Show simple item record

dc.contributor.advisorΚαϊτελίδου, Δάφνη
dc.contributor.authorΑθανάση, Αρτέμης
dc.contributor.otherAthanasi, Artemis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-02-03
dc.date.accessioned2017-02-06T07:08:54Z
dc.date.available2017-02-06T07:08:54Z
dc.date.copyright2017-01
dc.date.issued2017-02-06
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2017/00094el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2759
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Κάθε φάση της διαδικασίας παροχής φροντίδας ενέχει κίνδυνο σε κάποιο βαθμό για την ποιότητά της, για αυτό άλλωστε και η ορολογία «Ασφάλεια Ασθενή» είναι συνυφασμένη με την ποιότητα. Διεθνώς έχει δοθεί έμφαση στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών, παρόλα αυτά το ερευνητικό ενδιαφέρον στην Κύπρο κρίνεται ως εξαιρετικά χαμηλό, με αποτέλεσμα αυτού του είδους μελέτες να έχουν προτεραιότητα. Σκοπός: Κύριος σκοπός της μελέτης είναι να αξιολογηθεί η παρούσα κουλτούρα ασφαλείας στα χειρουργικά, ορθοπεδικά τμήματα και στις εντατικές μονάδες Α και Β του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού από τους επαγγελματίες φροντίδας υγείας που εργάζονται εκεί. Μεθοδολογία: Στα πλαίσια αυτά εφαρμόστηκε ποσοτική έρευνα με βασικό ερευνητικό εργαλείο την ελληνική εκδοχή του ερωτηματολογίου «Πεποιθήσεις για την ασφάλεια» (Safety Attitudes Questionnaire - SAQ). Το δείγμα του πληθυσμού του ερωτηματολογίου (141 άτομα) επιλέχθηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας και αποτελείται γενικότερα από επαγγελματίες φροντίδας υγείας που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού δεν έχει αποτιμηθεί στο βαθμό που πρέπει η σημαντικότητα της εδραίωσης μιας κουλτούρας ασφαλείας έτσι ώστε αυτή να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ασφάλεια του ασθενή. Αδυναμίες όπως η αποστασιοποίηση της διοίκησης του νοσοκομείου, η έλλειψη επαρκούς ανατροφοδότησης η χαμηλή εργασιακή ικανοποίηση, οι κακές σχετικά συνθήκες εργασίας και το ανεπαρκές προσωπικό, επηρεάζουν το κλίμα ασφαλείας στον οργανισμό και αποτελούν σημάδια μιας αρνητικής κουλτούρας ασφαλείας. Τέλος, αποδεικνύεται ότι τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις αντιλήψεις των επαγγελματιών φροντίδας υγείας που σχετίζονται με την ασφάλεια των ασθενών. Τα ευρήματα της μελέτης θα πρέπει να αποτελέσουν προειδοποιητικό σημάδι για τα θεσμικά όργανα, καθώς υποδεικνύουν την ανάγκη για έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και για δράσεις εφαρμογής μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας.el_GR
dc.format.extentx, 71 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚουλτούρα ασφάλειαςel_GR
dc.subjectSafety cultureel_GR
dc.subjectΑσφάλεια ασθενώνel_GR
dc.subjectPatients safetyel_GR
dc.subjectΑσφάλεια και υγείαel_GR
dc.subjectHealth and safetyel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της στάσης των επαγγελματιών φροντίδας υγείας αναφορικά με θέματα ασφάλειας των ασθενών που νοσηλεύονται σε χειρουργικά, ορθοπεδικά τμήματα και στις εντατικές μονάδεςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: To some extent, patient care process poses a risk for its quality, and thus the terminology "Patient Safety" is intertwined with quality. While great emphasis has been placed worldwide on patient safety, Cyprus investment in research is very low, making such studies top priority. Aim: The main purpose of the study is to evaluate the current safety culture in Limassol General Hospital at surgical, ortopaedic departments and Intensive Care Units A and B, from the perspective of health care professionals currently working there. Methods: In this context, quantitative research method applied by using as a research tool the Greek version of the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ). Samples of the questionnaire (141) were selected by simple random sampling, and consists of health care professionals working in the Limassol General Hospital. Results: The results show that, the importance of establishing a safety culture in Limassol General Hospital has not measured in such way so that safety can be a strategic priority for patient. Weaknesses such as detachment of the hospital administration, lack of adequate feedback, low job satisfaction, poor working conditions and insufficient staff, affect safety climate in the organisation and indicated signs of a negative safety culture. Finally, it turns out that socio-demographic characteristics influence the perceptions of health care professionals related to patient safety. The findings should be a warning sign for relevant institutions, since they indicate the need for prompt detection of problems and actions for implementing a positive safety culture.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record