• Ανάλυση και προσομοίωση των Honeypots σε περιβάλλοντα νέων τεχνολογιών. 

    Μιχαήλ, Μάριος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
    Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή η πληροφορία και η ασφάλεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η μεταφορά των λειτουργιών και υπηρεσιών σε βάσης δεδομένων καθορίζονται ως ...