Show simple item record

dc.contributor.advisorΧατζηκυριακίδης, Στέργιος
dc.contributor.authorΠαπαλάμπρου, Ευγενία
dc.contributor.otherPapalamprou, Evgenia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-19
dc.date.accessioned2016-09-19T08:21:04Z
dc.date.available2016-09-19T08:21:04Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-09-19
dc.identifier.otherΕΓΛ/2016/00043el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2626
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιείται η συγκριτική μελέτη των δύο ελληνικών Προγραμμάτων Σπουδών της Πρωτοβάθμιας, του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)-Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) του 2003 της Ελληνικής Γλώσσας και του αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του 2011. Στόχος είναι να αναδειχτούν η γενικότερη φιλοσοφία, αρχές, σκοποί και στόχοι της εκπαίδευσης, όσο και το θεωρητικό πλαίσιο των Προγραμμάτων που αφορά στη γλώσσα και τη διδασκαλία της. Η μεταπτυχιακή διατριβή είναι χωρισμένη σε επτά μέρη: στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στα Προγράμματα Σπουδών και στο ρόλο τους στη διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη. Στο τρίτο μέρος γίνεται μία συνοπτική ιστορική ανασκόπηση των Προγραμμάτων Σπουδών και των γλωσσικών προσεγγίσεων από τη μεταπολίτευση ως σήμερα. Στο τέταρτο και πέμπτο μέρος αντιστοίχως γίνεται παρουσίαση των βασικών αξόνων των ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ 2003 και του ΠΣ 2011. Στο έκτο μέρος παρουσιάζονται συνοπτικά οι συγκλίσεις και αποκλίσεις των Προγραμμάτων και τέλος, στο έβδομο μέρος καταγράφονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Η μεθοδολογία της έρευνας αφορά σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν για τη μελέτη και επεξεργασία του υλικού και στην ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από τη συγκριτική διαδικασία και τη βιβλιογραφική έρευνα. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής: Ποιο είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνεται το περιεχόμενο των Προγραμμάτων; Ποιες είναι οι επιδιώξεις της ελληνικής εκπαίδευσης σε σχέση με το είδος του σχολικού γραμματισμού που προωθούν τα Προγράμματα; Σε τι είδους ταυτότητες αποσκοπούν; Σε ποιες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές και αντιλήψεις στηρίζονται; Ποιες γνώσεις και δεξιότητες επιδιώκουν να αναπτύξουν και γιατί; Ποιες είναι οι θεωρήσεις τους για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της; Σε ποια μεθοδολογία στηρίζονται; Ποιοι είναι οι προτεινόμενοι τρόποι αξιολόγησης; Τι περιθώρια επιλογών αφήνουν σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες; Συνάδουν οι στόχοι με τις θέσεις τους; Κατά πόσο ανοιχτά και ευέλικτα είναι τα Προγράμματα στις σύγχρονες μεταβαλλόμενες συνθήκες; Η συγκριτική μελέτη κατέδειξε τη συμπληρωματικότητα της σχέσης των δύο Προγραμμάτων, ωστόσο ο κριτικός γραμματισμός, ως θεωρητικό πλαίσιο του ΠΣ 2011, αποτελεί νέα παιδαγωγική και διδακτική πρόταση, λόγω της διαφορετικής θεώρησης της γλώσσας, ως κοινωνικο-ιδεολογικού προϊόντος που αναπαράγει σχέσεις ισχύος, άποψη που αλλάζει τα δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Εν τούτοις, στο νέο Πρόγραμμα η θεώρηση αυτή της γλώσσας δεν αναδεικνύεται στο βαθμό που θα έπρεπε, καθώς δίνεται έμφαση κυρίως στον λειτουργικό γραμματισμό, που επιδιώκεται από το ΑΠΣ 2003, ο οποίος αφορά στην αποτελεσματικότητα του τρόπου χρήσης της γλώσσας και όχι στην κριτική προσέγγιση του τρόπου λειτουργίας της.el_GR
dc.format.extentv, 118 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΚριτικός γραμματισμός -- Προγράμματα σπουδώνel_GR
dc.subjectCritical literacy -- Curriculael_GR
dc.titleΠρογράμματα σπουδών, μια πορεία προς τον κριτικό γραμματισμόel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present thesis attempt a comparative study of two Greek Curricula in Primary Education, the 2003 Interdisciplinary Common Curriculum Framework (ΔΕΠΠΣ)/Curriculum (ΑΠΣ) for the Greek language and the corresponding 2011 Curriculum (ΠΣ).The goal is to highlight their principal axes, with reference to their general philosophy, principles, aims and objectives, as well as the theoretical framework of the Curricula, in terms of language and language teaching. The thesis is divided in seven parts: the second part refers to Curricula and their role in shaping the types of citizenship they foster. The third part records a brief historical review of the Curricula and their linguistic approaches, from the post-junta period until today. The fourth and fifth part present the principal axes of the 2003 ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ and ΠΣ 2011 respectively. The sixth part briefly presents the convergences and divergences of the Curricula and finally, the seventh part records the conclusions of the research. The research methodology is qualitative and it involves comparative content analysis of the relevant documents. Specifically, the questions posed: in what pedagogical framework is the content of the Curricula couched? What are the goals of Greek education with reference to the type of school literacy promoted by the Curricula? What kind of identities are they aiming at? On what pedagogical and teaching principles are they based? What knowledge and skills are they trying to develop and why? What are their views about language and language teaching? On what methodology are they based? What are the proposed assessment modes? How much freedom of choice are educators and learners allowed? Are the aims of the Curricula consistent with their principles? To what extent are they flexible and open to the contemporary constantly changing conditions? The comparative study showed the complementary relationship between the two Curricula 2003 and 2011, however, critical literacy, the theoretical framework of 2011 Curriculum, constitutes a new pedagogical and teaching approach, due to a different view of language as a socio-ideological product that reproduces relations of power, α perspective that changes what has so far been taken for granted in educational reality. Nevertheless, in the new Curriculum, this view of language is not sufficiently capitalized on, as emphasis is put mainly on functional literacy, a goal of 2003 Curriculum, referring to the effectiveness of language use and not to a critical attitude towards it.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record