Show simple item record

dc.contributor.advisorΕυθυμιάδου, Σίσσυ
dc.contributor.authorΚουμουλίδης, Δημήτριος
dc.contributor.otherKoumoulidis, Demetrios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-09-14
dc.date.accessioned2016-09-14T10:20:07Z
dc.date.available2016-09-14T10:20:07Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-09-14
dc.identifier.otherΔΠΠ/2016/00099el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2612
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι υποδομές οδοποιίας – οδικών μεταφορών αποτελούν καθοριστικό μοχλό αναπτυξιακών πολιτικών που συνδέονται άμεσα με την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή των κρατών, αλλά και συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό πως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα με τη Λευκή Βίβλο που αφορά στις μεταφορές, διαπιστώνει την τεράστια ζήτηση για δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών οδοποιίας, αλλά και την ανάγκη βελτιστοποίησης των ήδη υπαρχόντων υποδομών σε ένα πλαίσιο που θα εμπεριέχει την αειφορία και την βιωσιμότητα όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τις υποδομές αυτές. Δεδομένης της αναγκαιότητας των οδικών κατασκευών, μια παράλληλη οικολογική θεώρηση των έργων οδοποιίας μπορεί να θέσει σοβαρά ζητήματα αλλαγών που ενδεχομένως να επιφέρουν τα έργα αυτά στο φυσικό περιβάλλον που γειτνιάζει. Εκτός από την απώλεια των ενδιαιτημάτων, σημειώνονται διαταραχές και αλλαγές στην ποσότητα τους, καθώς και στην ισορροπημένη φυσική συνδεσιμότητά τους. Αξιοσημείωτη είναι, εξάλλου, και η αλλοίωση των υδρολογικών διεργασιών των περιοχών που επιδέχονται τα έργα αυτά. Οι συγκεκριμένες υποδομές επιδρούν αρνητικά σε οικολογικές διαδικασίες, καθώς δημιουργούν συνθήκες εξαφάνισης ειδών, μετανάστευσης και συνολικά τροποποίησης του γενετικού υλικού, με ουσιαστικές επιπτώσεις στις τροφικές αλυσίδες και εν γένει στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής. Στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδοποιίας είναι αυτό της Εγνατίας οδού, το οποίο μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Οδικών Μεταφορών πρώτης προτεραιότητας. Ο αυτοκινητόδρομος των 670 χιλιομέτρων που διασχίζει οριζόντια ολόκληρο το βόρειο τμήμα της χώρας συνδέει αστικά κέντρα, λιμάνια και αεροδρόμια, πετυχαίνοντας να μειώσει χρονοαποστάσεις και ουσιαστικά φέρνει απομακρυσμένες περιοχές και πληθυσμούς εγγύτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, με τη βοήθεια των Γ.Σ.Π. (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) και με ανάλυση των χωρικών δεδομένων της περιοχής μελέτης (Νομός Ξάνθης), γίνεται μια προσπάθεια να καταγραφεί και να αξιολογηθεί το οικολογικό αποτύπωμα κατασκευής της Εγνατίας οδού, οι μεταβολές, οι αναδιατάξεις και οι κίνδυνοι που πιθανώς να επιφέρει τόσο στο ανθρωπογενές περιβάλλον όσο και στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μιας οικολογικά πλούσιας περιοχής. Συμπληρωματικό εργαλείο εξαγωγής συμπερασμάτων και αποφάσεων στην τρέχουσα διατριβή αποτέλεσε η σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου στην περιοχή μελέτης, με τον εντοπισμό των διάφορων τύπων οικοσυστημάτων στην περιοχή που επηρεάζονται από την Εγνατία οδό. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εκτίμηση των αναμενόμενων απωλειών και πιέσεων που υφίσταται η οικολογία της περιοχής, με τη χρήση της τεχνικής των Περιγραφικών Καταλόγων (descriptive checklists). Στα αποτελέσματα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, μεταξύ άλλων, τεκμηριώνεται καταρχήν ο μικρός βαθμός επιβάρυνσης και αλλοίωσης των περιβαλλοντικών και vii ανθρωπογενών μεταβλητών, οι οποίοι βρίσκονται σε συνάρτηση με την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού εντός του Νομού. Όπως προκύπτει, από τις πιο πιθανές επιπτώσεις του έργου, οι δυσμενέστερες αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Νέστου, με φαινόμενα αποκοπής βιοτόπων, μετασχηματισμού του τοπίου, καθώς και όχλησης της πανίδας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή χάραξης του άξονα εντός του Νομού, κρίθηκε ως η βέλτιστη δυνατή, δεδομένου πως ακολουθεί κατά το μέγιστο τμήμα της το υφιστάμενο ανάγλυφο, διέρχεται κυρίως από αγροτικές εκτάσεις, ενώ τέλος απέχει σημαντικά από πληθώρα ευαίσθητων οικολογικά περιοχών που εντοπίζονται κυρίως στη βόρεια και στη νότια έκθεση του Νομού.el_GR
dc.format.extentxv, 123 σ. εικ., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥποδομές οδοποιίαςel_GR
dc.subjectRoad infrastructureel_GR
dc.subjectΒιοποικιλότηταel_GR
dc.subjectBiodiversityel_GR
dc.subjectΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριώνel_GR
dc.subjectGeographic Information Systemsel_GR
dc.titleΟικολογική αποτύπωση των επιδράσεων κατασκευής και λειτουργίας της Εγνατίας Οδού στο Ν. Ξάνθης κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας διανυσματικών (vector) και ψηφιδωτών (raster) δεδομένων της περιοχής με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, καθώς και με την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractRoad infrastructure plays a significant key - role of development policies that are directly related to social, economic and territorial cohesion of states, but also the European Union as a whole. It is significant that the European Community by the White Paper concerning transportation notes the huge demand for further development and creation of road infrastructure and the need to optimize the existing infrastructure in a context that includes the sustainability and viability of all related parameters with these infrastructures. Given the need for road infrastructure, a parallel ecological vision of road projects, can seriously raise issues of changes and alterations these projects may bring on the natural environment. Besides loss of habitat, those projects can cause disturbance and changes in the amount and the balanced physical connectivity. It is important to note the alteration of hydrological processes of areas susceptible to these projects. These infrastructures impact in a negative way on ecological processes, creating species extinction conditions, migration and a total modification of genetic material, with a significant impact on food chains and the overall biodiversity of areas which hold those projects. In Greece one of the largest road construction projects is that of the Via Egnatia, which has even been included in the Trans-European Road Transport Networks priority. The highway of 670 km crosses the entirety of Northern Greece by connecting urban centers, ports and airports succeeding in reducing of time travel and so providing better access to remote areas and populations closer to large urban centers. In this study, with the help of GIS (Geographic Information Systems), an analysis of spatial data of the study area (Xanthi) is carried out, as an effort to record and assess the ecological footprint of the construction of the Egnatia motorway, the changes, the rearrangements and the risks that may cause in both the human environment and the wider natural environment of such a rich ecological area. Supplementary tool for final conclusions and decisions in the current thesis, was the preparation of the Environmental Impact Study (EIS) of the project in the study area, identifying the different types of ecosystems in the region affected by the Egnatia Motorway. Then follows an assessment of the expected losses and pressures on the ecology of the area, using the technique of descriptive lists (descriptive checklists). Part of the results in this present study, document the low level of burden and deterioration of environmental and anthropogenic variables, which are in connection with the construction and operation of the Egnatia motorway in the study area county. It appears that the most likely negative effects of the project, concern the area of Nestos river, with habitats cutoff phenomena, transforming landscape and the disturbance of wildlife. However, the Egnatia axis alignment in the prefecture, is considered as optimal, since it follows along its major part, the existing terrain layout, passing mainly through rural areas, while it counts considerable distance from a variety of sensitive ecologically areas, mainly found in north and the southern exposure of the county.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record