Show simple item record

dc.contributor.advisorΜπάλιος, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚενδέα, Κενδία
dc.contributor.otherKendea, Kendia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-02-24
dc.date.accessioned2012-02-24T12:36:08Z
dc.date.available2012-02-24T12:36:08Z
dc.date.copyright2011
dc.date.issued2012-02-24
dc.identifier.otherMBA/2011/00048el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/262
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα μελέτη έχει ως κύριο σκοπό την αποτύπωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και αποτίμηση της εταιρείας Τσιμεντοποιϊα Βασιλικού ΛΤΔ. Η εταιρεία αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην αποτύπωση αποτελεσμάτων για την οικονομική θέση και εξέλιξη της εταιρείας, όπως επίσης και για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αρχικά θα γίνει μια θεωρητική ανάλυση των εννοιών «χρηματοοικονομική ανάλυση» και «αποτίμηση». Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η υπό εξέταση εταιρεία «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ». Λαμβάνοντας στοιχεία από της δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, θα γίνει ανάλυση με την χρήση αριθμοδεικτών για τα έτη 2005-2010. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στην διεθνή και κυπριακή οικονομία θα γίνει η αποτίμηση της εταιρείας με την μέθοδο των αδέσμευτων ταμειακών ροών. Τα αποτελέσματα αυτής της σειράς αναλύσεων έδειξαν ότι η υπό εξέταση εταιρεία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την οικονομική κρίση που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Ενώ μέχρι το 2007 η εταιρεία αποτελούσε μια από τις πιο υγιείς εταιρείες της Κυπριακής οικονομίας, από το 2008 και μετά η εταιρεία παρουσίασε αρνητική εξέλιξη σε όλους σχεδόν τους αριθμοδείκτες της. Η ρευστότητα της μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί ικανοποιητική, αντιμετωπίζει όμως κάποιο πρόβλημα ως προς το υψηλό ύψος των αποθεμάτων που διατηρεί λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της. Χρησιμοποιεί διαχρονικά σε μικρότερο βαθμό τα περιουσιακά της στοιχεία, και παρόλο που η εταιρεία εξακολουθεί να παράγει, έχει μειώσει την ικανότητα της στην παραγωγή κερδών. Τέλος σε σχέση με την διάρθρωση των κεφαλαίων της και την βιωσιμότητα της, συμπεραίνουμε ότι παρόλη την διαχρονική μείωση των δεικτών, η εταιρεία έχει την ικανότητα να επιβιώνει και να λειτουργεί μακροπρόθεσμα. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω και υπολογίζοντας τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες, συμπεραίνουμε ότι από το 2008 επηρεάστηκε δυσμενώς και η αξία της μετοχής. Τέλος από την αποτίμηση της εταιρείας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η αξία της μετοχής της εταιρείας που διαπραγματεύεται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου υπό τις παρούσες συνθήκες είναι υπoτιμημένη.el_GR
dc.format.extent85 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel_GR
dc.titleΧρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση της ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΪΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe main purpose of the present study is to analyze and discuss the financial position and valuation of the company Vassiliko Cement Works Ltd. This company is one of the largest companies in the Cypriot economy. The present study will present results regarding the financial position and development of the company, as well as business decision making. First, the terms «financial analysis» and «valuation» are theoretically defined and discussed. Next the compnay’s profile is presented. Using the data from the published financial statements of the company, an analysis was performed for the years 2005-2010. Finally, and taking into account the current situation in International and Cypriot economies, company's valuation is completed using free cash flow models. The aforementioned set of analyses has shown that the company has been affected greatly by the economic crisis afflicting the global economy. Even though until 2007 the company was one of the healthiest companies in the Cypriot economy, from 2008 onwards the company showed a negative trend in almost all the ratios. The company’s liquidity can be generally described as satisfactory, but faces a problem as to the high level of stocks held by the nature of its activities. The company uses less its assets, and although it continues to produce, its ability to produce profits has been reduced. By the comparing structure of funds and viability, we concluded that despite the reduction of temporal ratios, the company has the ability to survive and operate long term. The aforementioned analyses converged on the conclusion that in2008 the stock’s value has been adversely affected. Finally, based on the valuation of the company, we concluded that the value of the shares of the company as currently negotiated in the CSE is undervalued.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record