Ε.Π. σε 19%. Τα τμήματα συνολικά παρουσιάζουν έσοδα 259.377€. Η μη εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης των εξετάσεων, στερεί από το Νοσοκομείο σημαντικά έσοδα.el_GR
dc.format.extentxiii, 144 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΜάνατζμεντ Ιατρικών Εργαστηρίωνel_GR
dc.subjectMedical Laboratory Managementel_GR
dc.subjectΟικονομική Ανάλυση Ιατρικών Εργαστηρίωνel_GR
dc.subjectMedical Laboratories Financial Analysisel_GR
dc.titleΜελέτη λειτουργικού και οικονομικού μοντέλου του Αιματολογικού, Βιοπαθολογικού και Βιοχημικού-Ανοσολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθηςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: In the last four years there have been significant changes in the field of Public Health in Greece. EOPYY is now the main buyer of Health Services, part of which are laboratory examinations. As service providers, although they are an integral part of the General Hospital of Xanthi, the Hematology, Biochemistry and Microbiology Department are examined in the years 2014-2016, focusing on 2016. These departments will be studied in terms of their functional and economic model. Aim: Finding ways to improve productivity, efficiency and quality. The study and analysis of the laboratory exams over time, in relation to the Hospital Clinics and Insurance Institutions. Determine the cost of the services produced per examination, Hospital Department, processes and at the pre-analysis, analysis and post-analysis phase. Examine the way in which the services are paid from different Hospital Departments. Investigating whether Clinical Laboratory generate revenue or liabilities. Methods: Description of the structures, staffing, workflow, processes, and equipment of the Laboratory Departments. Data was used for the longitudinal study through the Laboratory Information System. For the 2016 study, analytical data on laboratory tests were collected from L.I.S. The Hospital Financial Department provided expenditure and salary data. With the combination of total expenditure, number of tests and workflow, there was an attempt to estimate the cost per examination, phase, procedure and Clinical Department. The economic and benchmarking analysis was based on research from international studies, mostly from U.S., as there is no such study in the Greek literature. Conclusions: The departments under study meet the National technical specifications for the operation of diagnostic laboratories of biological materials. They implement internal and external quality control systems and procedures, which meet the international standards. However, procedures are not recorded, coded and certified. There is no record of the patients opinion of the services provided, which is necessary to establish quality services in addition to reliable, valid and comparable results. Although it has an I.T. system, it is not connected with the Hospital Clinics, resulting significant amount of paper documents and delays. Requires staff to input the examination order data, with the increased chance of wrong entries and loss of critical working hours. Some analytical systems are not yet connected to L.I.S. and the examination results must be copied by the laboratory staff. Not all examinations of the Microbiology Department are recorded and results are kept in books. There is an increasing trend over time to overall examinations, with changes in the number of patients and orders. The largest number of tests was at 2016. Especially increasing trends are recorded by Outpatients Department by 15,52% and Emergency Departments by 10,38%. The Clinical Pathology Clinics show a significant decrease by -21,44%. The percentage of laboratory tests to uninsured patients increased by 15,1%. The distribution percentage of examinations among the three Laboratory Departments shows no differences, in the study period. Differences in the type of examinations between clinics are identified. A defensive medicine phenomenon detected in some Clinics of the Hospital. The percentage of total costs for the pre-analytical phase estimated at 5%, for analytical at 58% and for post-analytical at 37%. The percentage of expenses, referred to analytical costs, for Outpatients Department estimated at 45%, for Hospital Clinics at 36% and for Emergency Departments at 19%. There was a total revenue of 259.377€. Failure to apply e-prescription at Emergency Departments deprives the Hospital of significant revenue.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record